ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡေျဖရွင္းနည္း(သို.)တရားဥပေဒစိုးမိုးေ၇းနွင့္လူနည္းစုအေပၚ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားျခင္းကိုတည့္တည့္ၾကည့္ျခင္း (ဒုတိယပိုင္း)

ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡေျဖရွင္းနည္း(သို.)တရားဥပေဒစိုးမိုးေ၇းနွင့္လူနည္းစုအေပၚ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားျခင္းကိုတည့္တည့္ၾကည့္ျခင္း (ဒုတိယပိုင္း)

ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡေျဖရွင္းနည္း(သို.)တရားဥပေဒစိုးမိုးေ၇းနွင့္လူနည္းစုအေပၚ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားျခင္းကိုတည့္တည့္ၾကည့္ျခင္း (ဒုတိယပိုင္း)

(တိုးျမင့္)

သို.ဆိုလွ်င္မည္သို.ေဆာင္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္၇မည္နည္း။
ဘဂၤါလီ(ေခၚ)ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးေရးခြဲျခားစိတ္သည္ထိုလူမ်ိဳး၏ဘာသာေရးျဖစ္ေသာအစၥလာမ္ဘာသာ(သို.)မြတ္စလင္ဟ ုေခၚေသာ၎ ဘာသာ၀င္ မ်ားကိုခြဲျခားလိုသည့္စိတ္နွင့္တြဲပါေနသည္။ ဘဂၤါလီမြတ္သလင္ဆိုကာထိုလူမ်ိဳးစုကို ဘာသာနွင့္တြဲျမင္ေအာင္သံု ျခင္း၊ ဘဂၤါလီေခၚရိုဟင္ဂ်ာမ်ားေနာက္ တြင္ ေထာက္ပံသူမြတ္စလင္ မ်ားရိွ သည္၊ မြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္ သၼားမ်ားနွင့္ပတ္သက္သည္ စသျဖင့္အတင္းဆက္ စပ္ျပၾကျခင္း၊ (မည္သည့္အၾကမ္းဖက္တိုက္ ဖ်က္ေရး အ ဖြဲ.ကမွ သက္ေသမျပၾကေသးပါ)၊ မြတ္စလင္ဆိုင္မ်ားကိုအားမေပးရန္ စည္းရံုးၾကျခင္း မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ လူမ်ိဳးေရးေရာဘာသာေရး ပါမုန္း တီးစိတ္ရိွေၾကာင္းသိနိုင္သည္။ ထို.ေၾကာင့္ လူမ်ိုးေရး ဘာသာေရးခြဲျခားစိတ္ မရိွေအာင္၊ တနည္း အားျဖင့္ မိမိနွင့္ဘာသာ၊လူမ်ိဳးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ မတူသူမ်ား ကိုနွိမ့္ခ်လိုစိတ္၊နွိက္ စက္လိုစိတ္၊သတ္ျဖစ္လိုစိတ္မရိွေအာင္ အားလံုး၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးပမ္း ရပါမည္။
ထိုသို.ၾကိဳးပမ္း ရာတြင္ ဘဂၤါလီ(ခ)ရိုဟင္၈်ာလူမ်ိဳးစုတစ္စုရိွ ေနျခင္း ကိုျပသနာဟု ရႈျမင္ေစေသာ အေၾကာင္း မ်ား ကိုနားလည္သင့္ၾကပါသည္။ထိုရိွေနသည့္လူမ်ိဳး စုကိုျပသနာဟုျမင္ေစေသာၾကား သိသမွ် အေၾကာင္းမ်ားမွာ၊(၁) ၎လူမ်ိဳးစုသည္နိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ခြဲထြက္ရန္အားထုတ္ခဲ့ၾကဖူး သည္။ယခုထိလည္းတိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ ရန္ၾကိဳးစားေနသည္။ ထို.ျပင္လူဦးေရတိုးေအာင္ လည္း အား ထုတ္ကာ လူမ်ိဳးစုကို သိမ္းပိုက္ရန္ၾကိဳးစားေနသည္။(၂) ၎လူမ်ိဳးစုသည္ လူမ်ားစုကိုယ္း ကြယ္ေသာ ဘာသာနွင့္အစစဆန္.က်င္ေသာဘာသာကို ကိုယ္းကြယ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ သည္။(၃) ၎လူမ်ိဳးစုသည္တိုင္းရင္းသား မျဖစ္နိုင္ထို.ေၾကာင့္ဘာ အခြင့္အေရးမွ်မရနိုင္။
ပထမအေၾကာင္းျဖစ္ေသာထိုလူမ်ိဳးစုသည္နိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ခြဲထြက္ရန္ၾကိဳးစားေနၾကသည္ဆိုသည္ကိုယခုအျဖစ္အပ်က္မ်ားကသက္ေသမျပနိုင္ၾကပါ။ မိမိအိမ္ကိုမိမိမီးရႈိးကာခြဲထြက္ရန္ၾကိဳးစားေနၾက သည္ဟုယံုပါက လေပၚမွာယုန္ရိွသည္ကိုယံု သလို ပင္ျဖစ္ေနပါ လိမ့္မည္။ ထိုလူမ်ိဳးစုသည္လူဦးေရတိုးရန္အားထုတ္သည္ဆိုသည္မွာ ကေလး အေမြးမ်ား သည္ကိုဆိုလိုသည္။အမွန္တကယ္၌ စစ္တပ္တစ္ပိုင္း အစိုးရ၏က်န္းမာေ၇း စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။သားေၾကာျဖတ္ ရန္ကန္.သတ္မႈမ်ား၊ပညာေရးနိမ့္ က်မႈမ်ား၊က်မ္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခ်ိဳ.ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
လူဦးေရတိုးပြားေအာင္လုပ္ကာလူမ်ိဳးျပဳတ္ေအာင္၀ါးမ်ိဳမည္ဟု ဆိုလိုသည္မွာ ၎လူမ်ိဳးစုသည္ လူမ်ားစုထဲက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလက္ထပ္၊ကေလးေမြးကာ ေမြးလာသည့္ကေလးမ်ားကိုသူတို. ဘာသာ ၀င္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ေနာက္ဆံုးလူမ်ားစု အားလံုးတျခားဘာသာ၀င္ျဖစ္ေစရမည္ဟု ဆိုလိုသည္။ဤသည္မ်ာလည္းယုတၱိမတန္ေသာၾကံဆခ်က္မ်ားသာျဖစ္သည္။ဤယုတၱိကိုမွန္သည္ဟုယူဆလွ်င္ေတာင္ လူမ်ားစုကသာလူနည္းစုကိုလႊမ္းမိုးဖို.ရိွ၍ လူနည္းစုကသာ၎တို.ဘာသာအတြက္စိုးရိမ္ရေပမည္။
ဤကဲ့သို.အၾကံ မ်ိဳးဘာေၾကာင့္ေပၚလာသလဲ ဘာေတြကိုအေျခခံသလဲဆိုသည္ မွာစိတ္၀င္ စား ဖို.ေကာင္း သည္။ ဗိုလ္က်အနိုင္က်င့္သူသည္မိမိဗိုလ္က် သည့္သူကိုမည္မွ်ပင္ အားနည္း ပါေစအားနည္းသည္ ဟုဘယ္ေတာ့မွမေျပာတတ္ၾကပါ။မျမင္တတ္ၾကပါ။မိမိနွင့္အားတူ(သို.)အားသာသည့္အဆင့္ထိျမင္ေအာင္ေတြးယူကာ မိမိ၏ဗိုလ္က်မႈကို တ၇ားေအာင္၊ယုတၱိက်ေအာင္လုပ္တတ္ၾကပါသည္။ ယၡုဳ ကိစၥတြင္ လည္း ရိုဟင္ဂ်ာ(ခ) ဘဂၤါလီမ်ားကို အားၾကီးသူရန္သူဟုျမင္ေစရန္ လူတိုင္း၏ဘ၀င္ အခိုက္ဆံုးေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည့္အိမ္ေထာင္မႈထူေထာင္ျခင္းနွင့္ ဘာသာေရးခံယူခ်က္မ်ားကိုသံုးျပီးေျခာက္ ထား ရ ပါ သည္။ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥတြင္အကုန္တူမွ ေနာက္ဆံုးေသြးတူမွ (အမ်ိဳးေတာ္မွ) ဆိုကာ၊ တ၀မ္းကြဲ၊ဖေအတူ မေအကြဲ၊(ဘုရင္ကမိန္းမ အမ်ားၾကီး ယူေသာေၾကာင့္)   ေမာင္နွမခ်င္းထိေပးစား တတ္ၾကသည္မွာ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ကအေလ့ အက်င့္ ပင္ျဖစ္သည္။
ဒုတိယအေၾကာင္းျဖစ္ေသာဘာသာမတူျခင္းသည္လည္း ျပသနာမဟုတ္ပါ။ဘာသာမတူသူမ်ားအခ်င္းခ်င္းယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကေသာေနရာ နွင့္နိုင္ငံအသီးသီးကိုလွမ္းၾကည့္လိုက္ပါ။ဘာသာေရး ကိုအေျခခံ ၍ရန္ျဖစ္ေနၾကေသာနိုင္ငံမ်ား ကိုလည္းလွမ္းၾကည့္လိုက္ပါ။မိမိဘာသာၾကီးပြားျခင္းသည္မိမိ၏လူသားဆန္စိတ္မည္မွ်ရိွသည္မရိွသည္ေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။ အျခားဘာသာတစ္ခုၾကီးပြားမႈ မၾကီးပြား မႈေပၚတြင္ မမူတည္ပါ။ဘာသာေရး သေဘာတရား အမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုကိုယ္း ကြယ္သူအသီးသီးကနားလည္ခံယူပံုကြဲၾကပါသည္။ဘာသာတစ္ခုတြင္းမွာပင္ ခံယူ က်င့္ၾကံပံု မတူ ၾကပါ။ မိမိခံယူပံုနွင့္ မတူ ေသာေၾကာင့္၊ မိမိဘာသာနွင့္ မတူေသာေၾကာင့္ သာျပသနာဟုျမင္ၾကလွ်င္ အမုန္းပြားဖို.ပင္ရိွ ပါသည္။
(ေနာက္ဆံုး အပိုင္းကို ဆက္လက္တင္ေပးပါမည္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s