“ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ ျပည္သူမ်ားသိထားသင္႔သည္႔ အခ်က္မ်ား”

Posted by danyawadi on December 10, 2012
1 – ဒီအရည္အခ်င္းေတြျပည္႔ရင္ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင္႔ရွိေနတယ္

(က)ႏိုင္ငံသားမိဘႏွစ္ပါးမွေမြးဖြားသူ(ခ)အသက္၂၅ႏွစ္ျပည္႔သူ(ဂ)သင္႔တင္႔ေသာပညာအရည္အခ်င္းရွိသူ
(ဃ)စားဝတ္ေနေရးဖူလံုမႈရွိသူ (င)သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္အတြင္းအနည္းဆံုး(၁၀)ႏွစ္ေနထိုင္လွ်က္ရွိသူ၊

(စ)ရပ္ရြာကၾကည္ညိဳေလးစားျပီးသိကၡာသမာဓိရွိသူ(ဆ)က်န္းမာသူ (ဇ)ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ရပ္ရြာအကိ်ဴးကိုေစ
တနာထားသူ၊(စ်)အတူေနမိသားစုဝင္မ်ားသည္အက်င္႔စာရိတၱေကာင္းမြန္သူမ်ားျဖစ္ရန္၊(ည)တာဝန္ထမ္း
ေဆာင္ဆဲ အစိုးရဝန္ထမ္းမဟုတ္၊(ဋ)လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းဝင္မဟုတ္သူ ေတြကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။
2။ ဆယ္အိမ္စုကိုယ္စားလွယ္ကိုဘယ္လိုေရြးၾကမလဲ
(က)ရပ္ကြက္မွအမ်ားၾကည္ညိဳေလးစားသူရပ္မိရပ္ဖ (၅)ဦးကို ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔အျဖစ္ဦးစြားေရြးခ်ယ္ရန္
(ခ) ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔မွ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကိုေကာက္ယူ၍ အမ်ားဆံုး (၁၀)စုပါဝင္သည္႔ဆယ္အိမ္စုမ်ား
ဖဲြ႔စည္းရန္၊(ဂ)အဆိုပါ၁၀ဦးအနက္မွ ၁-ဦးကိုဆယ္အိမ္စုကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လွ်ိဳ႔ဝွက္ဆႏၵမဲေပး၍ေရြး
ခ်ယ္ရန္။ (မွတ္ခ်က္= ဆယ္အိမ္စုကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားမဟုတ္ပါ)

{အိမ္ေထာင္စု ဆိုသည္မွာ သန္းေခါင္စာရင္းျဖင္႔ေနထိုင္သူ သို႔မဟုတ္္ ယာယီသန္းေခါင္စာရင္ျဖင္႔ေနထိုင္
သူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ဧည္႔စာရင္းျဖင္႔ေနထိုင္သူ မပါဝင္ပါ}

3။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္မလဲေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ဆယ္အိမ္စုကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ထဲမွသင္႔ေလွ်ာ္သူကိုအမည္စာရင္းတင္သြင္း၍
(၁) -ဦးေသာ္၄င္း၊၃/၄ ဦးေသာ္၄င္း)လွ်ို႕ဝွက္ဆႏၵမဲေပး၍ေရြးခ်ယ္ရန္၊ ၁။ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔သည္အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္
မ်ား၏ မဲအမ်ား အနည္းအလုိက္ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိရန္၊ေနာင္တြင္လိုအပ္သလို အစားထိုးေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္
ျဖစ္ပါသည္
(၂)ဆႏၵမဲျဖင္႔ေရြးခ်ယ္ျပီးေသာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးမွဴး ၏ အမည္ကို ျမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက
ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္။3။ အထူးမွတ္သားရန္ အခ်က္မ်ား
(က) ထုတ္ျပန္ထားေသာဥပေဒမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္၍မည္သည္႔ပါတီၾကီးတစ္ခုမွ လက္သိပ္ထိုး
စည္းဝါးရိုက္ ေရြးခ်ယ္မႈမဟုတ္ပါ၊(ခ)ရပ္ကြက္ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကို မည္သည္႔ပါတီကမွ်လက္ဝါးၾကီးအုပ္
တင္ေျမွာက္၍မရပါ၊ရပ္ရြာလူထုမွအမ်ားသေဘာက်ေရြးခ်ယ္ရန္သာျဖစ္ပါသည္။(ဂ)ဆယ္အိမ္စုမွဴးမ်ားေရြး
ခ်ယ္ရာတြင္လွ်ိဳ႔ဝွက္မဲစနစ္ က်င္႔သံုးရန္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကိုလည္းအဆိုပါကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွလွ်ိဳ႔ဝွက္
စနစ္ျဖင႔္ေရြးခ်ယ္ရန္၊(ဃ)ပါတီဝင္မ်ားအေရြးခ်ယ္ခံႏီုင္သည္၊သို႔ရာတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရပါကပါတီ
လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းရန္။
ယခုေရြးခ်ယ္မႈစနစ္သည္သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည္႔မီသူမ်ားကိုျပည္သူအၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏိုင္
သည္႔ စနစ္ျဖစ္ပါ၍ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင္႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ပါဝင္ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကပါရန္ ႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

မရွင္းလင္းသည္မ်ား၊ သိလိုသည္မ်ား၊မသမာမႈမ်ား ကို ဖုန္း ၀၉၇၃၁၁၉၀၁၈ သို႔ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s