မဆလအစိုးရ၏ နဳိင္ငံတကာစံမမီေသာ ၁၉၈၂ခု ႏိုင္ငံသားဥပေဒျဖင့္ ေျဖရွင္းေနေသာ အေရးကိစၥ တင္ျပျခင္း …

ဦးသိန္းစိန္
သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ရခိုင္အၾကမ္းဖက္မူၾကီးကို မဆလအစိုးရ၏ ၁၉၈၂ခု ႏိုင္ငံသားဥပေဒျဖင့္ေျဖရွင္းေနေသာ အေရးကိစၥ တင္ျပျခင္း

ရခိုင္တို ့၏အၾကမ္းဖက္မူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဒီမိုကေရစီခ်ီတက္ေရးတြင္ ဟန္႔တားမူျပဳေသာစိန္ေခၚမူ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ကို သမၼတၾကီးႏွင့္ အတူ တစ္ႏိုင ္ငံ လုံးတန္းတူရင္ ဆိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ သမၼတ ၾကီးေျဖရွင္းနည္း ၄သြယ္ႏွင့္ ယခုေျဖရွင္းေနေသာ မဆလ၏ ၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားေပတံ ကိုၾကည့္လွ်င္ အၾကမ္းဖက္မူအေပၚ မည္သည့္အေရးယူမူမ်ားမရွိဘဲ ဒုကၡသည္စခန္းေရာက္ေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ရခုိင္ လူမ်ိဳးစု ၂စုမွ ရိုဟင္ဂ်ာကိုသာ သီးသန္ ့ စီစစ ္ျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မူကို ႏိုင္ငံေတာ္ ကဖန္တီး တာလား၊ရိုဟင္ဂ်ာကဖန္တီးတာလားလို ့သံသယယုံမွားေနပါသည္။

သို ့ေသာ္သမၼတၾကီးမွ လႊတ္ေတာ္သို ့သ၀ဏ္လႊာပို ့ရာတြင္ရခိုင္မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မူကို လုယူရလိုျခင္းဟူ၍လည္ေကာင္း၊ျပီးခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရခိုင္မ်ားကဥပေဒပါ အဆုံး အျဖတ္ မ်ားကို မလိုက္နာျခင္း၊ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္မ်က္ႏွာပ်က္ျပီး အားငယ္ ေန ရျခင္း စသည္ျဖင့္တင္ျပခဲ့သည္ကို ေတြ ့ရပါသည္။
တဖန္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကလည္း တစ္ဖက္တြင္ ရခုိင္ဟူေသာအမည္ကိုတန္ဖိုးထားျပီး 12-8-2012 တြင္ရခိုင္သူပုန္မ်ားသည္ ေက်ာက္ေတာ္သို႔၀င္ လာျပီး14-8-2012တြင္ရခုိင္သမၼတႏိုင္ငံ ေၾကျငာေရးစီ မံရာတြင္ လုံျခဳံေရးတပ္ႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ ့လာျပီး လက္နက္ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီး ခဲ့ေၾကာင္း
ေတာင္ ကုတ္ ၁၀ ေလာင္းျပိဳင္သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ အေရးႏွင့္စုံစမ္းေရးအဖြဲ႔မွ ရခိုင္ (၃၀)အားဖမ္းဆီးျပီး အမူထင္ရွားလာေသာအခါ ၎ထဲတြင္ RNDP ပါတီ၀င္မ်ားျဖစ္၍ ထိန္ခ်န္ထားျခင္း၊ ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ဘဂၤလားရခိုင္သူပုန္မွ ရဲေဘာ္ (၁၈) ဦးက တာလီဘန္သူပုန္ပုံစံ၀တ္စား ဆင္ ယင္ျပီး ေမာင္းေတာမွတစ္ဆင့္ လုံျခံဳေရးတပ္ အားတိုက္ခိုက္မူတြင္ လိုက္လံဖမ္းဆီး၍ စစ္ေဆးေသာ အ ခါအားလုံးမွာ ရခုိင္သူပုန္သာျဖစ္သည္ကို ထိန္ခ်န္ထားျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မူကို ရခိုင္ သူပုန္ မ်ားႏွင့္အတူ RNDP ပါတီ၀င္မ်ားလည္းပါ၀င္က်ဴးလြန္မိပါေၾကာင္း RNDP ပါတီမွ အတြင္းေရးမူးႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားက စာနယ္ဇင္းမ်ားကို၀န္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျပီးဒုကၡေရာက္ေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား မဆလအစိုးရ၏ ၁၉၈၂ခု ႏိုင္ငံသား ဥပေဒျဖင့္ တဖက္သက္စစ္ေဆးမူျပဳ၍ ေျဖရွင္း ေရးနည္း ဟန္ျပျခင္းစသည္တို႔ကို ေလ့လာၾကည့္ေသာ အခါ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ မူ၀ါဒပိုင္း မွာ ႏိုင္ငံတကာ တြင္တစ္မ်ဳိး၊ ျပည္တြင္း မွာတစ္မ်ဳိး လွည့္စားမူမ်ိဳးျဖစ္ေနသလားဟုထင္ျမင္ရပါသည္။
ယခုေျဖရွင္းေနေသာ နည္းလမ္းအရ အၾကမ္းဖက္မူတြင္ ရခိုင္သူပုန္အား အသုံးခ်လာသလို အခြင့္ေကာင္း ယူျပီး ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္လာမူသည္ ရခုိင္တုိ႔၏ စင္ျပိဳင္အစိုးရရရွိေရး အတြက္ ျမန္မာ အခက္ ရခုိင္အခ်က္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျခင္း၊ ရခုိင္ႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးစုမ်ားအ ၾကားေသြးခြဲေအာင္ ဖန္တီးျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ႏိုင္ေအာင္အားေပးျခင္း၊ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားအား ဒုကၡသည္စခန္းသို႔မေရာက္ ေရာက္ေအာင္ပို႔ဆာင္ျခင္းတုိ႔ကိုမည္သူ ကပါ၀င္ပက္သက္ ပါသနည္း အေျဖကို သူပုန္မွစျပီး ၀န္ၾကီးအဆင့္ထိစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္အေရးယူရမည္ျဖစ္သည္။
၁၉၈၂ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒျဖင့္စစ္ေဆးမူျပဳရာတြင္ နယ္ေျမ၌အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ ရမည္ျဖစ္သည္။
(က) တစ္ခ်ဳိ ့မွာ မွတ္ပုံတင္လညး္ရွိ၊ သန္ေခါင္းစာရင္းလည္းရွိ၊
(ခ) တစ္ခ်ဳိ ့မွာ မွတ္ပုံတင္မရွိ၊ သန္ေခါင္းစားရင္းရိွ
(ဂ) တစ္ခ်ိဳ႕မွာ မွတ္ပုံတင္လည္းမရွိ၊ သန္ေခါင္းစာရင္း လညး္ မရွိျဖစ္ေနမည္ကို ေတြ ့ရ ပါမည္။
အေၾကာင္းမွာရိုဟင္ဂ်ာမွာတိုင္းရင္းသားျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ ျမန္မာ့အသံႏွင့္အသိအမွတ္ျပဳစာမ်ားရွိပါသည္။ ဤသည္ကို ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ေခတ္ တြင္ လက္ခံျပီး အာဏာရွင္ေန၀င္းေခတ္ 1960-1988 ထိျဖဳတ္ခ်ကာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုအား ေသြးခြဲအုပ္ ခ်ဴပ္မူေၾကာင့္ ခ်န္လွပ္ထား မူျဖစ္သည္။ မွတ္ပုံတင္ေပးေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ ့မွာ အေဖက ဘဂၤလီ၊ သားက ကမန္၊ ေျမးက အိႏၵိယ၊ တစ္ခ်ိဳ ့အား လုံး၀စာရင္းမတင္ဘဲ ခ်န္ထားခဲ့မူ ကို အာဏာ စက္ျဖင့္စီမံခဲ့သည္ကို နာခံယူခဲ့ရပါသည္။ထို ့ျပင္ယေန ့ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာအသုံးအႏုွန္းကို လက္ မ ခံႏိုင္ေၾကာင့္ ေျပာဆို မူသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ေမးစရာျဖစ္လာေပသည္။ ရခုိင္ကသူပုန္လား၊ ရိုဟင္ဂ်ာကသူပုန္လား၊ ရခိုင္ကခိုး၀င္ လာတာ လား၊ ရိုဟင္ဂ်ာကခိုး၀င္လာ တာလားဟူသည္မွာ အၾကမ္းဖက္မူမွသိရွိႏိုင္ပါသည္။ အေနာက္သားရခုိင္ အ၀ကၽြန္းသားရခိုင္ဟု ထင္ရွားေသာ ဘဂၤလား နယ္ဖြား ရခိုင္ခိုး၀င္ ေနမူကို လူမ်ိဳးတူလ်င္ သူခိုးလည္းေနနိုင္သည္ ဟူေသာ ၀ါဒသတ္မွတ္ကာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားအတင္းဘဂၤလားဟူ၍မွတ္ေခၚေနသည္ကို ေတြ ့ရပါ သည္။
အဆိုပါ အာဏာရွင္အစိုးရ၏ လူမ်ဳိးစုခြဲျခားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ယေန ့2012 တြင္ ရခုိင္အၾကမ္းဖက္မူကိုအေျခခံ၍ဒုကၡသည္စခန္း ေရာက္ ေနေသာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုတစ္ဖက္သက္စစ္ တမ္းေကာက္ျပီး အေထာက္အထားတင္ျပႏိုင္ သူကို ႏိုင္ငံသားျပဳသို ့စဥ္းစားျပီးမတင္ျပႏိုင္သူကို ခိုး၀င္ ေနထုိင္မူဟူေသာ လ၀ကဥပေဒျဖင့္အေရးယူ မည္ဟူ၍20-11-2012 ေန ့နယ္စပ္ ၀န္ၾကီး မွ ေျပာဆိုခဲ့မူတြင္ ဦးစြာ ယခင္ လ၀ကႏွင့္ အာဏာရွင္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားကို အေရး ယူရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳေစ လိုပါသည္။
ယခုတဖန္ စစ္ေဆးရာတြင္ လူမ်ိဳးစုေနရာတြင္ ဘဂၤလီဟူ၍ အတင္းေရးသားမူကို လက္ခံရန္ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးသုံးေနပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ သည္ ဘဂၤလီမဟုတ္ပါ၊ ဘဂၤလီသည္လညး္ ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ပါ။ မဆလ ေခတ္ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ႏိုင္(၂) ပုံစံတစ္ခါ စစ္ေဆးခံတုန္းက မြတ္စလင ္ေတြ အားလုံး ရိုဟင္ဂ်ာလို ့ေရးသားမူကို ဖယ္ကာ ရခုိင္ကို သာ လက္ခံျပဳခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို စီမံခ်က္ခ်ျပီး ဘဂၤလီ၊ ကမန္၊ အိႏိၵယစေသာ လူမ်ိဳးစုအမည္ကို အတင္းပိုင္းျခားခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အျဖဴကဒ္ပင္အတင္းထုတ္ေပးျခင္းကို နာခံျပီး ယူခဲ့ရပါသည္။ ဤသည္မွာ ဥပေဒလား၊ အာဏာစက္လားဆိုတာ ပိုင္းျခားျမင္လုိပါသည္။
ဤသို ့ျဖစ္ စဥ္မ်ားကို အေျခခံ၍ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သို ခ်ီတက္ကာလ တြင္ ေဖာက္ ထြင္း၀င္ လာေသာ ရခုိင္အၾကမ္းဖက္မူ အေပၚ ေျဖရွင္းရာ တြင္ ေအာက္ပါအေရးမ်ားကို ဦးစားေပးေျဖရွင္းေစ လုိပါသည္။
(က) နားလည္မူမရွိ၊ ဥပေဒအဆုံးအျဖတ္နာမခံေသာ ရခုိင္သူပုန္ႏွင့္ ပါတီကို ခ်က္ခ်င္း ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေရး၊
(ခ) ဒုကၡစခန္းအသီးသီးရွိ ျပည္သူမ်ားကို အျမန္ဆုံး သူ ့အိမ္ သူ ့ယာ သူ ့လုပ္ငန္းသို ့ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထာ ေပးေရး၊
(ဂ) ျပီးေနာက္ ရခုိင္ျပည္တြင္ သံသယ ၀င္ေနေသာ ႏိုင္ငံသားေရးကို လႊတ္ေတာ္သို ့တင္ျပီး မဆလအစိုးရ၏၁၉၈၂ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ ကို ဒီမိုကေရစီစံႏွဳန္းႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရး စံႏွဳန္း ေပၚမူတည္ ၍ ျပဳျပင္ျဖည့္ စြက္ ကာ စစ္ေဆးမူျပဳရန္၊ ဤသည္ကို 2013 မ၀င္လာမီ အေရးေပၚဥပေဒ၊နည္းဥပေဒျဖင့္စီမံျပီး ဒီမိုကေရစီ လူ႔ဘ၀ တည္ ေဆာက္ႏိုင္ေရးကို ကူေျဖရွင္းေပးပါရန္ ေလးစားစြာ အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s