အင္တာနက္ အသံုးမျပဳႏိုင္ေသာ M-Media စာဖတ္ပ၇ိတ္သတ္အတြက္ M-Media ရဲ႕ အပတ္စဥ္ NewsLetter ျဖစ္ပါတယ္။

M-Media NewsLetter Vol-1 No-3

အင္တာနက္ အသံုးမျပဳႏိုင္ေသာ M-Media စာဖတ္ပ၇ိတ္သတ္အတြက္ M-Media ရဲ႕ အပတ္စဥ္ NewsLetter ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီစာေစာင္ငယ္တြင္ M-Media မွာ တင္ဆက္ေပးသြားတဲ့ သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႕ကို စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

Scribd => http://www.scribd.com/doc/116903592/M-Media-NewsLetter-Vol-1-No-3

DropBox =>https://www.dropbox.com/s/vrwnxjzux1z75ii/Vol-1%2CNo.3.pdf

M-Media ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ အခေၾကးေငြ တစံုတရာျဖင့္ ျဖန္႔ေဝေရာင္းခ်ျခင္း ခြင့္မျပဳပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s