သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒၾကမ္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒၾကမ္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

တနလၤာေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ 10 ရက္ 2012 ခုႏွစ္ မဇိၥ်မ သတင္း မဇၩိမသတင္းဌာန

လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူအမ်ား သိရိွေလ့လာအႀကံျပဳႏိုင္ ေရးအတြက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇဘၤာလ ၉ ရက္ေန႔က ျပည္ေတာ္စုလႊတ္ေတာ္က ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ေဖၚျပလိုက္သည္။

အခန္း ၇ ခန္းပါ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပုဒ္မ ၂၇ ခု ပါသည့္အနက္ ပုဒ္မ ၄ အရ “သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာ တြင္ ႏိုင္ငံတကာ စီခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိေစရန္ အတြက္ ကုလသမဂၢ စာရင္းအင္းေကာ္မရွင္က ကမၻာတဝွန္း အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ထားေသာမူမ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရမည္” ဟု ပါရွိသည္။

ထိုဥပေဒအရ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္အတြက္ ဗဟို သန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတ က ခန္႔အပ္မည့္ ဒု-သမၼတ တဦးက နာယက လုပ္ကာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒၊ ဒု-ဝန္ႀကီးက အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုမွတဆင့္ တိုင္း၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္/ေက်း ေကာ္မရွင္ မ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ တာဝန္ခံအရာရွိအျဖစ္မူ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးအား ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္သည္။

၃၁ ႏွစ္အၾကာမွ ျပန္လည္ေကာက္ခံသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီး ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ စတင္ေကာက္ယူမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ လုပ္ငန္းအဆင့္ ေလးဆင့္ခြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စာရင္းေကာက္ျခင္း၊ စာရင္းျပဳစုျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုထုတ္ျပန္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

လူဦးေရစာရင္းမ်ား တိက်မႈ မရွိသျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ စာရင္း တိက်မႈ မရသျဖင့္ မဲေပးပုိင္ခြင့္မ်ား ဆံုးရႈံးမႈ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား တခုႏွင့္တခု တူညီမႈ မရွိခဲ့ၾကေပ။ ကမၻာ့ဘဏ္ ကိန္းဂဏန္းအရ ၄၈ သန္းဟု ခန္႔မွန္းၿပီး အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က သန္း ၆ဝ ဟု ခန္႔မွန္းကာ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔ႀကီးကမူ ၆၄ သန္းဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s