၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပင္ ဆန္႔က်င္ေနသည့္ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ

ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ၊ ၂၀၁၂
M-Media

၁၉၈၃ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားနည္း ဥပေဒမ်ားတြင္ ၁၈၂၃ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားသည္ တိုင္း ရင္း သား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ လူမ်ဳိးအမည္မ်ားႏွင့္ တူေနေစကာမူ ထိုသူမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ပါ လို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

တဖန္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ ၈(ခ) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏  အက်ဳိးငွာ ေမြးရာ ပါ ႏိုင္ငံသားမွအပ မည္သူ႔ကိုမဆို ႏိုင္ငံသားသို႔မဟုတ္ ဧည့္ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ အျဖစ္မွ ရုပ္ သိမ္းႏိုင္ သည္ဟု ဆိုထားျပန္ပါသည္။

ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ တည္ဆဲျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒမွာပါတဲ့  ( ၁၈၂၃ ) ခုႏွစ္ မတုိင္မီက ၿမန္ မာ နဳိင္ငံ၌ ပင္ရင္းနႈိင္ငံအၿဖစ္ ေနထုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တနည္းအားၿဖင္႔ ၁၈၂၃ခုႏွစ္ဆိုေသာ သကၠရာဇ္ မွာ ယေန႔အခ်ိန္မွာဆိုရင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁၉၀ေလာက္ရွိေနပါၿပီ။ ရာစုႏွစ္၂ခုနီးပါးေလာက္ အခ်ိန္ အခါ အေထာက္အထားတင္ျပရန္မွာ မလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား တစ္ဦးဦးအား ၁၈၂၃ မတိုင္မီ   ျမန္မာႏိုင္ ငံသို႔ လာေရာက္ေနထိုင္ေၾကာင္း အေထာက္အထား တင္ျပႏိုင္မွ တိုင္းရင္းသား အျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳ ရမယ္ဆိုရင္ ထိုပုဂၢဳိလ္သည ္တိုင္းရင္းသားျဖစ္ပါလ်က္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈဆိုေသာ အခြင့္ အေရး ကို ဆံုးရႈံးသြားမည္မွာ ဧကန္မုခ်။ ထိုပုဂၢဳိလ္ဟာ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ မခံရေသာ   ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ သားဥပေဒပုဒ္မ(၅) အရ ေမြးရာပါႏိုင္ငံသားဟု အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မခံရသည့္ အျပင္ အခန္႔   မသင့္ ရင္ ပုဒ္မ ၈(ခ)အရ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္မွေတာင္ ရုပ္သိမ္းျခင္းခံရႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလံုး၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သည္ဟု အတိအက်မေျပာႏိုင္ပါ။ ဒါ့အျပင္ ၁၉၈၃ ခု၊ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အရ ႏိုင္ငံ သားစီစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ားေပၚတြင္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာနဲ႔ အလုပ္အကိုင္မ်ား ကို ေဖာ္ျပထားျခင္း သည္ လူမ်ဳိး၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနႏၱရ၊ အဆင့္အတန္း စသည္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈမရွိ ေစရ ဟူေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၈ နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိမရွိကိုလည္း စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနပါ တယ္။ မည္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးျဖစ္သည္၊ မည္သည့္ ဘာသာကို ကိုးကြယ္သည္ဆိုတာကို ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ားေပၚတြင္ မေဖာ္ျပဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အရ သိရွိလိုပါက သက္ဆိုင္ရာဌာန မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ ေဒတာေဘ့စ္စနစ္ျဖင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားပါက သက္ ဆိုင္ ရာမွ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရး မဆံုးရႈံးေစရန္အတြက္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒ ကို ေခတ္သစ္၊ စနစ္သစ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္၊ ယုတၱိရွိေအာင္၊ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံၫႊန္း မ်ားနဲ႔ ကိုက္ ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ၿပီး ကြတ္ခိုင္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတီခြန္ျမတ္အဆို တင္သြင္းျပ သည့္ အတိုင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သည ့္ဥပေဒ တစ္ရပ္ ျပဌာန္းေပး သင့္ ပါေၾကာင္း ဤလႊတ္ေတာ္သို႔ အေလးအနက္ထား အႀကံျပဳ တင္ျပအပ္ပါ တယ္ခင္ဗ်ာ။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ကြတ္ခိုင္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္္ ဦးတီခြန္ျမတ္ ၏ ၁၉၈၂ ႏို္င္ငံသား ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အဆိုကို ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေရႊေမာင္၏  ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း ၅း၄၀ မိနစ္ မွစတင္သည့္ ေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားကို   ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s