ရခိုင္ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာေတြမွာေရးထားတဲ့ ဘာသာစကား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားတုိ႔ေျပာဆိုေနေသာ ဘာသာစကားျဖစ္ …

 

Sithu Htun Win

ရခိုင္ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာေတြမွာေရးထားတဲ့ ဘာသာစကားဟာ ဘယ္ ဘာသာစကားပါလဲ။ရခိုင္စကား လည္း မဟုတ္၊ ပါဠိလည္း မဟုတ္၊ ဗမာ စကား လည္းမဟုတ္၊ ယခုရိုဟင္ဂ်ာမ်ားေျပာ ဆိုေနေသာ စကားျဖင့္ေရး သားထားျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒိုင္းနက္၊ သက္ လူမ်ိဳးမ်ားလည္း ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားေျပာေသာစကား ကို သာေျပာၾကတယ္။ မယံုရင္ရခိုင္ကိုသြားၾကည့္၊ ေလ့လာၾကည့္၊ အြန္လိုင္းေပၚတက္ၿပီး ဘာမွမသိပဲ ေလဖန္းဒန္း မစီးၾကနဲ႔။ ဘာ ဗဟုသုတ မွမရွိပဲ တတ္ေယာင္ကားေတြ ေတြ႕ရေပါင္းမ်ားၿပီ။

ဟိႏၵဴကေနအစၥလာမ္ဘာသာကူးေျပာင္းကိုးကြယ္လာသူေတြက ရိုဟင္ဂ်ာေတြ။အခုရခိုင္ပါလို႔ေျပာေနတဲ့ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ ဗမာဘုရင္ရခိုင္ ကိုသိမ္းၿပီး မွ ဗုဒၵဘာသာေျပာင္းလာတဲ့ ဖားတစ္ပိုင္းငါးတစ္ပိုင္းေတြ။ အရင္တုနး္ကအဲဒီေဒသမွာ ဟိႏၵဴေတြပဲရွိတယ္။ ရခုိုင္ကတပ္ေတြလာတိုက္လို႔ နန္းက်၊ ေသတဲ့ ဗမာဘုရင္နရသူကို ကုလားက်မင္းလို႔ေခၚတာကိုယ္တိုင္က အဲဒီေ၀သာလီေခတ္ကလူမ်ိဳးေတြဆိုတာ ဟိႏၵဴ ကုလား ေတြျဖစ္ေၾကာင္း အေကာင္း ဆံုးသက္ေသပဲ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s