အစၥေရး ႏိုင္ငံအား ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရန္ (၉) မိနစ္သာ ၾကာမည္


အစၥေရး ႏိုင္ငံအား ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရန္ (၉) မိနစ္သာ ၾကာမည္

အီရန္ႏိုင္ငံ၏ အာဏာအရိွဆံုးေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီး အယာတိုလာခါေမနီႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခုတြင္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား အားလံုးကို သတ္ျဖတ္လိုက္ၿပီး အစၥေရးႏိုင္ငံကိ္ု ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ေရး ဆိုသည္မွာ လက္ခံႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ၿပီး ယင္းႏိုင္ငံမွ လူအားလံုးကို သုတ္သင္ပစ္ရန္မွာ (၉) မိနစ္ အတြင္း အၿပီး လုပ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုလုိက္သည္။ အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ ေရွး႐ိုးစြဲရိွ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားၿပီး အယာတိုလာခါေမနီ၏ မဟာဗ်ဴဟာ အထူးအႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ေရးေသာ ေဆာင္းပါးမွ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္၍ အီရန္အစိုးရပိုင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ဟု သိရသည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ ရိွေသာ လူဦးေရ (၇.၅) သန္းအနက္ (၅.၇) သန္းမွာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။ အစၥေရးသည္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ယင္းလက္နက္ကို အသံုးျပဳ၍ တိုက္ခိုက္ရန္ အေမရိကန္မွ သေဘာတူညီခ်က္ကို လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္ တဲလ္အဗစ္၊ ေဂ်႐ုဆလင္ႏွင့္ ဟိုင္ဖာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ (၆၀%) မွာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အီရန္၏ ရွာဟပ္ (Shahab3) ဒံုးပ်ံျဖင့္ လူအားလံုးကို သတ္ပစ္ႏုိင္သည္ဟု ဆိုသည္။ (Sejil) ဒံုးပ်ံမွာ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယား စက္႐ံုမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ (Rajael)၊ (Eilum) ႏွင့္ (Nebrin) ရိွ စက္႐ံုမ်ားကို ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ေလဆိပ္မ်ား၊ ေလတပ္အေျခစိုက္ စခန္းမ်ား၊ ႏ်ဴကလီးယား စက္႐ုံမ်ားကို ထိခိုက္ေအာင္ ပစ္ႏိုင္သည္။ အထက္ပါ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ အယာတိုလာခါေမနီ၏ သေဘာတရား၊ သင္ၾကားခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ အစၥေရးကို တိုက္ခိုက္သူ မည္သူ႔ကို မဆို အီရန္က ေထာက္ခံရမည္ဟု ဆိုသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s