ေက်ာက္နီေမာ္ရြာမွမြတ္စလင္ထုအေပၚရခိုင္အစြန္း ေရာက္ မ်ား၏ ယုတ္မာရက္စက္မႈ႔မ်ား …

ေက်ာက္နီေမာ္ရြာမွမြတ္စလင္ထုအေပၚရခိုင္အစြန္းေရာက္မ်ား၏

ယုတ္မာရက္စက္မႈ႔မ်ား

သိန္းေအာင္
RB News
23.12.2012
ေက်ာက္နီေမာ္။       ။၂၈.၅.၂၀၁၂ ေန႔ တြင္ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မသီတာ ေထြးအ သတ္ခံရမႈ႔ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာက္နီေမာ္ရြာမွ မြတ္စလင္ထုအား ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အစြန္း ေရာက္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ျပီး သိကၡာ၊ သမၼာဓိအားနည္းေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ခ်ိဳ႕အား စည္းရံုးကာ အဘက္ ဘက္မွ ဒုကၡေပးေနေၾကာင္းသိရပါသည္။ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ေက်ာက္နီေမာ္ ေက်းရြာသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဘက္ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ သူမ်ားအားေခၚ ယူၿပီး ၂၀၁၂/၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း မြတ္စလင္ေက်ာင္းသား ၊ေက်ာင္း သူမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပညာသင္ယူ ႏုိင္ရန္ႏွင့္ နွစ္ဘက္လူမ်ိဳးစုအတြင္း နဂိုအတိုင္းပံုမွန္ ဆက္ဆံ မႈ႔ျပဳၾက ရန္ ဂတိ က၀တ္မ်ား ေတာင္းယူခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ သို႔ေသာ္ မြတ္စလင္ေက်ာင္းသား မ်ား ေက်ာင္းတက္ ခြင့္ကို ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ကိုယ္တိုင္ ေနွက္ယွက္၊ တားဆီး၊ပိတ္ပင္ ထားေၾကာင္း သိရိွရ ပါသည္။ (ေက်ာက္နီေမာ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရိွ တစ္ခုတည္းေသာ အလယ္တန္း၊ အထက္ တန္း ေက်ာင္းမွာ ရခိုင္ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ မ်ားေနထိုင္ရာ စံျပေက်းရြာအတြင္း ရိွေနျပီး၊ ဆရာ၊ဆရာမ အမ်ား စုမွာ လည္း ေဒသခံရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။)ယခင္ေက်ာက္နီေမာ္ေစ်းၾကီးအား မြတ္စလင္ရြာနွင့္ ဗုဒၶဘာသာရြာ (ေက်ာက္နီေမာ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရခိုင္စု) ၾကားတြင္ တည္ထားျပီး၊ ဇြန္လမွစတင္ကာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအား ၎ေစ်းႀကီးအတြင္း သြားေရာက္ ေရာင္း၀ယ္ ခြင့္ကို ဘုန္းႀကီးမ်ားနွင့္ ရခိုင္အစြန္းေရာက္မ်ားမွ တားဆီးပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ဗုဒၶဘာသာ ကိုယ္ပိုင္ေစ်းသစ္အား စံျပေက်းရြာအတြင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရိွၿမဳိ႕ရြာ အသီးသီး တြင္ ရခိုင္အစြန္းေရာက္ မ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးတစ္ခ်ိဳ႕မွဦးေဆာင္ကာ ရခိုင္လူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာ၀င္အခ်င္းခ်င္း ဂုဏ္သိ ကၡာက်ဆင္းေစရန္ေဆာင္ ရြက္ေနၿပီး ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာ အတြင္း လည္း မြတ္စလင္မ်ား ႏွင့္ အေရာင္းအ ၀ယ္ျပဳလုပ္ သူမ်ားအား ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားမွ သာေရး၊ နာေရးမွ ပယ္လ်က္ရိွေၾကာင္းလဲသိရိွရပါသည္။ အစြန္းေရာက္ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားနွင့္ ဘုန္းႀကီးတခ်ိဳ႕၏ လူသား မဆန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ လယ္ယာ ထြက္ပစၥည္းမ်ားေရာင္း ၀ယ္စားေသာက္ေန ရေသာ ေတာ ရြာေနဆင္ရဲသားရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိသားစုမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနၾကၿပီး၊ မြတ္စလင္ မ်ားမွာ လည္း ဆန္ႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ားအား ေစ်းႀကီး ေပး၍ ၀ယ္ယူစားသုံးေနရေၾကာင္းသိရပါသည္။ေက်ာက္နီေမာ္ရြာအတြင္း မြတ္စလင္အမ်ားစုမွာ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးအခင္းကာလအတြင္း ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းကို မြတ္စလင္မ်ားအားယာယီပိတ္ပင္ ထားခဲ့ျပီး ဒီဇင္ ဘာလအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွတရား၀င္ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခ်က္ခ်ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ရခိုင္အစြန္းေရာက္ အုပ္စုမွမြတ္စလင္ေရလုပ္သားမ်ားအားပင္လယ္ျပင္ထိ သြားေရာက္ကာပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အႏၱရာယ္ေပး ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၁.၁၂.၂၀၁၂ (ေသာၾကာေန႔) ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္နီေမာ္ရြာမွ မြတ္စလင္ပိုင္ ငါးဖမ္းစက္ေလွႏွစ္စီးအား ဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္ အတြင္း ငါးဖမ္းေနရင္း မက်ည္းကၽြန္းမွ ရခိုင္အစြန္းေရာက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္ ဦးလွေရႊပိုင္တန္ေကး(ထိုင္းနိုင္ငံလုပ္ငါးဖမ္းစက္ ေလွႀကီး) တစ္စီးမွ တိုက္ၿပီးနစ္ျမဳပ္ျပစ္ခဲ့သည့္အျပင္၊ လူ တစ္ခ်ိဳ႕အား လည္းသတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရ ပါသည္။ျဖစ္စဥ္အေသးစိတ္မွာ ေက်ာက္နီေမာ္ရြာမွ မြတ္စလင္ပိုင္ ငါးဖမ္းစက္ေလွငယ္ႏွစ္စီးသည္ (တစ္စီး တြင္ ေရလုပ္ သားငါးဦးပါ၊ က်န္တစ္စီးတြင္ ေရလုပ္သားေလးဦးပါ၊) မက်ည္းကၽြန္း အေရွ႕ဘက္ (သံတြဲ ဆင္ေခါင္း ေက်းရြာႏွင့္ မက်ည္းကၽြန္းၾကား)ေရမိုင္ ၄-၅မိုင္ခန္႔အကြာ ၊ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာ အေရွ့ ဘက္ေရမိုင္ ၁၀ မိုင္ခန္႔ အကြာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္း ပိုက္ေမ်ာေနစဥ္ မက်ည္းကၽြန္းမွ ရခိုင္အစြန္းေရာက္ဦးလွေရႊ ပိုင္ စက္ေလွႀကီး (တန္ေကး)သည္တုတ္၊ ဓါးလက္နက္အစံုကိုင္ထားေသာ လူတစ္စု အားတင္ေဆာင္လာကာ ေရ လုပ္သား ငါးေယာက္ပါ မြတ္စလင္ပိုင္ ငါးဖမ္းစက္ေလွငယ္အား စတင္တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾကသည္။ ၎ ေရလုပ္ သားငါးေယာက္မွ ရခိုင္အစြန္းေရာက္မ်ား၏ ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္ ခံေနရစဥ္၊ အခြင့္အေရးရ သည္ႏွင့္ စက္ေလွေပၚမွပင္လယ္ထဲသို႔ခုန္ဆင္းသြားၾကၿပီး ေရစုန္အတိုင္း စက္ေလွႏွင့္ေ၀းရာကို ကူးခတ္ထြက္ေျပးခဲ့ ၾကသည္။ ရခိုင္အစြန္းေရာက္မ်ားမွ ၎ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရိွထားေသာ ေရလုပ္သားငါးဦးအားလိုက္လံ တိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ၊ မြတ္စလင္ေလွေပၚမွ ပစၥည္းအား လံုးအား ယူေဆာင္သြားျပီး၊ေလွခြံအား နစ္ျမွပ္ ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေရလုပ္သား ေလးဦး ပါအျခားမြတ္စလင္ေလွအားလည္းအလားတူသြား ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။

ပထမအတိုက္ခံရေသာ ငါးဖမ္းစက္ေလွမွ ေရလုပ္သား မြတ္စလင္ငါးဦးမွာ ဒဏ္ရာ မ်ားစြာျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္ တြင္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ေမ်ာပါေနစဥ္၊ သံတြဲၿမဳိ႕နယ္ ဆင္ေခါင္းေက်းရြာမွ ငါးဖမ္းေလွတစ္စီး မွေတြ႕ရွိ၍ ကယ္တင္လာမႈ႔ေၾကာင့္ အသက္ေဘးမွ လြတ္ကင္းခဲ့သည္။ဒုတိယေျမာက္အတိုက္ခံ ရေသာေလွမွ ေရလုပ္ သားေလးဦးမွာ ယခုအခ်ိန္ထိေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ပင္လယ္ျပင္အေတြ႕ အၾကံဳရင့္ က်က္ေသာေရ လုပ္သားမ်ားမွ ၎ေရလုပ္သားေလးဦးမွာ အသက္ရွင္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရး အလြန္ နည္းပါးေၾကာင္းႏွင့္တုိက္ခုိက္ခဲ့ ရေသာေၾကာင့္ သတ္ျဖတ္ခံရၿပီျဖစ္ဟုယုံၾကည္ ေၾကာင္း ဟုေျပာသည္။

ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ေက်ာက္နီေမာ္ရြာမွ မြတ္စလင္ေရလုပ္သား ေလးဦးမွာ ဦးေမာင္လွ၊ ဦးေရႊလွ၊ ဦးလူလွ ညီအစ္ကိုသံုးဦးႏွင့္ ဦးေဘာ္ေရွာ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အသက္ေဘးမွ လြတ္ကင္းလာသူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား တိုင္ၾကားထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ သြားေရာက္အေရး ယူျခင္း မ ရိွ ေသးေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s