အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ၿပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္မွေၿပာၾကားသည့္ မိန္႕ခြန္း …

အစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၿပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီး ၿပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေၿပာၾကားသည့္ မိန္႕ခြန္း၂၆-၁၂-၂၀၁၂ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿပည္နယ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားအားလံုး မဂၤလာအေပါင္း နဲ႕ ၿပည့္စံုၾကပါေစလို႕ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ အစိုးရအေနနဲ႕ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ယူၿပီး ႏိုင္ငံအက်ိဳး၊ ၿပည္သူ႕အက်ိဳး ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာ တစ္ႏွစ္နဲ႕ ကိုးလခန္႕ရွိၿပီၿဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္သစ္ စနစ္သစ္ ထူေထာင္ တည္ေဆာက္ဖို႕ အတြက္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရးကာလမွာ ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရနဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿပည္နယ္ အစိုးရအဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီး ေခတ္စနစ္သစ္ အတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမယ့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ ၿပင္ဆင္သင့္တာေတြ၊ အသစ္ေရးဆြဲသင့္တာေတြ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားဟာ မၿပီးၿပတ္ေသးဘဲ က႑အလုိက္နဲ႕ ေဒသအလုိက္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေဆာင္ရြက္ဆဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အတည္ၿပဳၿပ႒ာန္းရန္ ၿပင္ဆင္ဆဲၿဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္ေဟာင္း စနစ္ေဟာင္းက ေခတ္သစ္စနစ္သစ္ကို ကူးေၿပာင္းရာမွာ ေတြ႕ႀကံဳရေလ့ရွိတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳနည္းပါးမႈ၊ အေၿပာင္းအလဲအတြက္ ၿပင္ဆင္ခ်ိန္လိုအပ္မႈနဲ႕ အၿခားရင္ဆုိင္ေၿဖရွင္းရတဲ့ အခက္အခဲေတြ မည္သို႕ပင္ရွိေစကာမူ ယခုထိ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေၿပာင္းမႈကို ညင္သာေခ်ာေမြ႕ေအာင္ၿမင္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္၊ အစုိးရ၊ တရားလႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္နဲ႕ ၿပည္သူတစ္ရပ္လံုးကိုေရာ၊ ႏုိင္ငံတကာနဲ႕ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ဦးစြာေၿပာၾကားလိုပါတယ္။

ယခင္အစိုးရက ၿပည္သူမ်ားရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵနဲ႕အညီ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႕ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္တို႕ကို ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ လႊဲေၿပာင္းေပးခဲ့မႈအေပၚ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အစိုးရအေနနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒပါ အေၿခခံမူမ်ားနဲ႕အညီ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရး၊ တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈတာဝန္ႀကီးကို ပထမအဆင့္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အၿဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အမ်ိဳးသား ၿပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႕ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးဟာ၊ တိုင္းၿပည္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈနဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ၿဖစ္တဲ့အတြက္၊ ပါတီ အသီးသီး နဲ႕ေရာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ပါ၊ မတူတာေတြ ေဘးမွာထားၿပီး၊ တူညီတဲ့သေဘာထားေတြနဲ႕ ႏုိင္ငံအက်ိဳးၿပဳလုပ္ငန္းေတြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႕ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ တာေၾကာင့္၊ အထုိက္အေလ်ာက္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြလည္း က်န္ရွိပါတယ္။က်န္ရွိတဲ့လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ၿမင္ေရးနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ တို႕အစိုးရ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးႏိုင္ငံေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ၊ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအားလံုး၊ ၿပည္သူတစ္ရပ္လံုး လက္တြဲ ပါဝင္ ပူးေပါင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလို႕ ႏိႈးေဆာ္ပန္ၾကားလိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ၊ ၿပည္သူေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိေရး၊ ၿပည္သူ႕ဘဝလံုၿခံဳမႈနဲ႕ လူမႈစီးပြားေရး တိုးတက္မႈ တို႕အတြက္ ၿပည္သူဗဟိုၿပဳ လူမႈစီးပြားေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈကို ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး ဒုတိယအဆင့္အၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႕ လူမႈေရးအေၿခအေနေတြဟာ ေဒသတြင္း အၿခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေနာက္က်က်န္ေနၿပီး၊ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းပမာဏဟာ ႀကီးမားက်ယ္ၿပန္႕တဲ့အတြက္၊ ကာလတို၊ ကာလရွည္ ဦးစားေပး အစီအမံေတြကို စနစ္တက် ေရးဆြဲစီမံမွသာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕ၿပည္သူေတြအတြက္ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးနဲ႕ လူမႈေရး အႀကံေပးေကာင္စီနဲ႕ ၿပည္တြင္း ၿပည္ပ ပညာရွင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အဆင့္ၿမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၿပီး “စီးပြားေရးနဲ႕ လူမႈေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈအတြက္ အေၿခခံမူေဘာင္” ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒီေန႕က်င္းပမယ့္ စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးမွာ ေဆြးေႏြး အတည္ၿပဳၾကမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးနဲ႕ လူမႈေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈအတြက္ အေျခခံမူေဘာင္ ညႇိႏိႈင္းေရးဆြဲေနစဥ္ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာ စီးပြားေရးက႑အလိုက္ ၿပဳၿပင္ရမယ့္ မူဝါဒ၊လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီး ကလည္းေကာင္း၊ ေဒသအလိုက္ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို တုိင္းေဒသႀကီး၊ ၿပည္နယ္ အစိုးရမ်ားက လည္းေကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ ပညာရွင္မ်ား၊ ၿပည္သူမ်ားအပါအဝင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပၿပီး သေဘာထားအႀကံဥာဏ္မ်ား ရယူခဲ့ၾကပါတယ္။

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေနစဥ္မွာပဲ လိုအပ္တဲ့ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ေခတ္နဲ႕ဆီေလွ်ာ္ၿပီး၊ ၿပည္သူမ်ား လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ႏိုင္မယ့္ အေၿခအေနေတြနဲ႕ ကိုက္ညီေအာင္ ၿပင္ဆင္ေရး ဆြဲခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီလိုအခ်ိန္တိုအတြင္း တစ္ခုၿပီးမွတစ္ခု လုပ္ၿခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိတဲ့ အလုပ္ေတြကို တစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္ေဆာင္ေနသလို၊ ၿပည္သူေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရဖို႕နဲ႕ လူမႈစီးပြား ေရး မွာ တိုးတက္ေစမယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို တည္ဆဲဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႕ ခြင့္ၿပဳေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ ေငြလဲႏႈန္းနဲ႕ ေငြေၾကးက႑ အေၿပာင္းအလဲမွာ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း တစ္ဖက္က တိုင္းၿပည္စီးပြားေရးမွာ အေရးပါတဲ့ ကုန္သြယ္မႈနဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ေၿဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပည္သူမ်ားရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုတိုးတက္ ရရွိေရးအတြက္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန ္နဲ႕ စက္႐ံုစုစီမံကိန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ၿပေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ သို႕ရာတြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးမႈနဲ႕ ေစ်းကြက္ဝယ္လိုအား က်ဆင္းေနၿခင္း၊ ၿမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕ထားမႈ အၿပီးတိုင္႐ုပ္သိမ္းရန္ လိုအပ္ေနၿခင္း၊ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေဖာက္ၿပန္မႈေၾကာင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ခံစားရၿခင္း၊ စတဲ့ အေၿခအေနမ်ား၏ ႐ိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ၿမန္မာႏိုင္ ငံရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနတဲ့အတြက္ လက္ရွိအေၿခအေနကေနၿပီး ၿပည္သူတို႕ရဲ႕ လက္ရွိစီးပြားေရး သိသာထင္ရွားစြာ တုိးတက္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းၾကဖို႕ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လိုပါတယ္။

ယခုလို ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သာမန္စီမံ႐ံုျဖင့္ အလုိအေလ်ာက္ ၿဖစ္ထြန္းတိုးတက္လာမွာ မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ထိေရာက္မွသာ ေအာင္ၿမင္ တိုးတက္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ထိေရာက္ေအာင္ၿမင္ဖို႕အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားရဲ႕ စီမံလုပ္ကိုင္မႈ ထိေရာက္ထက္ၿမက္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္

ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ၿဖစ္ထြန္းတုိးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ မေအာင္ၿမင္ၿခင္းဟာ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား စြမ္းေဆာင္ရည္ ထိေရာက္ထက္ၿမက္မႈအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ေခတ္စနစ္ သစ္တစ္ရပ္ကို ၿပဳၿပင္ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာလည္း ေရွးယခင္ အေတြးအၿမင္ လုပ္နည္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္လို႕မရေတာ့ဘဲ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႕ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမယ့္ ႏိုင္ငံေရးအၿမင္၊ စီးပြားေရးအၿမင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအၿမင္၊ လူမႈေရးအၿမင္မ်ားနဲ႕ က်ယ္က်ယ္ ၿပန္႕ၿပန္႕ ေတြးေခၚေၿမာ္ၿမင္ လုပ္ေဆာင္ ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္

ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ ၿပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမႇာက္ထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း အေနနဲ႕ေရာ၊ ၿပည္သူမ်ားရဲ႕ အခြန္ဘ႑ာနဲ႕ ၿပည္သူ႕ဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း အားလံုးကို ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ရွိတဲ့ သန္႕ရွင္းတဲ့ အစိုးရ ( Good Governance, Clean Government ) ၿဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥအဝဝမွာ ၿပည္သူလူထု အတြက္ ၿပည္သူလူထုဗဟိုၿပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕ မွာၾကား တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။

သို႕ရာတြင္ ၿပည္သူလူထုနဲ႕ ထိေတြ႕ေနတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာနဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်း အဆင့္အထိ အဆင္မေၿပမႈ မ်ားစြာရွိေနတဲ့အၿပင္ အခ်ိဳ႕ေနရာေဒသ၊ ဌာနေတြမွာ –

-ၿပည္သူလူထုသေဘာထားဆႏၵနဲ႕ ၿပည္သူလူထုရဲ႕အသံကို နားမေထာင္ဘဲ မတိုင္ပင္ဘဲ မိမိတို႕ သေဘာ အေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿခင္း၊

-မိမိတို႕ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈ မရွိၿခင္း၊ ၿပည္သူလူထု က်ယ္က်ယ္ၿပန္႕ၿပန္႕သိေအာင္ ခ်ၿပမႈမရွိၿခင္း၊

-ၿပည္သူလူထုက သိလို၍ ေမးၿမန္းၿခင္းနဲ႕ ၿပည္သူလူထုရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ ေတာင္းဆိုၿခင္းမ်ားအေပၚ တာဝန္ယူေၿဖရွင္းေပးမႈ မရွိၿခင္း၊

-က႑အလိုက္၊ ဌာနဆိုင္ရာ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႕ ေဒသႏၲရအလုိက္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႕အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ မရွိၿခင္း၊

-ထိုသို႕ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိၿခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အဂတိ လိုက္မႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚၿခင္း၊

-အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားသည္ ၿပည္သူမ်ားအတြက္ လွ်င္ၿမန္ေခ်ာေမြ႕မႈမရွိဘဲ ေနွာင့္ေနွး ၾကန္႕ၾကာ၍ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ရွိေနၿခင္း၊

-စီမံခန္႕ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္ က်ဆင္းေနၿခင္း၊

စတဲ့ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ရွိတဲ့ သန္႕ရွင္းေသာအစိုးရရဲ႕ အဂၤါရပ္မ်ား၊ အရည္အေသြးမ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ထိုသို႕ အားနည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ၿပည္သူႏွင့္ ထိေတြ႕ေၿဖရွင္းႏုိင္စြမ္း မရွိသည့္ ၿပႆနာမ်ား၊ အခ်ိဳ႕ေဒသတြင္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ၿပည္သူမ်ားက လိုလားႏွစ္သက္ၿခင္း မရွိသည့္ အေၿခအေနမ်ား ေပၚေပါက္တာကို ေတြ႕ရွိရ တဲ့အတြက္ ေအာက္ေၿခ ရပ္ေက်းအဆင့္မွ အထက္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္အထိ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲ သင့္သည္မ်ားကို ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲသြားဖို႕ လိုအပ္လာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ တတိယ အဆင့္ လုပ္ငန္းအၿဖစ္ သတ္မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲရာမွာ ၿပည္သူဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာနဲ႕အညီ ၿပည္သူ႕ဝန္ကို ေဆာင္ေသာ ၿပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား ၿဖစ္ေအာင္ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ၿပည္ေထာင္စု အဆင့္အထိ ပုဂၢိဳလ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာ အေတြးအၿမင္၊ အမူအက်င့္၊ လုပ္ပံုလုပ္နည္းမ်ား ေၿပာင္းလဲၿခင္း လုပ္ေဆာင္ရမွာၿဖစ္သလို အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတည္ ေဆာက္ပံု ေၿပာင္းလဲျခင္း ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အေတြးအၿမင္၊ အမူအက်င့္၊ လုပ္ပံုလုပ္နည္းမ်ား ၿပင္ဆင္ရာမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာေတြမွာ တာဝန္ယူၾကရတဲ့ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဆင့္ကအစ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အဆင့္အထိ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း အဂၤါရပ္နဲ႕ ညီညြတ္ေအာင္ ၿပဳမူက်င့္ႀကံ အားထုတ္ဖို႕နဲ႕ ၿပည္သူေတြ အားကိုးယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရေအာင္ႀကိဳးစားၾကဖို႕ ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။

ယခုၿပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားနဲ႕အတူ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိတို႕ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီ၏ ကိုယ္ရည္္ကိုယ္ေသြးႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ၿမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္သကဲ့ သို႕ မိမိတို႕ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမႇင့္တင္ၿခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အာ႐ံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္သြားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တစ္ရပ္တြင္ အစိုုးရနဲ႕ ၿပည္သူ အၿပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ေကာင္းဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ ထြန္းကား ေရးနဲ႕ တုိင္းၿပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ၿပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္မယ့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္မႈကို ေၿပာင္းလဲသြားဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွာ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ၊ လူမႈေရး စီးပြားေရး လူထုလူတန္းစား ကိုယ္စားလွယ္ပါဝင္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿပီး မိဳ႕နယ္ရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ အေရးအရာကိစၥ အရပ္ရပ္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီေအာက္မွာ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ အေရးအရာ ကိစၥအားလံုးကို ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးျဖင့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြး၊ စုေပါင္းဆံုးၿဖတ္၊ စုေပါင္းဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ စနစ္ၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ သြားေစမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုပဲ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီအဆင့္မွာလည္း အလားတူ ေဆာင္ရြက္သြားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္မွာ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ခန္႕ထားၿပီးလွ်င္ အၿခားရပ္ကြက္ ေက်းရြာ လူႀကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ပူးေပါင္း ပါဝင္တဲ့ ရပ္ကြက္ေက်းရြာေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿပီးစုေပါင္းေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ဆံုးၿဖတ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့စနစ္ ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္မွသာ ေရွးယခင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း အဆံုးအၿဖတ္ၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ၿဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ၿပည္သူလူထု မလိုလားတဲ့ ၿပႆနာေတြ ေလ်ာ့နည္းလာမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္ အစိုးရမ်ားအေနနဲ႕ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းမႈ အဆင့္ဆင့္ ခိုင္မာေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕နဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈကိစၥမ်ားမွာ ဥပေဒနဲ႕အညီၿဖစ္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္ မွာၾကားလိုပါတယ္။

ၿပည္သူလူထုရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးနဲ႕ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ၿမင့္မားေရး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းဟာ အထူးအေရးႀကီးတဲ့အတြက္ အစိုးရဌာန ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသက္သက္ၿဖင့္ ၿပည္သူ႕ဆႏၵနဲ႕အညီ ၿပည္သူ႕လိုအပ္ခ်က္ကို ၿဖည့္ဆည္းရာမွာ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံ အက္ဥပေဒအမွတ္ ၃ အရ ၿပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ၿမဴနီစီပါယ္ အက္ဥပေဒ ဟာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္အထိ တည္ရွိခဲ့ၿပီး၊ ၿမဴနီစီပါယ္ေကာ္မတီမွာ ၿပည္သူလူထု အတြင္းက ေရြးေကာက္ တင္ေၿမာက္ထားတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႕ စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သလို၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ၿမိဳ႕နယ္လူထုအတြင္းက ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးေကာက္တင္ေၿမႇာက္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမႈနဲ႕ သီးၿခားရပ္တည္ၿပီး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေလ့လာ သံုးသပ္ ၿပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕ မွာၾကားလိုပါတယ္။

ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အေနနဲ႕လည္း ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေၿဖေလွ်ာ့ၿပီး ႐ံုးလုပ္ငန္းစနစ္ ၿမန္ဆန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္းတို႕အၿပင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ေလ်ာ့နည္း သက္သာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရ မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဦးစီးဌာန၊ ဘုတ္၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ၿပင္ဆင္ေၿပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ၿပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ အားနည္းေနၿခင္းကို အစိုးရအဖြဲ႕က႑အလုိက္ ေကာ္မတီ (Cabinet Committee)မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း ဆံုးျဖတ္ၿခင္းၿဖင့္ မူဝါဒခ်မွတ္မ ႈမ်ား ခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားနဲ႕ တုိင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္ အစိုးရအၾကား ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ အားနည္းေနၿခင္းကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႕အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ခြဲေဝအပ္ႏွင္းမႈကို ေဆာင္ရြက္ ရာ၌ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႕ တုိင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္မ်ားက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် ပိုင္းၿခားသတ္မွတ္ၿခင္း မ်ားကုိလည္း ပိုမိုထိေရာက္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ၿဖစ္ပါတယ္။ အလားတူကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္း၊ ေဒသမ်ား၊ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စသည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ခြဲေဝပိုင္းၿခားမႈကို သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနနဲ႕ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မူေဘာင္မ်ား စီမံထိ္န္းသိမ္းမႈကို အဓိကထား၍ တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ေပးရမွာၿဖစ္ၿပီး၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿပည္နယ္ အစိုးရမ်ား ကေတာ့ ေဒသမွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ၍ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ၿပည္သူတို႕ရဲ႕ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကိစၥအဝဝအတြက္ ေအာင္ၿမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ၂၅၆တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ၿပည္နယ္ အစိုးရသည္ မိမိတိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ၿပည္နယ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ နယ္ဘက္ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေပးျခင္း ၿပဳႏို္င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ၿဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိက်စြာ လိုက္နာ ေဆာင္ ရြက္သြားၾကဖိို႕ မွာၾကားလိုပါတယ္။

အစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေအာင္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယေန႕ မိမိတို႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ႏုိ္င္ငံေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္မ်ား ရွင္သန္လာေရးအတြက္ အဓိကအခန္းက႑မွ ေန၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ဌာနအသီးသီးတြင္ ပါဝင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းအသီးသီးတို႕၏ ႏုိင္ငံေရးေစတနာ မွန္ကန္စြာႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကရန္ အေလးအနက္ တုိက္တြန္းလိုပါတယ္။ ယေန႕အခ်ိန္အခါဟာ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီအေနနဲ႕လည္းေကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးအေနနဲ႕ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုး အေနနဲ႕လည္းေကာင္း က်ရာက႑မွ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ မိမိတို႕ ႀကံဳေတြ႕ ေနရတဲ့ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈအားလံုးကို ေအာင္ၿမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းသာယာတဲ့ အနာဂါတ္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသစ္ကို ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အားၿဖင့္ –

ႏိုင္ငံတကာက ၿမန္မာႏိုင္ငံအေပၚမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရွိမရွိ တိုင္းတာခ်က္စံမ်ားအရ မ်ားစြာ အားနည္းေနတာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ၿဖစ္ထြန္းတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်က္မ်ားအနက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီးထိန္းသိမ္းၾကပါလို႔ မွာၾကားလိုပါတယ္။ တားဆီး ထိန္းသိမ္းရာမွာ လာဘ္ေပးသူေရာ၊ လာဘ္ယူသူပါ တာဝန္ရွိတဲ့အေလ်ာက္ အမ်ိဳးသားအက်င့္ စာရိတၱ မထိခိုက္ေအာင္ ၿပည္သူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ထိန္းသိမ္းေပးၾကပါလို႔ ပန္ၾကားလို ပါတယ္။ျပည္သူ႕ဘ႑ာ၊ လစာရယူၿပီး ၿပည္သူ႕ဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း၊ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ားအေနနဲ႕ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္နဲ႕ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ဌာနခ်င္း ေကာင္းေအာင္ ၿပဳၿပင္ၾက ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး တိုင္းျပည္နဲ႕လူမ်ိဳးဂုဏ္သိကၡာကို ၿပန္လည္ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား တစ္ခုလံုး ၿပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ စိတ္ဓါတ္ေကာင္းေကာင္း၊ စည္းကမ္းေကာင္းေကာင္းနဲ႕ ႏိုင္ငံအက်ိဳး၊ ၿပည္သူ႕အက်ိဳးကို ေစတနာေကာင္းေကာင္းနဲ႕ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ရွိတဲ့ သန္႕ရွင္းေသာ အစိုးရၿဖစ္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါလို႕ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ လိုက္ပါတယ္။

http://www.president-office.gov.mm/zg/briefing-room/news/2012/12/26/id-2126

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s