ဗို္လ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းဦးေန၀င္းအတြက္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းခ်က္

Subscribe · December 20

ဗို္လ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းဦးေန၀င္းအတြက္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းခ်က္

December 20, 2012

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ၀င္အျဖစ္ စစ္တပ္(တပ္မေတာ္ႀကီး)အား စတင္တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုစစ္တပ္(တပ္ မေတာ္)ႀကီးအား၊ႏိုင္ငံေရး မုန္တိုင္းႀကီး တုိက္ခတ္မႈၾကားထဲမွ အဖြဲ႕ေပါင္းစံုဆူပူ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ဳိးစံု အဖ်က္ေပါင္းစံု လုပ္ ရပ္မ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲလ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ၿငိမ္၀ပ္ ပိျပားေရး၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိမႈတို႔ကို ျပည္ သူမ်ားႏွင့္အတူ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ ရင္း၊စစ္တပ္တပ္မေတာ္ႀကီးအား အဖက္ ဖက္မွတိုးတက္ ေစရန္ အၿမဲမျပတ္ဦးေဆာင္ လမ္းၫႊန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူျဖစ္၍ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္ သူတို႔အတြက္ အက်ဳိးျပဳခဲ့ဘူးေသာ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း၊ တစ္ပါတီစနစ္လမ္းစဥ္ ပါတီဥကၠ႒ေဟာင္း၊ ကြယ္လြန္သူဦးေန၀င္းအား၊သူျပဳခဲ့ဘူး ေသာ ေဖာ္ျပပါ ေက်းဇူးတရားမ်ားကို လစ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ၾကၿပီး ကပ္သီးကပ္သတ္ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ အခ်ိန္ရွိတိုင္း အ ေကာင္းတစ္ကြက္မွမျမင္႐ံႈ႕ခ်ပစ္တင္ေျပာ ဆိုေရးသားခဲ့ၾကၿပီး၊ေရးသားေနၾကဆဲႏွင့္ ေနာင္တြင္လည္းေျပာဆိုေရးသားၾကဦး မည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ဳိးတြင္ စာေရးသူမွ ထူးျခားစြာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေန၀င္း အတြက္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းခ်က္ကို ေရးသား တင္ျပလိုက္ေသာအခါ အခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားက ဒီလူဟာ ဦးေန၀င္းရဲ႕လူ ဗုိလ္ေန၀င္းရဲ႕ေအာက္ဆြဲ ေဖာ္လံဖား သူ ဟု ထင္ျမင္ယူဆေျပာဆိုၾကမည္ျဖစ္ပါ သည္။
စာ႐ႈသူတိုင္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ ဦးေန ၀င္းမွာ ယခုအသက္ထင္ရွားရွိေနသူမ ဟုတ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊သမၼတႀကီးလဲမဟုတ္ ေတာ့ပါ။သူတို႔ မည္သည့္အေၾကာင္းမွ ေျမႇာက္ပင့္ေဖာ္လံဖားစရာ အေၾကာင္း လံုး၀မရွိပါ။ဤသို႔ ေရးသားျခင္းျဖင့္ စာ ေရးသူအတြက္ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးအက်ဳိး၊စီးပြား ဟူ၍ ““သံုးမရေသာ ခဲမတ္ေစ့””ပင္ရမည္ မဟုတ္သည္ကို လူတိုင္းနားလည္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ထို႔အျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ တစ္ ဖက္သတ္အျမင္ရွိသူ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ တႀကီးသူမ်ားကမူ စာေရးသူအား ႀကိပ္ ၍ ေမတၱာပို႔ႀကိမ္ဆဲေနမည့္သူမ်ားကို မမႈ ပါ။အာေသာကံ စိုးရိမ္ျခင္းလည္းမရွိဘဲ ဤသို႔ ေျဖရွင္းေရးသားတင္ျပရျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သမုိင္း၏ ျဖစ္ ရပ္မွန္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္မွ်မွ်တတ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ႏွင့္အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္ သစ္လူငယ္မ်ားအား ျဖစ္ရပ္မွန္ မ်ားထက္““အမွားကိုပံုႀကီးခ်ဲ႕ အမွန္ကို ပံုေသခ်ံဳ႕ျခင္းမ်ဳိး ႐ႈျမင္ေတြးေခၚမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ရပ္တည္ေရး သားျခင္းျဖစ္ ပါသည္။တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ပုဂ္ၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕ ကိုငဲ့ၿပီး၊ ေျပာသင့္ေရးသင့္တာ မေျပာ မေရးလွ်င္”” အမွားၾကာလွ်င္ အမွန္ျဖစ္ သြားႏုိင္၍ ေနာင္အခါ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူ မ်ဳိးပါ ဒုကၡေရာက္ေစႏိုင္သည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဤသို႔ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေန၀င္းအတြက္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းခ်က္ ကို ေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ပထမ ေျဖရွင္းေရးသားလိုသည့္ အခ်က္မွာ ေမာ္နီတာသတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁)အမွတ္(၂၅)၁၄.၁၀.၂၀၁၂ေန႔ ထုတ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားဌာန သတင္းေထာက္ ယခုလန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ ေန ထိုင္သူ PETER POPHAM ေရး THE LADY AND THE PEA COCK THE LIFE OF AUNG SAN SUKYI စာအုပ္ ကို ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္မွ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပခဲ့ရာ၌ ““စု”” (ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္)၁၅ႏွစ္ သမီးအရြယ္တြင္ အိႏ္ၵိယျပည္ ေဒလီသို႔မိသားစုေျပာင္းေရႊ႕ ရသည္။ေဒလီၿမိဳ႕တြင္ သူမမိခင္ႀကီးက သံ အမတ္ႀကီးအျဖစ္ အမႈထမ္းရသျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထိုအခ်င္း အရာသည္မ ဂုဏ္ျပဳျခင္းေတာ့ျဖစ္ပါ၏ သို႔ေသာ္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ေနာင္ တြင္ အာဏာရွင္ျဖစ္လာမည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေန၀င္းသည္ ေနာင္မ်ားမၾကာမီ သူအာဏာသိမ္းမည့္ကိစၥတြင္ ႏုိင္ငံေရး အရ မလိုလားအပ္သူကို အေ၀းသို႔ပထုတ္ ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဟူ၍ ေရးသားထား သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ဤအခ်က္ သည္ သမိုင္း၏ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္လံုး၀ ကြဲလြဲေနသည္ဆိုခ်င္ပါသည္။အေထာက္ အထားမခိုင္လံုသည့္ စိတ္ကူးယဥ္ ၀တၳဳ ဟန္ သမိုင္းဇာတ္လမ္းမ်ဳိးသည္ ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁)အမွတ္ (၃၂)၌ ဆရာေမာင္ဖုန္းျပည့္(တကၠသိုလ္) ေရးသားခဲ့ေသာ ““ေရျမႇဳပ္ဗံုး၏ ဇာတ္သိမ္း အမွတ္”” ေဆာင္းပါး၌ေရးသားခဲ့သလို တရားခံမဟုတ္သူမ်ားကို တရားခံျဖစ္ ေအာင္ အမည္းကြင္းစြန္းထင္ေစေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ဆိုသကဲ့သို႔ျဖစ္ ၍ေနပါသည္။သို႔မဟုတ္ စာအုပ္ေရးသူ POPHAM သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေန၀င္းအား အာဏာတႀကီးစြာျဖင့္ အေလာႀကီးစြာ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ေျခတလံုး ႂကြက္သားေနရာအထားမွားၿပီး ေရးသား မိျခင္းေၾကာင့္ပင္ေလာဟု ေတြးထင္စရာ ျဖစ္၍ေနပါသည္။
ျဖစ္ရပ္မွန္သမိုင္းမွာ ေဒၚခင္ၾကည္ သည္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၂/၅၈ခုႏွစ္ အထိ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမိခင္ကေလးေစာင့္ ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊လူမႈ၀န္ထမ္းမ်ား သူနာျပဳႏွင့္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို အစဥ္တစိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္ သည့္အျခားလူမႈေရးအဖြဲ႕အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ဒီမိုကေရစီပညာျပန္႔ပြားေရးအသင္း စသည့္အဖြဲ႕ေပါင္းစံု၌ ဥကၠ႒တာ၀န္မ်ား ကို ကိုယ္က်ဳိးမဖက္ မြန္ျမတ္ေသာ ပရဟိ တလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။ထိုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ကမၻာႏုိင္ငံအသီး သီးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူလည္းျဖစ္ရာ ၁၉၅၉/၆၀ခုႏွစ္ ဖဆပလႏွစ္ျခမ္းကြဲ၍ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ သန္႔ရွင္းဖဆပလ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ဦးႏု၏ သန္႔ရွင္းဖဆပလအား မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေပး ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ေရြး ေကာက္ပြဲ၌၀င္ေရာက္အေရြးခံျခင္းမရွိခဲ့ ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္၍ သန္႔ရွင္းဖဆပလ အျဖစ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕(ပထမ) မွ အစိုးရဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ ေသာ ပထမအစိုရအဖြဲ႕က ေဒၚခင္ၾကည္ အား ဂုဏ္ျပဳ၍ေက်းဇူးတုန္႔ျပန္ေသာအား ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ေဒၚခင္ၾကည္၏ပင္ကို အရည္အခ်င္းျပည့္၀မႈမ်ားအရလည္း ေကာင္း၊ ၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ(၁၉)ရက္ တြင္ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ ႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးခဲ့ၿပီး ဇြန္လ တြင္ နီေပါလ္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ အမတ္ႀကီးအျဖစ္ပါ ပူးတြဲတာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေစခဲ့သည္ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးေလာကတြင္ ပထမဦးဆံုတစ္ဦးတည္း ေသာ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ေမာ္ကြန္းတင္ ခံခဲ့ရသည္။
ဤျဖစ္စဥ္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့ လာၾကည့္ပါက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းႏွင့္ မည္သို႔ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ျခင္းရွိႏုိင္ပါ မည္နည္း စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ အတိတ္ ျဖစ္ရပ္မ်ာကို မွန္ကန္စြာ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မွသာလွ်င္ အနာဂတ္ တြင္ မွန္ကန္စြာ၍ ဓမ္ၼဓိ႒ာတ္က်ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ျမန္မာ တို႔၏ ဘာသာေရး၊ယဥ္ေက်းမႈ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈမ်ားအရ ေက်းဇူးျပဳဖူးသူကို ေက်းဇူးဆပ္ရန္မေမ့အပ္ ဟုဆိုထားသည့္ အတိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေန၀င္း ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးကို သူ႔ေခတ္ႏွင့္သူ႔ အခါအရ ေက်းဇူးျပဳခဲ့ဘူးသူ တစ္ဦးအား၊ ေက်းဇူးျပန္လည္၍ မေပးဆပ္သည့္တိုင္ ေက်းဇူးကန္းသည့္လုပ္ရပ္မ်ဳိးကိုမူ မျပဳ လုပ္မၾကဖို႔ လိုအပ္မည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ဤသို႔မဟုတ္ဘဲ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ ေက်းဇူးျပဳရာဟူ၍ ျမက္တစ္ပင္မႏႈတ္ တံ ပ်က္စည္းတစ္ခါမွမလွည္းဘူးသူတို႔က ေက်းဇူးျပဳဘူး သူတို႔အား ကေလာင္တစ္ ေခ်ာင္းပိုင္ခြင့္မရ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ေရးသား ေနၾကသည္မွာ ရင္နာစရာ တစ္သြယ္ႏွင့္ ရယ္စရာ တစ္ဖံုတို႔ျဖင့္ ျဖစ္၍ေနပါသည္။
ဒုတိယေျဖရွင္းလိုသည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္အပတ္စဥ္အတြဲ(၁) အမွတ္(၃၁)၂၃.၁၀.၂၀၁၂ေန႔ထုတ္ တြင္ပါရွိေသာ ““ကရ၀ိတ္ငွက္တို႔ႏႈတ္သီး ေျဖာင့္ေစတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း”” ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ေရးသားထားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းပါးရွင္က ပန္းရန္ပန္းပုဆရာဦး ဘရီဆိုသူရဲ႕ ေျပာျပခ်က္ကိုေရးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ထိုပန္းရံဆရာႀကီးမွာ သူ၏ ေျပာဆိုပံု အရ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ လမ္းစဥ္ပါတီဥကၠ႒ သမၼတႀကီး ဆိုတာ ဘယ္သူဘယ္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းသိပံု မေပၚပါဘူး။အလြန္ဗဟုသုတနည္းသူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိသာပါတယ္။ သူ ေျပာပံုက မဆလဥက္ၠ႒ဆိုတဲ့ ဗုိလ္ေန၀င္း ဟုဆိုပါတယ္။ ဗုိလ္ေန၀င္းဟာ ကရ၀ိတ္ ခန္းမတည္ေဆာက္မဲ့ ပံုစံကိုယူၾကည့္ တယ္။ေဟ့ေကာင္ေတြ ငွက္ႏႈတ္သီးေကာက္ တာ ငါမလိုခ်င္ဘူး ငွက္ႏႈတ္သီးကို ေျဖာင့္ေျဖာင့္လုပ္လို႔အမိန္႔အာဏာေပး သြားတယ္ (စစ္အာဏာရွင္ပံုစံကိုေဖာ္တဲ့ ေျပာနည္းေပါ့)ေရွးျမန္မာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘိုးေဘး ဘီဘင္ အစဥ္အဆက္အေမြကို ျပင္ခ်င္သလိုျပင္ထင္သလို လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္သြားၾကတဲ့ တစ္ပါတီအာဏာရွင္ စစ္အာဏာရွင္ဗုိလ္ေန၀င္းရဲ႕ လက္ညႇိဳး ေထာင္ေခါင္းညိတ္သမား သူတပည့္ ဘက္သားေတြရဲ႕ အစစ္မဟုတ္ အတု လက္ရာ အျဖစ္လုပ္ခဲ့ပံုမ်ားကို ေရးသား တင္ျပထားသည္မွာ ဟုတ္သလိုလို ဖတ္ လို႔ေတာ့ အေကာင္းသားခင္ဗ်ာ။
သို႔ေသာ္ အေသအခ်ာစဥ္စားၾကည့္ ပါ။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းဆိုသူမွာ အခ်ိဳ႕ ေသာ သာမန္လူမ်ားထက္ စစ္ေရး၊ႏိုင္ငံ ေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရး အေတြ႕အႀကံဳမ်ား စာေပယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ျမနမာမႈဓေလ့ ထံုးထမ္းမ်ားကို အစဥ္ ေလ့လာမွတ္သားခဲ့သူပါ ခပ္ညံ့ညံ့လူ ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ဤလိုပုဂ္ၢိဳလ္က ဤမွ်ေလာက္ေသာကိစၥကို အဆင္ျခင္ ဥာဏ္ကင္းမဲ့စြာ ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းလိမ့္မည္ ဟု ယံုၾ့ကည္ႏိုင္စရာမရွိႏုိင္ပါဘူ။ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းေန၀င္းဟာ ျမန္မာမႈနယ္ ပယ္မွ သူ႔ရဲ႕ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ ေျပာဆိုတင္ ျပခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ျပန္ၿပီးေလ့လာ ၾကည့္ရင္ သူ႔ေစတနာသူ႔သေဘာထားေတြ ကို သိရွိႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ စစ္အာဏာရွင္ ရြံ႕မုန္း ၍ အစိမ္းလိုက္၀ါးစားလိုလွ်င္ ႀကိဳက္သ လိုေျပာဆိုေရးသားႏုိင္ၾကပါသည္။ ထို စနစ္မ်ဳိးကို မည္သူမွ်ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း၊ မရွိသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ ေသာ္ လူႏွင့္မူ စနစ္ႏွင့္လူကိုေတာ့ ပုဂ္ၢိဳလ္ ေရးဆိုင္ရာခြဲျခား၍ တုိက္ခိုက္ရန္ လိုအပ္ ပါသည္။လူပုဂ္ၢိဳလ္ဆိုင္ရာ အာဃာတျဖင့္ သိက္ၡာထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ေျပာဆိုေရး သားျခင္းမျပဳသင့္ဟုဆိုခ်င္ပါသည္။
အမွန္အားျဖင့္ ဤသို႔ေျပာဆိုေရး သားစြပ္စြဲမႈမ်ားသည္ စြပ္စြဲသူႏွင့္စြပ္စြဲ ခံရသူတို႔ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သက္ရွိထင္ရွား ရွိ ၾကသည့္အခ်ိန္တြင္သာျဖစ္သင့္ေပသည္။ ေသၿပီးေနာက္မွ စြပ္စြဲမႈမွာ စြပ္စြဲခံရသူ ေျဖရွင္းခြင့္မရရွိသျဖင့္ စြပ္စြဲခ်က္သည္ မွန္ကန္မႈရွိသလိုျဖစ္သြားေစႏုိင္ေပသည္ စြပ္စြဲသူႏွင့္စြပ္စြဲခံရသူ သက္ရွိထင္ရွားရွိ ေနၾကစဥ္ သင္ခန္းစာယူသင့္ေသာ ျဖစ္ ရပ္တစ္ခုကို တင္ျပရလွ်င္ (၁၅.၈. ၁၉၇၁)ေန႔ထုတ္ အိုးေ၀ဂ်ာနယ္၌ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းခင္ညိဳက ေဆာင္းပါးတစ္ ပုဒ္ေရးခဲ့သည္ ““ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ကို ရက္ေရႊ႕ခဲ့စဥ္က ဤသို႔ရက္ေရြ႕ရျခင္း မွာ ေဒါက္တာဘေမာ္မွတဆင့္ ေပါက္ ၾကားသြားေလဟန္စြပ္စြဲေရးသားခဲ့သည္။ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ဂ်ပန္ေခတ္တစ္ ေလွ်ာက္လံုး လူႀကီးလူေကာင္းပီသစြာ ေစာင့္စည္းအပ္သည့္အခ်က္မ်ားကို ထိ ပါးခံလိုက္ရသျဖင့္ ထုိစြပ္စြဲခ်က္အေပၚ အိုးေ၀ဂ်ာနယ္သို႔ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္၍ ေအာက္ပါအတိုင္းေရးသားခဲ့သည္။
““ျမန္မာအမ်ဳိးသားအဓိပတိႀကီးတစ္ ေယာက္လံုးျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္သစ္ၥာေဖာက္ ၿပီး ဂ်ပန္လက္ထဲသို႔ တုိင္းျပည္ကို ထိုးအပ္ တယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ အေတာ္ေလး ခံရခက္သည္ ယခုစြပ္စြဲခ်က္သည္ ျမန္မာ့ ရာဇ၀တ္သမိုင္းေၾကာင္းကို ထူးျခားစြာ ထိခိုက္ေစသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ျဖစ္ေနသည္”” အမွားၾကာလွ်င္ အမွန္ျဖစ္ဆိုသကဲ့သို႔ ယခုမရွင္းလင္းပါက ေႏွာင္းလူမ်ားအေန ျဖင့္ အမွားႀကီးအတိုင္း ယံုမွတ္သြားေပ လိမ့္မည္။ ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ ငါသိသမွ် ထိုအခ်ိန္က ဖြင့္ေျပာခဲ့ရင္ မင္းတို႔အား လံုး ေခါင္းျပတ္ကုန္မွာေပါ့ ဟုေျပာလို ပါသည္။ သက္ေသအျဖစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ေရႊေတာင္မွ သူ႔ထံ ေရးသားေသာ စာကိုပါပူးတြဲတင္ျပေရး သားေျဖရွင္းလိုက္ေသာအခါ မည္သူမွ် တုတ္တုတ္မလုပ္ၾကဘဲ ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ေလ့လာသိရွိခဲ့ရပါသည္။ဤသို႔ျဖင့္ ေဒါက္ တာဘေမာ္သည္ ေသသည့္တိုင္ လူႀကီး လူေကာင္း ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္ယူလက္ခံသြားခဲ့ၾကေလသည္။
စာခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပရလွ်င္ အမွန္ ေတာ့ ဆင္ႀကီးတစ္ေကာင္လံုး ဖမ္းေပး သူကို မခ်ီးက်ဴးသည့္တိုင္ ဆိတ္တစ္ ေကာင္ လႊတ္သြားခဲ့သည္ကိုေတာ့ အပစ္ မဆိုသင့္ဆိုသကဲ့သို႔သေဘာထားအပ္သည္ ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္ အကယ္၍သာ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းဦးေန၀င္းသား သက္ရွိ ထင္ရွားရွိေနပါက ဤကဲ့သို႔ သူ႔အားစြပ္ စြဲေျပာဆိုေရး သားလာမႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ သိရွိပါက လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေရးသား ခြင့္ရွီသေသာ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ႀကီးတြင္ ဒီမိုကေရစီပိုင္ခြင့္မ်ားကို အသံုးခ်၍ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာျပန္လည္ ေခ်ပသြားမည့္အခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူ မ်ားအတြက္ တန္ဘိုးရွိေသာ သမိုင္းသင္ ခန္းစာရယူႏုိင္သည့္ ပြဲႀကီးပြဲေကာင္းတစ္ ခုအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါသည္။ ယခုေတာ့ စာေရးသူက အမွားမ်ားကို ေတြ႕ေအာင္ရွာ၍ လြတ္ေအာင္ေရွာင္ႏိုင္ ၾကလ်က္ မွန္ကန္မွ်တေသာ အေတြးအ ျမင္မ်ား ရွင္သန္ႏုိင္ ေစရန္ဤသို႔ေသာ ဗုိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေန၀င္း အတြက္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းခ်က္ကိုေရးသားတင္ျပ လိုက္ရပါေၾကာင္း သမုိင္းအမွန္ကို ဘယ္ခဲဖ်က္နဲ႔မွ ဖ်က္လို႔မရဘူးဟု ပညာ ရွင္မ်ား၏ မိန္႔ဆိုခ်က္ကို ေလးစားယံု ၾကည္စြာျဖင့္။

Hot News
ေစာေက်ာ္ေအး

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s