ေဆး၀ါးရိကၡာၿဖတ္ေတာက္မွဳေၾကာင္႔ေန႔စဥ္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား ေန႔စဥ္ အသက္ ေပါင္း မ်ားစြာ ဆုံးရွံဳးေန …

 Yan Aung Soe Peace‘s photo.

အျပစ္မဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား ေနစဥ္႔ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆုံးရွံဳးေနရ ပါသည္။ က်န္မာေရး ေစာင့္ ေရွာက္ မွဳ ညံဖ်င္းျခင္း စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မွဳမ်ားေၾကာင္း ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား ေန႔စဥ္ အသက္ ေပါင္း မ်ားစြာ ဆုံးရွံဳးေနရပါသည္။ အစုိးရ ႏွင့္ ရခုိင္လူထုမ်ား ပူေပါင္းၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား ကုိ မ်ိဳးသုတ္ သတ္ျဖတ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေအာက္ပါ ပုံကုိၾကည္႔ ျခင္းအား ျဖင့္ တစ္ကမၻာလုံး သိႏူိင္ ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s