လက္ရွိျမန္မာႏိုင္င္ႏွင္႔ေမာရိ ယ အင္ပါယာ

(လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံဟု သတ္မွတ္သည့္ ဧရိယာ၏ ထိပ္ပိုင္းျဖစ္သည့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဖ်ားေဒသသည္လည္း ေမာရိ ယ အင္ပါယာအတြင္းသို႔ အနည္းငယ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဗုဒၶေဂါတမသည္ ေမာရိယ အင္ပါယာ အတြင္း ဖြားျမင္ပြင့္ ေပၚသည့္အျပင္ ေမာရိယအင္ပါယာ၏ ၾသဇာတကၠိမႀကီးေသာ အာေသာကမင္းႀကီးက ဗုဒၶေဂါတမ၏ သာသနာ အား ျဖန္႔ခ်ီ အားေပးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အေနာက္ဖက္တစ္ပိုင္းလံုးမွ ျဖန္႔လွ်က္ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ေပသည္။)

ဒါန္န၀ဒီ (ဓည၀တီ)မွ ေခတ္ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္၀င္ေရာက္လာေသာ ဗုဒၶသာသနာသည္ ယခု ရခိုင္နယ္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဒသ၏ အေနာက္ပိုင္းမွ ၀င္လာခဲ့ၿပီး- ဒါန္န၀ဒီ (ဓည၀တီ) ဗလ္ဆာလီ (ေ၀သာလီ)ထိ ထိုေဒသမ်ားတြင္ ေရွးေဟာင္းလူမ်ိဳးႏွင့္ မာဂဓအင္ပါယာမွ ကျပားမ်ား- သာ ႀကီးစိုးေနထိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထို ဘာသာစကားသည္ မာရ္မာကီး၊ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ဒုိင္းနက္ လူမ်ိဳးတို႔၏ ဘာသာစကားျဖစ္ ေနျခင္းပင္။ ဗယ္ဆာလီ (ေ၀သာလီ) ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ လက္ရွိရခိုင္နယ္၏ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားမွ (ဗမာျဖစ္လာမည့္- ကမ္းယံ၊ သက္) လူမ်ိဳးစုမ်ား (ထိုလူမ်ိဳးစုမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ေတာင္ကုတ္ေတာင္ၾကားလမ္း၊ အမ္းေတာင္ၾကား လမ္း၊ ဂြေတာင္ၾကား လမ္းမ်ားကို ျဖတ္ ေက်ာ္လွ်က္ ေရာက္ရွိလာေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။- ( ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ- အေျချပဳ ျမန္မာ့သမိုင္း အတြဲ ၁) ယခင္ ဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီ လူမ်ိဳးတို႔မွာ ယခု ရခိုင္နယ္၏ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္ ႏိုင္ျခင္းမ်ား မမ်ားခဲ့ေပ။)- ဗယ္ဆာလီ (ေ၀သာလီ)နယ္ထဲသို႔ စိမ့္၀င္လာခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s