လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုတာဘာလဲ

အျဖဴေရာင္စာမ်က္နွာ

လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုတာဘာလ

====================

ဒီစစ္ဗိုလ္ေတြက လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုတာကို တစ္မ်ဳိးကို အကုန္လုံး သတ္လိုက္မွ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္တယ္လို႔ နားလည္ေနၾကတယ္။ သနားစရာ သတၱ၀ါေလးေတြပါလားေနာ္။ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုတာ ဘာလဲသိခ်င္ရင္ ဒါေလးကို နည္းနည္းေလး ျမည္းၾကည့္လိုက္ပါ။

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလုံးကို အမ်ဳိးျပဳတ္သြားေအာင္ အကုန္လုံး သတ္ျဖတ္ျခင္း မဟုတ္ ေသာ္လည္း လူမ်ဳိ
းတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကို က်ဴးလြန္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္မႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားက ခုိင္ခုိင္မာမာ၊ တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားသည္။ Genocide ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံသား၊ လူမ်ိဳးစု၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ (သုိ႕မဟုတ္) ဘာသာေရးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အုပ္စုတစ္ခုခု၏ အားလုံးကုိ (သုိ႔မဟုတ္) အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုခုကုိ (အခ်ိဳ႕ကုိ) ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ရည္ ရြယ္၍ က်ဴးလြန္ေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မည္သည့္ ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္မႈကိုမဆို ဆိုလိုသည္။

(၁) လူအုပ္စုတစ္စု၏ အဖြဲ ့ဝင္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္း။

(၂) လူအုပ္စုတစ္စု၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္းထန္စြာ အႏၱရာယ္ျပဳျခင္း။

(၃) လူအုပ္စုဝင္မ်ား၏ လူေနမႈဘဝ အေျခအေနမ်ားကုိ ထိခုိက္နစ္နာ ေအာင္ တမင္တကာ ရည္ရြယ္၍ အုပ္စုတခုလုံးကုိျဖစ္ေစ (သုိ႔မဟုတ္) တစိတ္တစိတ္ တစ္ပိုင္းကုိျဖစ္ေစ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအားျဖင့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစျခင္း။

(၄) လူအုပ္စုဝင္မ်ားအတြင္း ကေလးေမြးဖြားမႈ (မ်ိဳးပြားမႈ၊ လူဦးေရတုိးပြားမႈ)ကုိ တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုိက္နာခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍ လုိက္နာေစျခင္း။

(၅) လူအုပ္စုတစ္ခုအတြင္းမွ ကေလးမ်ားအား တျခားလူအုပ္စုတစ္ခုအတြင္း သုိ႔ အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ က်ဴးလြန္ ျခင္းသည္ပင္ Genocide ရာဇဝတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။ က်ဴး လြန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကေလးမ်ားကို အဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ား (တစ္ဦးျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးထက္ပိုသည္ျဖစ္ေစ) အား အဓမၼ ေျပာင္းေရြ႕ရာတြင္ အင္အားသံုး၍ျဖစ္ေစ၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထား ျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း (သို႔) အျခား နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ အက်ဳံး၀င္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ ကေလး သူငယ္ဟုဆိုရာတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကို ဆိုလိုသည္။

အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားထဲမွ အခ်က္တခ်က္ခ်က္ကုိ က်ဴးလြန္လွ်င္ (သုိ႔) တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ က်ဳးလြန္လွ်င္ (သုိ႔) အားလုံးကုိ က်ဴးလြန္လွ်င္ Genocide ဟု ေခၚသည့္ လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈကုိ က်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Ko Rohingya တင္ျပသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s