ေမာရိအင္ပါယာမွ အာေသာကမင္းႀကီး၏ လက္ထက္တြင္ စာေပ၊ ေက်ာက္စာ အႀကီးအက်ယ္ထြန္းကား …

ေမာရိအင္ပါယာမွ အာေသာကမင္းႀကီး၏ လက္ထက္တြင္ စာေပ၊ ေက်ာက္စာ အႀကီးအက်ယ္ထြန္းကား ျပန္႔ႏွံ႔ ခဲ့သည့္ လိႈင္းဂယက္အတြင္း၌ ဒါန္န၀ဒီ (ဓည၀တီ)သည္လည္း ေရွာင္ဖယ္ႏုိင္ ခဲ့သည္ မဟုတ္ေၾကာင္း- ဓည ၀တီ၏ ေရွးအက်ဆံုး ေက်ာက္စာေရးထိုးသည့္ စာေပအကၡရာမ်ားမွ သက္ေသတည္လွ်က္ ရွိေနေပသည္။ ထို စာေပ အကၡရာအသံုးမ်ားမွာ ၁၁ ရာစု ဗမာအင္ပါယာ ဒါန္န၀ဒီ (ဓည၀တီ)သို႔ မလႊမ္းမိုးမွီအထိ ရခိုင္နယ္၌ ႏွစ္ ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တည္ရွိေနခဲ့သည္။ ဤေနရာ၌ သတိမူရန္မွာ-၊ ထိုရခိုင္ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာမ်ားသည္ ေရွးေဟာင္း မာဂဓအင္ပါယာ (ဘဂၤလီေမာရိယ အင္ပါယာ)မွ အကၡရာမ်ားအား နမူနာယူ၍ ရခိုင္စာေပအျဖစ္ တည္ထြင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ လက္တင္အကၡရာတို႔အား နမူနာယူ၍ (အသံုးျပဳ၍) မေလရွား၊ အင္ဒိုနီးယား၊ ဗီယက္နာမ္ ႏိုင္ငံမ်ား စာေပတီထြင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရးသည့္ အသံထြက္မ်ား၊ ဖတ္ျပလွ်င္ နား လည္မႈမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးတို႔သာ ျဖစ္ေပသည္။ ဥပမာ ဗီယက္နာမ္စာတစ္ပိုဒ္အား လက္တင္ အကၡရာ မ်ားျဖင့္ ေရးထားေသာ္လည္း- ထိုစာပိုဒ္အား အဂၤလိပ္တို႔အား ေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္သစ္တို႔အားေသာ္လည္း ေကာင္း ဖတ္ခိုင္းေသာ္ ဖတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ ဖတ္ျပ၍ နားေထာင္ခိုင္းလွ်င္လည္း နားလည္မည္ မဟုတ္ ေပ။

သို႔ေသာ္ ေရွးေဟာင္း ရခိုင္ေက်ာက္စာတို႔အား ဖတ္ခိုင္းလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဖတ္ျပ၍ နားေထာင္ခိုင္းလွ်င္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေရွးေဟာင္းပူတီ ဆရာမ်ား ဖတ္ႏိုင္သည္၊ နားလည္ေနသည္မွာ အ့ံၾသ ေလာက္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို ေက်ာက္စာ တို႔အား ဖတ္ျပလွ်င္ ယခုေခတ္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားပင္ အနည္းဆံုး ထက္၀က္ခန္႔နားလည္ေနေပသည္။ ယခုအခါ ရခိုင္စစ္စစ္ဟု ခံယူထားသူမ်ားမွာ ထိုေက်ာက္စာတို႔အား မဖတ္ႏိုင္ယံုမွ်မက ဖတ္ျပလွ်င္လည္း တစ္လံုးတစ္ပါဒ မွ်နားလည္ျခင္း မရွိေပ။- သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထုိဒါန္န၀ဒီ (ဓည၀တီ)ေခတ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္- မိမိတို႔၏ သမိုင္း ေမာ္ကြန္း တို႔အား ေရးထိုးရန္ မိမိတိုင္းျပည္မွ မဟုတ္ေသာ တိုင္းတစ္ပါးသား စာေပပညာရွင္တို႔အား ပင့္ေဆာင္ လွ်က္- မိမိႏွင့္ မိမိ၏ တိုင္းသူျပည္သား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မတတ္သည့္ ဘာသာစကား၊ ဖတ္ျပလွ်င္လည္း နားမလည္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးထိုးခဲ့ပါသလား၊- သို႔မဟုတ္ ဘုရင္မင္းမ်ား အပါအ၀င္ တိုင္းျပည္မွ စာ တတ္ေပတတ္မ်ား တတ္ေသာ၊ နားလည္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္သာ ေရးထိုးခဲ့ပါသလား- ဆိုသည္မွာ ကမၻာ့ ပညာရွင္မ်ားေရွ႔ေမွာက္၌ အထူးအေထြ အေျဖထုတ္ေပးရန္ လိုမည္ မထင္ပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s