ၿဗိတိသွ်ေရးတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အေၾကာင္း လွ်ိဳ႕၀ွက္အစီအရင္ခံစာ (1826)

ၿဗိတိသွ်ေရးတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အေၾကာင္း လွ်ိဳ႕၀ွက္အစီအရင္ခံစာ (1826)
==========================================

ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ တြဲဖက္-ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးမွ ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံတင္ျပခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေၾကာင္း အစီအရင္ခံစာ (လွ်ဳိ႕၀ွက္) ေရးသားတင္ျပသူ မစၥတာခ်ားလ္စ္ပါတန္ တြဲဖက္-ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။ ဤစာတမ္းသည္ ပထမအဂၤလိပ္-ျမန္မာ က်ဴးေက်ာ္စစ္ပြဲအၿပီး ၁၈၂၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႕ တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိေသာ ရႏၲပုိစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးသည့္ လပိုင္းအၾကာတြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ အစီအရင္ခံစာ ျဖစ္သည္။ တိတိက်က်ဆိုရပါလွ်င္ ရႏၲပိုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုအၿပီး ၂ လႏွင့္ ၂ ရက္အၾကာတြင္ ေရးသားတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအစီအရင္ခံစာအရ ထိုအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လုံးတြင္ ေနထိုင္သူ ၁ သိန္း ရွိၿပီး၊ ၃၀,၀၀၀ (၃၀%)မွာ မုစ္လင္မ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ၁၀,၀၀၀ (၁၀%)မွာ ဗမာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မုစ္လင္မ္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္အစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္အား မသိမ္းပိုက္၊ မအုပ္ခ်ဳပ္မီကပင္ ယင္းေဒသတြင္ ေနထုိင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။ မုသား၀ါဒီ ရခိုင္အႀကမ္းဖက္သမားမ်ား ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေနသကဲ့သို႔ မေန႔တစ္ေန႔ကမွ အာရ္ကန္ျပည္နယ္သို႔ ၀င္ေရာက္၍ ေနထိုင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းမရႏိုင္သည့္ အေထာက္အထား ျဖစ္ေပသည္။ သမိုင္းစစ္၊ သမိုင္းမွန္ဟူသည္ ေျဖာက္ဖ်က္ပစ္၍ ရေကာင္းအရာ မဟုတ္သလို၊ သက္ဆိုင္သူ အျပစ္မဲ့ ႏိုင္ငံေရးသားေကာင္မ်ား အားလုံးကို လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္လိုက္ေသာ္လည္း သမိုင္းစစ္၊ သမိုင္းမွန္ကိုကား ေျဖာက္ဖ်က္ပစ္၍ ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s