ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသားေန. သစၥာ အဓိဌာန္း

ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသားေန. သစၥာ အဓိဌာန္း
၁။ ကၽြန္ေတာ္တုိ.သည္ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ တုိင္းရင္းသား ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးၿဖစ္ေၾကာင္း သစၥာ ဆုိပါသည္။
၂။ ကၽြန္ေတာ္တုိ.သည္ နွစ္စဥ္ဇန္န၀ါရီလ (၃) ရက္ေန.သည္ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားေန. အၿဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။
၃။ ကၽြန္ေတာ္တုိ.သည္ နွစ္စဥ္ဇန္န၀ါရီလ (၃) ရက္ေန.တြင္ နွစ္စဥ္ ႏွစ္တုိင္း ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားေန. က်င္းပမည္ဟု ဂတိၿပဳပါသည္။
၄။ ကၽြန္ေတာ္တုိ.သည္ မိမိတုိ. ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ုိးသား ဂုဏ္ကုိ အၿမဲၿမင္.တင္ေနေအာင္ ၾကဳိးစားပါမည္ ဟုဂတိသစၥာ ၿပဳပါသည္။
၅။ ကၽြန္ေတာ္တုိ.သည္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင္. နုိင္ငံသားတုိ.၏ သစၥာကုိ ေစာင္.သိရုိေသပါမည္။
၆။ ကၽြန္ေတာ္တုိ.သည္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိအမ်ဳိးသား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ ေစာင္.ေရွာက္ပါမည္။
၇။ ကၽြန္ေတာ္တုိ.သည္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိအမ်ဳိးသား အတြက္ ဥစၥာဓန၊ အသက္ အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ မ်ားကုိ လွဴဒါန္းပါမည္ ဟု အဓိဌာန္းၿပဳပါ၏။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s