လံုထိန္းမ်ား ဥပေဒစိုးမိုးမွဳမရွိ

လံုထိန္းမ်ား ဥပေဒစိုးမိုးမွဳမရွိ

လံုထိန္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းရ်္ အၾကမ္းဖက္ခဲ့ၾကသည္။အိမ္မ်ားကို မီးရႈိးခဲ့ၾကသည္။လံုထိန္းမ်ားသည္ ရခိုင္မ်ားၿဖစ္ၾကၿပီး အၾကီးအက်ယ္ဘက္လိုက္ၾကသည္။ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္၊ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္နွင့္ အၿခားတိုင္းရင္းသားလံုထိန္းမ်ားမရွိ။အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားအၾကီးအက်ယ္ၿဖစ္ပြားခဲ့ၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ လံုး၀ မရွိပါ။ပုဒ္မ ၁၄၄ ကိုအကာအကြယ္ယူရ်္ လံုထိန္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားနွင့္ ပူေပါင္းကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အၾကီးအက်ယ္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။အကယ္ရ်္သာ စစ္တပ္ေရာက္မလာရင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမိ္ိ်ဳးမ်ား ကမန္လူမ်ိဳးမ်ား မ်ိဳးၿပဳတ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားနိုင္ပါသည္။ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးနွင့္ ကမန္လူမ်ိဳးမ်ားက စစ္တပ္ေရာက္လာသည္ကို ေက်းဇူးတင္ၾကသည္။အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက စစ္တပ္္ကိုလည္း အမ်ိဳးမိ်ဴးစြပ္စြဲၾကသည္ဟုသိရသည္။စစ္တပ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားထံမွလာဘ္စားရ်္ အကူအညီေပသည္ဟုစြပ္စြဲၾကသည္။အလားတူစြပ္စြဲမႈမ်ိဳး UNHCR,WHP, အပါ၀င္အၿခား INGO မ်ားလည္း စြပ္စြဲခံရပါသည္။အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ကမန္မ်ားကို ေမာင္ထုတ္လိုၾကသည္။တတိယနိုင္ငံတစ္ခုခုသို႕ ထြက္ေၿပးေစလိုသည္။သို႕မဟုတ္ပါက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမ်ွ အရွင္မထားလိုပါ။၄င္းအၾကမ္းဖက္မ်ား၏ ဥကၠ႒သည္ ၄င္း၏ေၾကညာခ်က္ကိုအတိအလင္း ေၾကညာထားၿပီးၿဖစ္သည္။ရိုဟင္ဂ်ားမ်ားအလံုးကို ဒုကၡသည္စခန္းသြင္းမည္။တတိယနိုင္ငံတစ္ခုခုသို႕ ပို႕ပစ္မည္။သို႕မဟုတ္ကပါက အုတ္တံတိုင္းခတ္ထားမည္။ယခုအခါ ၄င္းဥကၠ႒ကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္၊အမ်ိဳးသားသူရဲေကာင္းအၿဖစ္မွတ္ယူၾကသည္။၄င္းဥကၠ႒၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ကို ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် အားေပးၾကသည္။ထို႕ေၾကာင့္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ စစ္တပ္ကိုသာ အားကိုေနရေၾကာင္းသိရသည္။စစ္တပ္ကိုသာ တိုးခ်ဲ႕ခ်ေပးထားေစလိုပါသည္။
ယခုအခါ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ စစ္တပ္တစ္ခုတည္းကိုသာ အားကိုေနရပါသည္။အေပၚပါ အေၾကင္းအရာမ်ားသည္ အမွန္တရားၿဖစ္၏။စစ္တပ္ကို ေၿမွာက္ပင့္ေနၿခင္း မဟုတ္ပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s