၁၉၉၁ ခုႏွစ္ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားေန႔တြင္ဗုိလ္မွဴးေဟာင္း ထြန္းေက်ာ္ဦးေျပာခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္း

၁၉၉၁ ခုႏွစ္ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားေန႔တြင္ဗုိလ္မွဴးေဟာင္း ထြန္းေက်ာ္ဦးေျပာခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္း

RB News

3.1.2013ဇန္န၀ါရီလ (၃) ရက္ေန႔ကုိရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားမ်ားအားလုံးမွ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားေန႔ဟုသတ္မွတ္၍ အခမ္း အနားမ်ားကုိ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသားေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားပါတီ ဥကၠဌ ဗုိလ္မွဴးေဟာင္း ထြန္းေက်ာ္ဦးေျပာၾကား ခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္းကုိ RB News ၏စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ တင္ျပေပး လုိက္သည္။***********************************************

ေလးစားအပ္ပါေသာပါတီအသီးသီးမွေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္အထူးဖိတ္ၾကားထားေသာဧည့္သည္ေတာ္ႀကီး မ်ားခင္ဗ်ား –

ဒီေန႔ဟာ(၄၃) ႀကိမ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔အႀကဳိေန႔လည္းျဖစ္တယ္။အမ်ဳိးသားပါတီရဲ့(၂) ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ ပတ္လည္ေန႔ ျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသားေန႔ လည္းျဖစ္တယ္။ ဒီမဂၤလာ ရွိတဲ့ေန႔ ထူး ေန႔ျမတ္ႀကီး မွာ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားနဲ ႔ခုလုိ မိတ္ဆုံ စားပြဲႀကီးျပဳလုပ္ရတဲ့အတြက္ အမ်ဳိး သား ပါတီ မွအထူးပင္ ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္ ရေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားလုိပါတယ္။ ဧည့္၀တ္မေက်ပြန္ မႈေတြ႕ခဲ့ ရင္ လည္းခြင့္လႊတ္ပါရန္ ႀကဳိတင္ေတာင္းပန္ အပ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္ပါေသာဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ား -ဒီလုိေန႔ထူးေန႔ျမတ္ အခမ္းအနားကို ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ့ မုိးေကာင္းကင္တစ္ခုလုံးမွာ အမ်ဳိးသား အလံနဲ႔ျပည့္ လ်ံ သြားေအာင္က်င္း ပသြားဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔အဖုိ႔ကေတာ့ ဒီတစ္ေနရာမွာသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ က်င္း ပႏုိင္ ေသးပါတယ္။ ေနာင္အခါမွာေတာ့ ရခုိင္ျပည္တစ္ျပည္လုံးနဲ႔ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးေတြ အမ်ား အျပားေန ထုိင္တဲ့ အရပ္ေဒသအားလုံးမွာ ဒီေန႔မ်ဳိးကုိ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ က်င္းပသြားမယ္ လုိ႔အမ်ဳိးသား ပါတီ ကုိယ္စား ကၽြန္ေတာ္ကတိျပဳပါတယ္။ေလးစားအပ္ပါေသာဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ား –

ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔ဟာ ရခုိင္မိသား စုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခုိင္နဲ႔ရုိဟင္ဂ်ာ ျမန္မာတုိ႔ရဲ့မိသားစုျဖစ္ပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာ အေရးဟာ-ရခုိင္အေရးျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္အေရးဟာလည္း ရုိဟင္ဂ်ာ အေရးျဖစ္ ပါတယ္။ အလားတူပဲ ရခုိင္ အေရး/ရုိဟင္ဂ်ာအေရးဟာ ျမန္မာတုိ႔ရဲ့အေရးျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔အတူပဲျမန္မာ အေရးဟာ လည္း ရခုိင္/ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔ရဲ့ အေရးျဖစ္ပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အမ်ဳိးသားပါတီဟာ ဒီအ တုိင္း ပဲယုံၾကည္ပါ တယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ား –

အသိခက္ေနသူ တုိင္းရင္းသားညီကုိမ်ားအတြက္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဘယ္သူလဲဆုိတာ အနည္းငယ္တင္ျပပါမယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတာ ရခုိင္ရဲ့ အမႊာညီ အစ္ကုိျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔ဟာ ဒုတိယလူဦးေရ အမ်ား ဆုံးျဖစ္တယ္။ ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္ႀကီးမားတဲ့၊ အမ်ဳိးကုိ ခ်စ္တဲ့ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္တယ္။ ရခုိင္မွာ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔ဟာစံျပလူမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟာ ဘာသာေရးအထူးကုိင္းရွဴိင္းသူမ်ား ျဖစ္တယ္။ ဘာသာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ေန ထုိင္သူမ်ားျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ဟာ ရုိးရုိးရွင္းရွင္းပဲ၊ ရႈပ္ရႈပ္ေပြေပြမေနဘူး၊ ပလႊာမႈမရွိဘူး၊ နိမ့္နိမ့္ခ်ခ် က်င့္ၾကံ တတ္သူမ်ားျဖစ္တယ္။ အလုပ္နဲ႔လက္ျမဲတယ္။ ပစၥည္းဥစၥာ ဆုေဆာင္း တယ္။ သည္းခံ စိတ္ရွည္ ၾကတယ္။ အသုံးအျဖဳန္း နည္းပါးတယ္။ ႂကြားႂကြား၀ါး၀ါး မေနတတ္ဘူး။ အမိႏုိင္ ငံေတာ္ကုိ အႂကြင္းမဲ့ သစၥာေစာင့္သူ မ်ားျဖစ္တယ္။ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္ တတ္သူမ်ား ျဖစ္တယ္။ အေကၽြး အေမြးရက္ေရာ တယ္။ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ မႈေကာင္းသူ မ်ားျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ေခါင္း ေဆာင္ႀကီး ကုိလည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကုိလည္းေကာင္း၊ အႀကီးအကဲ ဆရာသမား လူႀကီးမိဘ မ်ားကို အႂကြင္းမဲ့ ရုိေသေလးစားသူ မ်ားျဖစ္တယ္။ သစၥာေစာင့္သူမ်ား ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔ဟာ  ရခုိင္ျပည္နယ္မိသားစုထဲမွာစံျပလူမ်ဳိးသာျဖစ္တယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ား –

ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးဟာ ဒီေလာက္ထိျပည္ေထာင္စု အတြက္ တန္ဖုိးႀကီးမားေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္ေနေပမယ့္၊ ဒီ လူမ်ဳိး အေပၚရခုိင္ျပည္ပါတီမ်ားက သေဘာထားတဲ့ အခါ အုပ္စု (၃) စု ကြဲျပားေနတာေတြ႕ရပါတယ္။

အုပ္စု (၁) – ဒီအုပ္စုကေတာ့ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ ႔အေပၚစိမ္းစိမ္းကားကား သေဘာထားတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔ကုိ ရခုိင္ျပည္မွာ ဇတ္နိမ့္ အျဖစ္ထားလုိၾကတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရခုိင္မ်ားကုိသာ အဓိက အေရးထားလုိၾက တယ္။

အုပ္စု (၂) – ဒီအုပ္စုကေတာ့ ရခုိင္ျပည္မွာရုိဟင္ဂ်ာကုိသီးသန္႔ထားလုိတယ္။ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တစ္ဦး (သုိ႔မဟုတ္) အစၥလာမ္ပါတီတစ္ခုကထုိအုပ္စုကုိအုပ္ခ်ဳပ္ထားလုိတယ္။

အုပ္စု (၃) – ဒီအုပ္စု ကေတာ့ရခုိင္နဲ ႔ရုိဟင္ဂ်ာကုိ အမႊာညီအစ္ကုိ အျဖစ္သေဘာထားတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔ကုိ ရခုိင္ေျမဖြားသား ေကာင္းမ်ား အျဖစ္ခံယူတယ္။ ဒီအုပ္စု (၃) ရဲ့သေဘာထားမွာ ရခုိင္ကုိ ခ်စ္ရင္ ရုိဟင္ဂ်ာကုိ လည္းခ်စ္ပါ၊ ရခုိင္ကုိမုန္းရင္ ရုိဟင္ဂ်ာကုိလည္းမုန္းပါ၊ ရခုိင္နဲ႔ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔ဟာေသတူ ရွင္မကြာေနလုိပါ တယ္။ အုပ္စု (၃) ဟာဒီလုိပဲသေဘာထားပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ား –

ဒီေန႔ဟာ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားေန႔လည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီမဂၤလာရွိတဲ့ေန႔ျမတ္မွာ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔ဘ၀ေအးခ်မ္း ပါေစ၊ အမိျမန္မာႏုိင္ငံေအးခ်မ္းသာယာပါေစ၊ တုိးတက္ပါေစလုိ ႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း လုိက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ ညီအစ္ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ခုလုံးမွာရွိတဲ့ တုိင္း ရင္း သား လူမ်ဳိးအေပါင္းရဲ့ေမတၱာကုိ ခံယူရရွိပါေစလုိ႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ လုိက္ပါ တယ္ခင္ဗ်ား။

 ****************************************
ဗုိလ္မွဴးေဟာင္း ထြန္းေက်ာ္ဦး သည္ ရခုိင္အမ်ဳိးသား တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္လူထုအုံ႔ႂကြမႈႀကီးေနာက္ ပုိင္း တြင္ အမ်ဳိးသားပါတီကုိ တည္ေထာင္၍ ဥကၠဌ တာ၀န္ယူခဲ့သူျဖစ္သည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s