ရခိုင္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ သမိုင္းဆိုင္ရာ စကားစစ္ထိုးပြဲ (Debate) အား စကၤာပူႏိုင္ငံ၌ တာ၀န္ယူ က်င္းပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္

 Aye Chan Mon‘s photo.
ရခိုင္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ သမိုင္းဆိုင္ရာ စကားစစ္ထိုးပြဲ (Debate) အား
စကၤာပူႏိုင္ငံ၌ တာ၀န္ယူ က်င္းပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္
********************************************

ရက္စြဲ ။ ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္၀ါရီလ (၆) ရက္။

စာအမွတ္ ။ ။ ၁/၂၀၁၃။

ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္ေဒါက္တာေအးခ်မ္းႏွင့္ မုစ္လင္မ္သမိုင္းသုေတသီ ဦးေဌးလြင္ဦးတို႔ႏွစ္ဦးသည္ သမိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေသအေထာက္ အထားမ်ားႏွင့္တကြ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ဆန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ စကားစစ္ထိုးပြဲ (Debate) တစ္ပြဲကို က်င္းပရန္ အျပန္အလွန္ သေဘာ တူညီၿပီးျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစည္းအရုံး(Group)မွ သိရွိရပါသည္။

ထိုစကားစစ္ထိုးပြဲ၌ ရႈပ္ေထြး၍ အျမင္မၾကည္မလင္ျဖစ္ေနေသာ သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္တကြ ကမာၻ႔ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအား မီဒီယာေရွ႕ေမွာက္တြင္ ခ်ျပမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအား အေထာက္အကူမ်ား စြာ ျပဳလိမ့္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယုံၾကည္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အစည္းအရုံးမွ ထိုသမိုင္းသုေတသီႏွစ္ဦးအား ဖိတ္ၾကား၍ ၎တို႔ ႏွစ္ဦး စလုံးမွ သေဘာတူညီပါလွ်င္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး၏ စကားစစ္ထိုးပြဲ (Debate)အား စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစည္းအရုံးမွ ဦးေဆာင္၍ တာ၀န္ယူ က်င္းပေပးသြားမည္။

ထိုစကားစစ္ထိုးပြဲသို႔ စကၤာပူႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လီကြမ္ယု၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာမဟာသီယာမုဟမၼဒ္၊ သတင္းစာဆရာႀကီးဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၊ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၊ သုေတသီပညာရွင္ႀကီးမ်ား၊ ပီနန္ဆရာေတာ္ႀကီးအပါအ၀င္ အျခား ဘာသာေရး၊ သာသနာေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အျခား ဖိတ္ ၾကားထိုက္သည့္ ဂုဏ္သေရရွိ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလည္း ဖိတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး သိရွိေစရန္ ေလးစား စြာျဖင့္ အသိေပး ေၾကညာလိုက္ပါသည္။

ဦးေမာင္ေမာင္လွ

အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို
ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ဗမာမြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား အစည္းအရုံး

ေအးခ်မ္းမြန္မွ  အျဖဴေရာင္စာမ်က္နွာ တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္

ရခိုင္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ သမိုင္းဆိုင္ရာ စကားစစ္ထိုးပြဲ (Debate) အား
စကၤာပူႏိုင္ငံ၌ တာ၀န္ယူ က်င္းပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္
******************************

**************

ရက္စြဲ ။ ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္၀ါရီလ (၆) ရက္။

စာအမွတ္ ။ ။ ၁/၂၀၁၃။

ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္ေဒါက္တာေအးခ်မ္းႏွင့္ မုစ္လင္မ္သမိုင္းသုေတသီ ဦးေဌးလြင္ဦးတို႔ႏွစ္ဦးသည္ သမိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေသအေထာက္ အထားမ်ားႏွင့္တကြ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ဆန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ စကားစစ္ထိုးပြဲ (Debate) တစ္ပြဲကို က်င္းပရန္ အျပန္အလွန္ သေဘာ တူညီၿပီးျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစည္းအရုံး(Group)မွ သိရွိရပါသည္။

ထိုစကားစစ္ထိုးပြဲ၌ ရႈပ္ေထြး၍ အျမင္မၾကည္မလင္ျဖစ္ေနေသာ သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္တကြ ကမာၻ႔ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအား မီဒီယာေရွ႕ေမွာက္တြင္ ခ်ျပမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအား အေထာက္အကူမ်ား စြာ ျပဳလိမ့္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယုံၾကည္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အစည္းအရုံးမွ ထိုသမိုင္းသုေတသီႏွစ္ဦးအား ဖိတ္ၾကား၍ ၎တို႔ ႏွစ္ဦး စလုံးမွ သေဘာတူညီပါလွ်င္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး၏ စကားစစ္ထိုးပြဲ (Debate)အား စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစည္းအရုံးမွ ဦးေဆာင္၍ တာ၀န္ယူ က်င္းပေပးသြားမည္။

ထိုစကားစစ္ထိုးပြဲသို႔ စကၤာပူႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လီကြမ္ယု၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာမဟာသီယာမုဟမၼဒ္၊ သတင္းစာဆရာႀကီးဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၊ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၊ သုေတသီပညာရွင္ႀကီးမ်ား၊ ပီနန္ဆရာေတာ္ႀကီးအပါအ၀င္ အျခား ဘာသာေရး၊ သာသနာေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အျခား ဖိတ္ ၾကားထိုက္သည့္ ဂုဏ္သေရရွိ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလည္း ဖိတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး သိရွိေစရန္ ေလးစား စြာျဖင့္ အသိေပး ေၾကညာလိုက္ပါသည္။

ဦးေမာင္ေမာင္လွ

အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို
ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ဗမာမြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား အစည္းအရုံး

ေအးခ်မ္းမြန္မွ အျဖဴေရာင္စာမ်က္နွာ တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s