၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏႇစ္တြင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမႇ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ႏႇစ္သစ္ကူးသ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏႇစ္တြင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမႇ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ႏႇစ္သစ္ကူးသ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ PDF Print

လာမည့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏႇစ္တြင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာင္လာမည့္ႏႇစ္မ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမႇ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္၊ ႏႇစ္သစ္ကူးသ၀ဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏႇစ္၊ ႏႇစ္သစ္ကူးသ၀ဏ္လႊာကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမႇ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သ၀ဏ္လႊာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စတင္က်င္းပသည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ဖတ္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ”လူမႈေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေနၿဖင့္လည္း ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့သည့္အၿပင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း အၿငိမ္းစားမ်ားအတြက္ ထိုက္သင့္ေသာ ပင္စင္လစာႏႈန္းသစ္မ်ား တိုးျမႇင့္ေပးၿခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ၿပင္ လာမည့္ဘ႑ာေရးႏႇစ္အတြက္ ရသံုးမႇန္းေၿခေငြစာရင္းကိုလည္း အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔အၾကား ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈရိႇရိႇၿဖင့္ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့သၿဖင့္ ၿပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏႇစ္ ပိုမိုစနစ္က်စြာ ၿပ႒ာန္းႏိုင္ေတာ့မည္ ၿဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ရသံုးမႇန္းေၿခေငြစာရင္း ေဆြးေႏြးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ၿပည္သူလူထုထံ ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈရိႇရိႇ အသိေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ဘ႑ာေရးႏႇစ္တြင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တိုးၿမႇင့္ေပးနိုင္ေတာ့မည္ ၿဖစ္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရိႇရမည္ ၿဖစ္ပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္၍ ”ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏႇင့္ လူမႈေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အသြင္ကူးေၿပာင္းေရးၿဖစ္စဥ္အတြင္း၌ အဆင္မေၿပမႈမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း ဆႏၵၿပမႈမ်ား၊ ေၿမယာၿပႆနာမ်ား၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္ၿပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားမႇ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား သင္ခန္းစာမ်ားအၿဖစ္ရယူ၍ ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခဲြမႈမိ်ဳး ၿဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ယေန႔ မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏႇင့္ အစဥ္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ အထူးသၿဖင့္ ယခင္တစ္ႏႇစ္ေက်ာ္ ကာလက ရရိႇခဲ့သည့္ ဥပေဒၿပဳေရးဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အေၿခခံ၍ သင္ခန္းစာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ယခုအခိ်န္အခါကဲ့သို႔  ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းႏွင့္ ၿပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအၾကား ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာကို ၿမႇင့္တင္ႏိုင္ေသာ၊ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာကာလတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခန္းက႑မႇာ မ်ားစြာအေရးပါသည္ကို မိမိအေနၿဖင့္ အစဥ္ဂရုၿပဳၿပီး အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရိႇပါသည္။ ေခတ္မီေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းသို႔ ခီ်တက္ၾကရာတြင္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ေလႇခါးထစ္မ်ားကို ေက်ာ္ၿဖတ္ရေလ့ ရိႇပါသည္။ မိမိတို႔ အစိုးရအေနၿဖင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ အက်င့္ပ်က္ၿခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး စသည္တို႔ကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တိုးၿမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ အစိုးရယႏၲရား၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သန္႔ရႇင္းေသာ အစိုးရၿဖစ္ေရးအတြက္ အရိႇန္အဟုန္ၿမႇင့္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ကိုလည္း သိရိႇထားပါသည္။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနၿဖင့္လည္း ၿပည္သူမ်ား၏ လက္ေတြ႕အကိ်ဳးစီးပြား၊ ေရရႇည္အကိ်ဳးစီးပြားကို အေလးအနက္ထားသည့္ ၿပည္သူ႕ဗဟိုၿပဳ ဥပေဒမ်ား ဆက္လက္ၿပ႒ာန္းေပးသြားၿခင္းၿဖင့္ ၿပည္သူမ်ားအား ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ယဉ္ပါးရင္းႏွီးလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔အပ္ပါသည္” ဟု သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့သည္။

လာမည့္ ဘ႑ေရးႏွစ္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက ဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမွင့္ေပးရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္း အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။ ၎အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘ႑ေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္းက ဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမွင့္ျခင္းကုိ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္သာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္၊ႏႇစ္သစ္ကူးသ၀ဏ္လႊာအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မႇ မႇတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s