““ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဧည့္ႏိုင္ငံသား အေၾကာင္း ””

““ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ  ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဧည့္ႏိုင္ငံသားအေၾကာင္း ””23        45678910

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s