ကခ်င္ပဋိပကၡတြင္ တပ္မေတာ္၏ က႑အေပၚ သမၼတခ်ီးက်ဴး

ကခ်င္ပဋိပကၡတြင္ တပ္မေတာ္၏ က႑အေပၚ သမၼတခ်ီးက်ဴး

Posted: 13 Jan 2013 03:44 AM PST

(11 january 2013 ရက္စဲြပါ Channel News Asia မွ Myanmar’s Leader Lauds army role in Kachin conflict ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားပိုမိုျပင္းထန္လာျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေမွးမွိန္ေစ ေသာ္လည္း ကခ်င္သူပုန္မ်ားအေပၚ ျမန္မာ စစ္တပ္၏ တုန႔္ျပန္မႈအေပၚ ျမန္မာသမၼတက ကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့မႈ ကို ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာတြင္ ေသာၾကာေန႔က သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ကခ်င္မ်ားေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၎တို႔၏ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာဆီသို႔ ထိုးစစ္ဆင္လာေန ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ကုလသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္တို႔သည္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေလေၾကာင္း မွ တိုက္ခိုက္မႈကိုကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ တပ္မေတာ္၏ ေခၽြး၊ေသြး ျဖင့္စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပံုကိုလည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကား သြားခဲ့ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက ဦးသိန္းစိန္၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈအဆင့္ကို သံသယရွိေနၾကပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ကခ်င္အေပၚစစ္တပ္က ထိုးစစ္ ဆင္မႈရပ္ဆိုင္းရန္ ညႊန္ၾကားထားျခင္းအေပၚ လစ္လ်ဴ႐ႈသည့္ သေဘာရွိသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

ကခ်င္သူပုန္မ်ားအတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးရန္ အၿမဲတံခါးဖြင့္ထားေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္က ေျပာခ့ဲသည္ဟု News Light Of Myanmar မွေဖာ္ျပထားေသာ ေက်ညာခ်က္အရသိရွိရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားအဓိကက်ေစေသာသူပုန္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကခ်င္ အုပ္စုႏွင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း သိသာေသာ တိုးတက္မႈမရရွိခဲ့ေပ။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဇြန္လတြင္ တိုက္ပဲြစတင္ျဖစ္ပြားၿပီး ပ်က္စီး သြားခဲ့ရာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ား အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ၾကရၿပီး ေသဆံုးရေသာ ဦးေရကိုမူ မသိႏိုင္ေပ။

ကခ်င္သူပုန္မ်ားက အစိုးရအား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ တပ္မ်ားေနာက္ဆုတ္ေရးကို အေျခခံေသာ ေဆြးေႏြးမႈကိုသာေရွး႐ႈေနၿပီး ကာလ ၾကာရွည္ကေတာင္းဆိုေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ ရပိုင္ခြင့္ ပိုမိုေပးေရးကိစၥ မပါဝင္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့ပါသည္။

လြတ္လပ္ေရးသံုးသပ္မႈ Mael Raynaud ကေျပာၾကားရာတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ စစ္တိုင္းမႈးမ်ားသည္ အာဏာ၏အရသာကို သိၿပီးထားေသာေၾကာင့္ အစိုးရက၎တို႔အေပၚ လႊမ္းမိုးျခင္းကို ခက္ခဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ အေျခအေနမွာ ႐ႈပ္ေထြးလွ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ သမၼတသည္လည္း လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စစ္တပ္ေထာက္ခံ မႈရရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ထိုသို႔ရရွိရန္ စစ္တပ္က ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားလိုသည့္ အာဏာအေျချပဳမႈ (Power base) ကို ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳမွသာ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွမၿငိမ္သက္မႈမ်ားႏွင့္အတူကခ်င္သူပုန္မ်ားႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ားပိုမိုျပင္းထန္လာျခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအရေျပာင္းလဲမႈ မ်ားအား အေကာင္းျမင္ျခင္းမ်ားအေပၚ တိမ္မည္းမ်ားဆင္ေနျခင္း ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

Yangon chronicle

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s