တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို ျပည္သူမ်ား လက္လွမ္းတမီ အလြယ္တကူ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ …

 
တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို ျပည္သူမ်ား လက္လွမ္းတမီ အလြယ္တကူ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ လြင္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျပည္သူမ်ား ေနထိုင္ႏုိင္ရန္အတြက္ တန္ဖိုးက်ပ္သိန္းငါးဆယ္ႏွင့္ တစ္ရာၾကား၀န္းက်င္ရွိ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ရန္ကုန္တုိင္းေဒ သႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိကို ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္း  အေ၀း တတိယေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၄ မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးကေမးျမန္းခဲ့ ရာ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
““ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပည္သူေတြ ၀ယ္ယူေနထိုင္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ျပည္သူေတြလိုအပ္လ်က္ရွိတဲ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ ရာမ်ား ကို လက္လွမ္းမီစြာ ရရွိႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားပါမယ္” ဟု ၄င္းက ကတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

Messenger

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s