မန္းေဆးတကၠသိုလ္ပါခ်ဳပ္ႏွင္႔စာေရးမကိစၥ ဆက္မစံုစမ္းရန္ လႊတ္ေတာ္မွဆံုးျဖတ္

Zayar Zy shared Myanmar Online News‘s photo.

မန္းေဆးတကၠသိုလ္ပါခ်ဳပ္ႏွင္႔စာေရးမကိစၥ ဆက္မစံုစမ္းရန္ လႊတ္ေတာ္မွဆံုးျဖတ္

Friday, January 18, 2013

မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာသန္း၀င္းအား မႏၲေလး  ေဆးတကၠသိုလ္ ေငြစာရင္းဌာနမွဌာနခြဲစာေရးေဒၚစန္းလွမွ တိုင္တန္း
ထားေသာကိစၥအား ဆက္လက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္
အမႈပိတ္သိမ္းပစ္ရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရး ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး
ဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျဖစ္ သူ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ယခုကဲ႔သို႔ဆိုသည္။

“ေဒၚစန္းလွရဲ့တိုင္တန္းမႈေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကာယကံရွင္မ်ားနဲ႔ ပါခ်ဳပ္
ေဒါက္တာ သန္း၀င္းတို႕ကို ေနျပည္ေတာ္ မွာေခၚေတြ႕ ၿပီးေဆြးေႏြးခဲ့တယ္ ၊ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကို ဆက္လက္ တင္ျပခဲ့တာျဖစ္တယ္ ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ ဒီကိစၥကို ဆက္လက္ မစုံစမ္းပဲအမႈကို ပိတ္လိုက္ဖို႔ ညႊန္ၾကားလာတယ္ ” ဟု
ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေကာ္မတီသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္အမွတ္ ( I-17 ) တြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏိို၀င္ဘာလ (၁၅)ရက္ေန႔ ညေန(၃)နာရီအခ်ိန္က ႏွစ္ဖက္ ကာယကံရွင္မ်ားကို
ေခၚယူေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္မွ ဌာနခြဲစာေရး ေဒၚစန္းလွသည္ ၎အား
ေဆးတကၠသိုလ္ပါခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ သန္း၀င္းမွ မတရားသျဖင့္ မယူမေနရပင္စင္ ( Forced to Retire ) ေပးျခင္းအတြက္ တိုင္တန္း
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ေပးျခင္းကို ဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္
ေဒၚစန္းလွသည္ ေက်ာင္းတြင္ အျခားျပႆနာမ်ား ရွိသည္ဟု ပါခ်ဳပ္ေဒါက္တာသန္း၀င္းက မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းအတြင္းရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ မီဒီယာသို႔ျ ပန္လည္ေျဖရွင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဒၚစန္းလွနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ေက်ာင္းမွာ စုံစမ္းစစ္ေဆး
ေရးေတြလုပ္ပါတယ္ ၊ သူ႔အဆင္မေျပတာ ေတြလည္းရွိတယ္ ၊ အဲဒီ
စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီကေနမွ မယူမေနရပင္စင္ကိုေပးခဲ့တာပါ ၊ အလုပ္ ထုတ္လိုက္ရင္ သူ႔အတြက္ ပိုေတာင္နစ္နာသြားပါမယ္ ” ဟု ပါခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာသန္း၀င္းက မီဒီယာ သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ Force to Retire ေပးရန္အတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဒုသမၼတ(၁)မွတစ္ဆင့္ ၀န္ႀကီးဆီသို႔၎ ၊ ၀န္ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးထံသို႔၎ အဆင့္ဆင့္ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ၀န္ထန္းေရးရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္
ရြက္ရန္ဟူ၍ ညႊန္ၾကားထားသည္ဟု မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္ ပါခ်ဳပ္ေဒါက္တာသန္း၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ၿမိဳ႕ျပ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အပိုင္ဒ္(၃) (၄၆၅ – က) ႏွင့္ ျမန္မာျပည္
ထပ္ဆင့္ထုတ္ ၿမိဳ႕ျပ၀န္ထမ္း စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ အပိုဒ္(၁၉၃) (၁၉၈-၃)တို႔တြင္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ၀န္ထမ္းစည္းကမ္း ဌာနဆိုင္ရာစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမလိုက္နာျခင္းမ်ား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျဖစ္လာပါက ဌာအႀကီးအကဲမွ မယူမေနရ အၿငိမ္းစား ေပးႏိုင္ေၾကာင္းျပဌာန္းထားသည္ဟု ပါခ်ဳပ္ေဒါက္တာသန္း၀င္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ေငြစာရင္းဌာနမွ ေဒၚစန္းလွႏွင့္ မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္မွ ပါခ်ဳပ္ျဖစ္သူ
ေဒါက္တာသန္း၀င္းတို႔ကိစၥအား ႏိုင္ငံ သားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး ၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီက ေခၚယူေတြ႔ဆုံ
ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ေဒၚစန္းလွအား မူလရာထူးႏွင့္လက္ရွိေနထိုင္ေသာ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳရန္ ယာယီဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး
ေနာက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ အမႈအားရပ္ဆိုင္းပစ္ရန္ ဆုံးျဖတ္
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုသမၼတ(၁)ျဖစ္သူ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္ က်န္းမာေရး
၀န္ႀကီးျဖစ္သူ ေဒါက္တာဦးေဖသက္ခင္တို႔သည္ မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္
ထြက္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး နစ္နာသူဟု ယူဆရသူေဒၚစန္းလွက လူ႔အခြင့္အေရး
ေကာ္မတီ ဥကၠဌျဖစ္သူေဒါက္တာေအးေမာင္က ၎အား မူလရာထူး
ျပန္ေပးရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ထိုအမိန္႔စာအား တစ္ပတ္ အတြင္းျပန္လည္
ထုတ္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အမိန္႔စာထြက္ရွိမလာျခင္းအေပၚ ၀မ္းနည္း မိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ က်မဖတ္ဖူးတာ ဥပေဒအထက္မွ ဘယ္သူမွမရွိဘူး ၊ သူတို႔ကေတာ့ ဥပေဒအထက္မွာခြထိုင္ၿပီး လုပ္ခ်င္ ရာလုပ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ၊ ပါခ်ဳပ္ျဖစ္ျဖစ္ ၀န္ႀကီးျဖစ္ျဖစ္ ညႊန္ခ်ဳပ္ျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ခြင့္ရွိတဲ့ လိုင္စင္ ရပုဂၢဳိလ္ေတြပါလား ၊ က်မအဲဒီလိုျမင္သြားၿပီ ၊ ခုက်မႏိုင္ရက္သားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွာႏိုင္ရက္သားနဲ႔ သူမွားပါတယ္လို႔ ၀န္ခံရဲ႔သားနဲ႔ က်မေၾကာင့္
ေဆးတကၠသိုလ္မႏၲေလးရဲ့အနာဂတ္ တစ္စုံတစ္ရာထိခိုက္ရင္ ခုခ်က္ခ်င္း အတိ အက်ေထာက္ျပပါလို႔ က်မေျပာခဲ့တာ ခုခ်ိန္ထိသူတို႔ဘာမွျပန္
မေျပာႏိုင္ပါဘူး ” ဟု ေဒၚစန္းလွက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးျဖစ္သူေဒါက္တာဦးေဖသက္ခင္ႏွင့္ လက္ရွိမႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္မွပါခ်ဳပ္ေဒါက္တာ သန္း၀င္းတို႔၏ ရင္းႏွီးမႈမွာလည္း သာမန္ထက္ပိုသည္႔ရင္းႏွီးမႈမ်ားရွိသည္ဟု မႏၲေလးေဆးေလာကအတြင္းမွ အမည္မေဖၚလိုသူမ်ားကေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပါခ်ဳပ္ကိုေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္သာ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက ထုတ္မေျပာ ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု သိရသည္။

မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္သို႔ ပါခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒါက္တာသန္း၀င္းေရာက္ရွိ
လာၿပီးေနာက္ အျငင္းပြားဖြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မ်ားရွိေနခဲ့ၿပီး စာေမးပြဲေအာင္
စာရင္းမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ခ်င္းမ်ား ေက်ာင္းသားမ်ား ရာခ်ီမင္နီ တားခံရျခင္းမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားက မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားက သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမ်ားျပဳ
လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ခ်ိန္ထိ ပါခ်ဳပ္ေဒါက္တာသန္း၀င္းအား တစ္စုံတစ္ရာ
ေမးျမန္းမႈမ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္ေငြစာရင္းဌာနမွေဒၚစန္းလွက
ေဆးတကၠသိုလ္တြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား လက္ရွိငွားရမ္းခႏႈန္း
ထားႏွင့္ အစိုးရသို႔ျပန္လည္ေငြသြင္းေနေသာႏႈန္းထားမ်ား ကြာဟမႈရွိေနေၾကာင္း ကိုလည္း ေထာက္ျပေျပာဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

“ က်မေသခ်ာေျပာျပမယ္ အေဆာင္အခန္းေပါင္းခုႏွစ္ရာေက်ာ္ရွိတယ္ ၊ အဲဒါဘဏ္စာရင္းကို ၀င္မွ လက္မွတ္ ထိုးရတဲ့မွတ္တမ္းမွာ အပ်ဳိလူပ်ဳိဆို
တစ္ရာ အိမ္ေထာင္သည္ဆို ႏွစ္ရာ ၊ အဲဒါအရင္ကတည္းက အစိုးရေစ်းႏႈန္း ၊ အဲဒီအတိုင္းပဲ ဘဏ္ကိုေငြသြင္းတယ္ ၊ တကယ္ေကာက္တာက ၀န္ထမ္းအငယ္ေတြဆို သုံးေထာင္ ဆရာ၀န္ဆို ရွစ္ေထာင္တစ္ေသာင္း
ထိ ေကာက္တယ္ ၊ တစ္လကို အဲဒါပဲ အနည္းဆုံးသိန္းသုံးဆယ္ ရွိတယ္ ” ဟု ေဒၚစန္းလွက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး၎က ထိုကဲ့သို႔ငွားရမ္းထားမႈမ်ား မ်ားစြာရွိေနၿပီး ယခုေျပာဆိုမႈသည္ ထိုအထဲမွ တစ္ခ်က္သာ ျဖစ္ေသးသည္ဟုဆိုကာ ၎အေနျဖင့္ ယခုလိုေျပာဆိုခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ရာထူးမွအနားေပးခံခဲ့ရသည္ ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္းဆိုခဲ့သည္။

ယင္းသို႔စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈကို ေဒၚစန္းလွအားေက်ာင္းတြင္း စစ္ေဆးမႈ
မ်ားျပဳလုပ္စဥ္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ေကာ္မတီ၀င္ဆရာႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ
ေဒါက္တာေအာင္ႀကီးက မိမိတို႔၀န္ထမ္းေလာကတြင္ တစ္ခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားမွာ အကုန္ခ်ျပရန္ မလိုေၾကာင္း ဥပမာအေနႏွင့္ ထိုေန႔က စာေမးပြဲစစ္ေနစဥ္ နယ္မွလာသည့္စာစစ္ဆရာမ်ားအတြက္ ဧည့္ခံစရိတ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း
အတြက္အျခားဧည့္ခံစားရိတ္မ်ား ရွိေၾကာင္း ထိုစာရိတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်ထား ေပးသည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

ပါခ်ဳပ္ျဖစ္သူေဒါက္တာသန္း၀င္းကလည္း ၎သည္ပါခ်ဳပ္ျဖစ္သည္မွ
ယေန႔ထိ မိမိကိုယ္ပိုင္အိမ္ တြင္ေနထိုင္ ေၾကာင္း အစိုးရမွေပးထားသည့္ အိမ္ခန္းအားမယူခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိ၏၀င္ေငြသည္ နန္းေတာ္ေဆးရုံမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္ရုံးမွလည္း ထိုကိစၥ အတြက္ ေက်ာင္းတြင္လာေရာက္စစ္ေဆးၿပီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္ ေငြစာရင္းဌာနမွ ေဒၚစန္းလွအား မယူမေနရပင္စင္
ေပးခဲ့ရသည့္အေပၚ ေက်ာင္းတြင္း စုံစမ္းေရးေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္
ဆရာမ်ားက ထိုကဲ့သို႔ေပးခဲ့ျခင္းသည္ တရားမွ်တသည္ဟုေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး ပါခ်ဳပ္ျဖစ္သူေဒါက္တာေအာင္ႀကီးက ၎သည္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ တိုက္ရိုက္ခန္႔အပ္ထားသည့္အတြက္ ပါခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္အ၀ရွိေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

မင္းမင္းလတ္-မႏၱေလး(ျမစ္မခ)
Myit Makha Mediagroup

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s