အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ဆင္တူရိုးမွား ၀တ္စားဆင္ယင္မႈျပဳျခင္

အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ဆင္တူရိုးမွား ၀တ္စားဆင္ယင္မႈျပဳျခင္
***********************************
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ ေယာက်္ားဗီဇ ႏွင့္ အက်င့္စရိုက္တုိ႔ျဖင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူထားၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုလည္း မိန္းမ ဗီဇႏွင့္ အက်င့္စရိုက္တုိ႔ျဖင့္ ဖန္ဆင္းထား ေတာ္မူ ေပသည္။ ေယာက်္ားတုိ႔၏ ေျပာဆိုေနထိုင္ပံု၊ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏ ေျပာဆို၀တ္ဆင္ မႈက တစ္မ်ဳိးစီျခားနားရေပမည္။ ၎ျပင္ ေယာက်္ားမ်ားသည္ ေန႔အခ်ိန္ႏွင့္ပမာတူၿပီး မိန…္းမသားတုိ႔သည္ကား ညအခ်ိန္ပမာတူေပသည္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ လာရွိသည္မွာ …..
ငါအရွင္ျမတ္သည္ ညဥ့္ကုိ သက္ေသထူေတာ္မူ၏ ။ အၾကင္အခါ၀ယ္ ထုိညဥ့္သည္ လြမ္းမိုးေလ၏ ။ ၎ျပင္ ေန႔ကုိသက္ေသထူေတာ္မူ၏ ။ အၾကင္အခါ၀ယ္ေန႔သည္ လင္း၀င္းေလ၏ ။ ထုိ႔ျပင္ အဖိုကုိလည္းေကာင္း၊ အမကုိလည္းေကာင္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္ကုိ သက္ေသထူေတာ္မူ၏ ။ (စူရဟ္ အလ္လိုင္လ္ ၊ ၁-၂-၃)

မြတ္စ္လင္မ္အမ်ဳိးသမီးအေပါင္းတုိ႔ …..

ေယာက္်ားမ်ားအတြက္ေယာက်္ားတုိင္းအရည္အခ်င္းႏွင့္ အက်င့္အမူမ်ား ရွိေနၿပီး မိန္းမမ်ားအတြက္ မိန္းမသားတုိ႔၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အက်င့္အမူမ်ားရွိေနျခင္းသာလွ်င္ သဘာ၀က် ေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေယာက်္ားက ေယာက်္ားပံုစံျဖင့္ မေနထိုင္ျခင္း၊ ၎ျပင္ မိန္းမတစ္ဦးက မိန္းမသားပံုစံမေနဘဲ ေယာက်္ားမ်ားကဲ့သို႔ ေျပာဆိုျခင္း၊ ဆံပင္တုိထားျခင္း၊ ၀တ္စားဆင္ယင္ျခင္းႏွင့္ ေနထုိင္သြားလာျခင္းတို႔သည္ ရႈတ္ခ်ဖြယ္ျဖစ္ၿပီး ၎တု႔ိအေပၚ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လအ္နသ္က်ေရာက္ေပသည္။

ရွရီအသ္တရားေတာ္က အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ ကုိယ္ ခႏၶာဖံုးအုပ္ထားရမည့္ အစိတ္အပိုင္းကုိ ခ်က္ႏွင့္ဒူးဆစ္ အၾကားရွိ အစိတ္အပုိင္းဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ဖံုးအုပ္ထားရမည့္ အစိတ္အပိုင္းကုိ မ်က္ႏွာႏွင့္ လက္ဖ၀ါးတုိ႔မွအပ က်န္ကုိယ္အစိတ္အပုိင္းအားလံုးကုိ ဖုံုးအုပ္ထားရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါပညတ္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ သီးျခားစီမိန္႔ဆိုထားသည့္ ျပ႒ာန္း ခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေခတ္အခါ သမယတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားကမူ အက်ၤ ီလက္ရွည္၊ ေဘာင္းဘီ ရွည္ျဖင့္ လံုၿခံဳစြာ ၀တ္ဆင္ေလ့ရွိၾကၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားကမူ အက်ၤ ီလက္တိုႏွင့္ မလံုမလဲ၀တ္ဆင္မႈကုိ Fanshion အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၾကေလသည္။ ဤ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ဳိးသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖို႔ အစၥလာမ့္တရားေတာ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ရာေရာက္ေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား၀တ္စားေလ့ရွိသည့္ တီရွပ္အက်ၤ ီႏွင့္ ေဘာင္းဘီရွည္၀တ္ဆင္ျခင္းတုိ႔သည္ အစၥလာမ့္တရားေတာ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး ရိႈင္ႆြန္မိစ ၦာ၏ လမ္းစဥ္ေနာက္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေယာက်္ားပံုစံ အတုယူသည့္ အမ်ဳိးသမီး ႏွင့္ မိန္းမပံုစံအတုယူသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအေပၚ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ လအ္နသ္ က်ိန္စာသင့္ေတာ္မူသည့္အေၾကာင္း ဟဒီးစ္ေတာ္ အရသိရွိရေပသည္။ ဟဇရသ္ အိဗ္နိ အဗၺားစ္ (ရေသြ႔) သခင္ကဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။

” မိန္းမမ်ားကုိ အတုယူသည့္ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားမ်ားကုိ အတုယူသည့္ မိန္းမမ်ားကုိ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) က လအ္နသ္ က်ိန္စာပို႔ေတာ္မူ၏ ။ ” (ဗုခါရီက်မ္း)

မြတ္စ္လင္မ္အမ်ဳိးသမီးအေပါင္းတုိ႔ …..

သင္မတုိ႔၏ အိေႃႏၵသိကၡာႏွင့္ ဂုဏ္အဆင့္အတန္းကား အလြန္တရာမွ ျမင့္မားလွေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္၏ ပညတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ေနထိုင္မွသာလွ်င္ သင္မတုိ႔ သည္ လူ႔အသုိင္းအ၀ိုင္းတြင္ အျခား အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မတူဘဲ အလႅာဟ့္ဗႏၵာပီသသူ မိန္းမေကာင္း၊ မိန္းမျမတ္၊ မိခင္မြန္၊ သိကၡာရွိသည့္ အစ္မ၊ ညီမ ႏွင့္ အိေႃႏၵရွိသည့္ အိမ္ေထာင္ရွင္မ စသည့္ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ားျဖင့္ ထူးျခားေပၚလြင္လာေပလိမ့္မည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s