ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၃၆၂)ႏွင့္ (၃၆၃) ႏွင့္ ဘာ သာသာသနာ

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၃၆၂)ႏွင့္ (၃၆၃)တုိ႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္ဘာသာ သာသနာ၊ ဟိႏၷဴဘာသာ သာသနာႏွင့္နတ္ကုိးကြယ္ ေသာဘာ သာ တုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ႐ွိေနၾကေသာ ကုိးကြယ္ရာဘာသာမ်ား ဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳသည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သည္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဘာသာ သာသနာမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္မည္ဟုလည္းေကာင္း အသီးသီးျပဌာန္းထားပါသည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၈) အပိုဒ္ ၃၄၉ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ)ႏွင့္ (ဃ) တို႔တြင္ ကုန္သြယ္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမွဳ ၊ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္မွဳ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳးမခြဲျခားပဲ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တူညီေသာ အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္ ဟု တြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s