ဗုဒၶဘာသာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား ဘာသာေရး အဓိက ရုဏ္းဖန္တီးရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ …

ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား ဘာသာေရး အဓိက ရုဏ္းဖန္တီးရန္ ရည္ရြယ္၍ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို ထပ္မံ၍ ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္
================================================

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ဘာသာ၊ သာသနာအယူ၀ါဒမ်ားကို လက္ခံ၊ က်င့္သုံး၊ လိုက္နာလာခဲ့ၾက သည္မွာ ႏွစ္ရာစုေပါင္း မ်ားစြာ ရွိခဲ့ေခ်ၿပီ။ စစ္အာဏာ ရွင္ေဟာင္းမ်ား ေရးဆြဲ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာသာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာသာသနာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာသာသနာႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ကိုးကြယ္ရာဘာသာမ်ားအျဖစ္ အသိ အမွတ ္ျပဳ ျပဌာန္းထားသည္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ရွိ ရေပသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မႀကီး ၃၆၁ ႏွင့္ ၃၆၂ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

၃၆၁။ နိုင္ငံေတာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာသာသနာေတာ္ကို နိုင္ငံေတာ္၏ နိုင္ငံသားအမ်ားဆံုး ကိုးကြယ္ ရာ ျဖစ္ေသာ ဂုဏ္ထူးဝိေသသ နွင့္ျပည့္စံုသည့္ ဘာသာသာသနာျဖစ္သည္ဟု နိုင္ငံေတာ္က အသိ အမွတ္ျပဳသည္။

၃၆၂။ နိုင္ငံေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာသာသနာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ သာသနာနွင့္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာတို႔ကို ဤဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္ေသာေန႔၌ နိုင္ငံေတာ္တြင္ရိွေနၾကေသာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာမ်ားဟူ၍ အသိ အမွတ္ျပဳသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ား ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာ ႏို္င္ငံ သားမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဘာသာတရား မ်ား အနက္မွ မည္သည့္ ဘာသာတရားကိုမဆို လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္၊ လိုက္နာ၊ က်င့္သုံးခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။ ထို႔ျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း၊ အပိုဒ္ (၁၈)တြင္ လည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဌာန္းထားေပသည္။

“လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚႀကံဆႏိုင္ခြင္႔၊ လြတ္လပ္စြာ ခံယူရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္ လပ္စြာ သက္၀င္ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ အဆိုပါ အခြင္႔အေရးမ်ား၌ မိမိကိုးကြယ္ သည့္ဘာသာကို သို႔တည္းမဟုတ္ သက္၀င္ယံုၾကည္ခ်က္ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခြင့္ ပါ၀င္သည့္အျပင္ မိမိတစ္ ေယာက္ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္ တြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မဟုတ္ဘဲေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ ကုိးကြယ္ ေသာဘာသာကုိ သို႔တည္းမဟုတ္ သက္၀င္ယံုၾကည္ခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ သင္ျပႏိုင္ခြင္႔၊ က်င္႔သံုး ႏိုင္ခြင္႔၊ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ ေဆာက္တည္ႏိုင္ခြင္႔တို႔လည္း ပါ၀င္သည္။”

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳိ႕ေနရာေဒသမ်ား၌ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ မုစ္လင္မ္ဆန္႔က်င္ေရး စာရြက္စာတမ္း၊ လက္ကမ္းေၾကညာ စာ ရြက္မ်ား ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိေနခဲ့ၾကျခင္း၊ ဥပေဒဆန္ဆန္ အမိန္႔ေၾကညာစာမ်ား ထုတ္ျပန္ေနခဲ့ၾကျခင္း၊ အခ်ဳိ႕မီဒီယာမ်ားဌာနမ်ားမွ မသုံးႏႈန္း ထိုက္သည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို သုံးႏႈန္းေနျခင္းႏွင့္ မခိုင္လုံေသာ သတင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေနၾကျခင္း၊ တရားဓမၼပြဲမ်ား၌ မိမိသက္၀င္ယုံၾကည္ရာ ဘာသာတရားႏွင့္ အလ်ဥ္း မသက္ဆိုင္သည့္ အစၥလာမ့္ဆန္႔က်င္ေရး၊ မုစ္လင္မ္ဆန္႔က်င္ေရး စကားမ်ားကို တရားသ႑ာန္ျဖင့္ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ေနျခင္းတို႔ကို ခိုင္လုံေသာ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိရေပသည္။ ထိုသို႔ အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ သက္၀င္ယုံၾကည္မႈ ဘာသာတရား ကြဲျပားျခားနားေသာ ျပည္သူမ်ားအၾကား အမုန္းတရား မ်ားကို ျဖစ္ထြန္းလာေစ၍ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မူျခင္း၊ စိတ္၀မ္းကြဲျခင္းမ်ား ေပၚေပၚလာရန္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ဖန္တီးေနၾကေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ား ေရးဆြဲျပဌာန္း ခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ ေနေပသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မႀကီး၊ ၃၆၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “ထို႔ျပင္ လူမိ်ဳး ေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဖက္ နွင့္တစ္ဖက္၊ တစ္ဂိုဏ္းနွင့္တစ္ဂိုဏ္း မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မူျခင္း၊ စိတ္ဝမ္းကဲြျခင္း တစ္မိ်ဳး မိ်ဳး ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာရန္အေၾကာင္းရိွေသာ အျပဳအမူသည္ ဤဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ ထိုအျပဳအမူမိ်ဳးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးနိုင္ရန္ ဥပေဒ ျပဌာန္း နိုင္သည္။”

သို႔ေသာ္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္၍ ထိုသုိ႔ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာသူမ်ားအား ေအာက္ေျခရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္ မ်ားအေနႏွင့္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္းမျပဳပဲ မသိက်ဳိး ကၽြန္ျပဳ၍ ေနၾကေပသည္။ သို႔ပါ၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ယင္းျပဌာန္းခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနၾကသည့္ ထိုသို႔ေသာ အုပ္ ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္မ်ားအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးပါရန္ႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္၊ ဂုဏ္သိကၡာမ်ား ပ်က္စီးဆုံးရႈံးေစမည့္ ျမန္မာႏို္င္ငံသား ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း ဖန္တီးရန္ ရည္ရြယ္၍ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျမန္မာ့မုစ္လင္မ္လူထုႀကီး တစ္ရပ္လုံးမွ ထပ္မံ၍ ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္လုိက္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစည္းအရုံးမွ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၂) ရက္ကလည္း ဤသို႔ အလားတူ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွ မည္သို႔မွ် ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေပးခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ သို႔ပါ၍ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၎၏ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေနႏွင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ေနၾကေသာသူမ်ားကို ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားပဲ ျပင္းထန္စြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေပးပါရန္ ျမန္မာ့မုစ္လင္မ္လူထုတစ္ရပ္လုံး၏ ကုိယ္စား ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ေလးေလးနက္နက္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ အကယ္၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရမွ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း ဖန္တီးေနၾကသည့္ တရားခံမ်ားအား ဥပေဒအရ ထိထိေရာက္ေရာက္၊ လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ ေဖာ္ထုတ္၍ အေရးမယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မ်ားအတြက္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၎၏ အစိုးရအာဏာပိုင္တို႔၏ တာ၀န္ သာလွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးေလးနက္နက္ ထပ္မံ၍ အသိေပး ေၾကညာလိုက္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ဦးေမာင္ေမာင္လွ

အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို
ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ဗမာမြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား အစည္းအရုံး

3248 Park Lane
Hawthorne, CA 90250
United States of America
Phone: +1 310 980 9111
E-mail: paletwa@yahoo.com, presidentbmyfhraj@gmail.com
https://www.facebook.com/BurmeseMuslimYouthsForHumanRightsAndJustice

PDF ဖိုင္ျဖင့္ ေဒါင္း၍ ဖတ္လိုသူမ်ားအတြက္ လင့္ခ္မ်ား

http://www.scribd.com/doc/121601792/Statement-4-2013

http://www.mediafire.com/view/?374c6oejdo9egy2 — with Smart Queen and 99 others.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s