အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အလိုမတူပဲ အသင့္အား မည္သူမွ် ဒုကၡမေပးႏိုင္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အလိုမတူပဲ အသင့္အား မည္သူမွ် ဒုကၡမေပးႏိုင္
====================================

“ဟဇရသ္အဗ္ဒုလႅာဟ္ အိဗ္ႏု အဗ္ဗားစ္မွ ဆင့္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ “တစ္ေန႔၌ ကၽြႏု္ပ္သည္ တမန္ ေတာ္ျမတ္(ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္းဟိ ၀စလာမ္)သခင္၏ အေနာက္၌ ရွိေနစဥ္၊ ကုိယ္ ေတာ္ျမတ္မွ ကၽြႏု္ပ္အား မိန္႔ရွိခဲ့သည္မွာ “လူေလး- ကၽြႏု္ပ္ အသင့္အား အခ်ဳိ႕စကားရပ္မ်ားကို သင္ၾကား ေပးအံ့။ အသင္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ႃပြန္ပါ။ အသင့္အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူအံ့။ ထို႔ျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ႃပြန္ပါ။ (သင္ ဒုကၡေရာက္ေသာအခါ) အရွင္ျမတ္အား အသင့္အေရွ႕တြင္ေတြ႔ရအံ့။ ေတာင္းစရာရွိလွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္ပါး၌ ေတာင္းခံပါ။ အကူ အညီလိုလွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္ပါးမွ အကူအညီကို ေတာင္းခံပါ။ အကယ္၍ (ေလာကေျမျပင္ရွိ) လူသားအားလုံး စုစည္း၍ ေကာင္းစားေစရန္ အသင့္အား ေကာင္းမႈျပဳ လွ်င္ လည္း အရွင္ျမတ္မွ သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ပို၍ အသင့္အား ေကာင္းက်ဳိးမျပဳႏိုင္။ အကယ္၍ (ေလာကေျမျပင္ရွိ) လူသားအားလုံး စုစည္း၍ ဒုကၡေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကလွ်င္လည္း အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္မွ သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ပို၍ ေဘးဒုကၡေရာက္ေစႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ကေလာင္ တံသည္ ‘မ’ယူျခင္းခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ စာရြက္မ်ားသည္လည္း ေျခာက္၍ သြားခဲ့ေလၿပီ။”” (စုနန္းသီရ္မိဇီက်မ္းႀကီး)

အီမာမ္သီရ္မိဇီ(ရဟ္မသုလႅာဟ္)သခင္မွ သုေတသနျပဳ စုေဆာင္းတင္ျပခဲ့၍ သခင္မွ ဤဟဒီးဆ္ ေတာ္ျမတ္အား စစ္မွန္ေသာ ဟဒီးဆ္ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

Abu al-‘Abbas ‘Abdullah bin ‘Abbas, radiyallahu anhuma, reported: One day I was behind the Prophet, sallallahu ‘alayhi wasallam, and he said to me:

“O young man, I shall teach you some words [of advice] : Be mindful of Allah, and Allah will protect you. Be mindful of Allah, and you will find Him in front of you. If you (have need to) ask, ask of Allah; and if you seek help, seek help from Allah. Know that even if the Nation (or the whole community) were to gather together to benefit you with something, they would not benefit you with anything except that which Allah has already recorded for you, and that if they gather together to harm you with something, they would not be able to harm you with anything except that which Allah has already recorded against you. The pens have been lifted and the pages have dried.”

[Imam Al-Tirmidhi relates this and says: It is a good, genuine Hadith]

— with Win Htun and 97 others.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s