ဥပေဒမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၈၊ ပုဒ္မခဲြ(က)

ဥပေဒမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၈၊ ပုဒ္မခဲြ(က)
===============================

“၁၉၈။ လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင့္နွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စု ဦးစီးအဖဲြ႔ မ်ားက ၿပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ မ်ား၏ အကိ်ဳး သက္ေရာက္မႈမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ၿဖစ္သည္-

(က) ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ ၿပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းဦးစီးအဖဲြ႔ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖဲြ႔က ၿပ႒ာန္းလိုက္ သည့္ ဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္သည္ လည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္သည္ လည္းေကာင္း ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ ဆန္႔က်င္ေနလွ်င္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒပါအတိုင္း လိုက္နာ က်င့္သံုးရမည္၊ ”
(ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၄/၂၀၁၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မွ)

Read More : http://m.president-office.gov.mm/zg/briefing-room/news/2013/01/22/id-2423

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s