“ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရုံး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၾကမ္း” …

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု၏ သေဘာဆႏၵအရ အတည္ျပဳထားေသာ “ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရုံးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၾကမ္း” အေပၚ အမ်ားဆႏၵအား အေလး ဂရုျပဳေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး လက္မွတ္ေရးထိုး
====================================၄။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒနွင့္ ညီညြတ္ၿခင္း၊ မညီညြတ္ၿခင္းသည္ ၿဖစ္ေပၚလာမည့္ နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခံုရံုး၏ အဆံုးအၿဖတ္အေပၚ၌သာ မူတည္ပါမည္။ မိမိအေနၿဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု၏ သေဘာဆႏၵအရ အတည္ၿပဳထားေသာ “နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒကို ၿပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” အေပၚ အမ်ားဆႏၵအား အေလးဂရုၿပဳေသာ အားၿဖင့္ အတည္ၿပဳ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၆၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ) ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ အရ ၿပန္လည္ ေပးပို႔အပ္ပါသည္။

၅။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ “ဥပေဒၿပဳေရးအခန္း”တြင္ ဥပေဒမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ပုဒ္မ ၁၉၈၊ ပုဒ္မခဲြ(က)ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္သည္ အထူးအေလး ဂရုၿပဳသင့္ေၾကာင္း ေအာက္ တြင္ ေဖာ္ၿပပါသည္-

“၁၉၈။ လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင့္နွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စု ဦးစီးအဖဲြ႔ မ်ားက ၿပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ မ်ား၏ အကိ်ဳး သက္ေရာက္မႈမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ၿဖစ္သည္-

(က) ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ ၿပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရ တိုင္းဦးစီးအဖဲြ႔ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖဲြ႔က ၿပ႒ာန္းလိုက္ သည့္ ဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္သည္ လည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္သည္ လည္း ေကာင္း ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ ဆန္႔က်င္ေနလွ်င္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒပါအတိုင္း လိုက္နာ က်င့္သံုးရမည္၊ ”

(ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၄/၂၀၁၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မွ)

Read More : http://m.president-office.gov.mm/zg/briefing-room/news/2013/01/22/id-2423

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s