ဒါဖတ္ၿပီးမွ တံဆိပ္ေခါင္း၀ယ္ယူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေစလုိပါသည္

ဒါဖတ္ၿပီးမွ တံဆိပ္ေခါင္း၀ယ္ယူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေစလုိပါသည္

| ေဆာင္းပါး |

၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒသည္ ယခင္က ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳိ႕ေဒသတု႔ိတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ၂၇-၁၀-၉၇ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စာအမွတ္ ၁၈ / ၉၇ အရ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလံုးသို႔ တုိးခ်ဲ႕အာဏာသက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံတံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒ ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဇယား (၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအမ်ဳိးအစား ၆၅ မ်ဳိးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းဇယားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ႏႈန္းထားအသီးသီး အတုိင္း တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္ တာ၀န္ ရွိမည္ျဖစ္ ပါသည္။

ထုိ႔အတူ ယင္းဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း အမ်ဳိးအစားအလုိက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ႁခြင္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္ပါမည္။

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ထုိက္သင့္သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအေပၚတြင္ က်သင့္ေသာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမျပဳမီ၊ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္အခ်ိန္တြင္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စာခ်ဳပ္စာတမ္း တစ္ခုခုေပၚတြင္ တံဆိပ္ခြန္ ထမ္းေဆာင္ထုိက္ပါလ်က္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္း ထမ္းေဆာင္ ထားလွ်င္ ယင္းစာခ်ဳပ္စာတမ္းကို သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိက သိမ္းဆည္းရယူႏိုင္ၿပီး ေရွာင္တိမ္းခဲ့သည့္၊ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ တံဆိပ္ ခြန္ကို ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ရမည့္အျပင္ ယင္း ေရွာင္တိမ္းေငြ၊ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းေငြ၏ ၁၀ ဆ အထိကိုလည္း ဒဏ္ေၾကးေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တံဆိပ္ခြန္ထုိက္သင့္သည့္ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ေပၚတြင္ တံဆိပ္ခြန္ထမ္းေဆာင္ရာ၌ အစိုးရက တံဆိပ္ ေခါင္းအက္ဥပေဒအတြက္ ထုတ္ေ၀ထားသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း အမ်ဳိးအစားအလုိက္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ တံဆိပ္ေခါင္းအမ်ဳိးအစားျဖင့္ ေပးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္၍ အထူးျပ႒ာန္းခ်က္မရွိပါက စာပို႔တံဆိပ္ ေခါင္းမ်ား အသံုးျပဳခြင့္မရွိပါ။

တံဆိပ္ခြန္ထုိက္သင့္သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ ထုိက္သင့္သည့္ တံဆိပ္ေခါင္းမပါရွိလွ်င္ ဥပေဒ အရျဖစ္ေစ၊ အမႈသည္တို႔၏ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ သက္ေသခံခ်က္ ရယူခြင့္ရွိသူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္က မည္သည့္အမႈကိစၥအတြက္မဆို သက္ေသခံခ်က္အျဖစ္ လက္ခံႏိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ အဆိုပါ သက္ေသခံခ်က္ ရယူခြင့္ရွိသူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကျဖစ္ေစ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အရာရွိ တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ အဆိုပါ စာခ်ဳပ္စာတမ္း အရ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ယင္းတုိ႔ကို မွတ္ပံုတင္ ျခင္း၊ မွန္ကန္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ သက္ေသခံ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း မရွိေစရဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထား ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ႐ံုမွ်ျဖင့္ လံုေလာက္မည္ မဟုတ္ဘဲ ထုိက္သင့္သည့္တံဆိပ္ခြန္ ထမ္းေဆာင္ ထားရန္၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္း အမ်ဳိးအစားအလုိက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တံဆိပ္ေခါင္းအမ်ဳိးအစားျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ထား ၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

စာခ်ဳပ္စာတမ္း တစ္ရပ္ရပ္အေပၚတြင္ တံဆိပ္ခြန္ ထုိက္သင့္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ ရွိလွ်င္ မည္မွ်ထုိက္သင့္သည္ စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာ္လိေတၱာ္အရာရွိ ျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ ဦးစီးဌာနမႉးက အဆံုး အျဖတ္ျပဳမႈ၊ ထပ္ဆင့္လက္မွတ္ေရးထုိးမႈတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ ပိုင္ခြင့္ ရွိသျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဈးကြက္အတြင္း တံဆပ္ ေခါင္းအလြတ္မ်ား၊ အသင့္႐ိုက္ႏွိပ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းပံုစံမ်ားကို ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၾကရာ အခ်ဳိ႕ေသာ မသမာသူတုိ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ ေခါင္းအက္ဥပေဒအရ အစိုးရက ထုတ္ေ၀ထား သည့္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား မဟုတ္သည့္ ငါးက်ပ္တန္၊ ေျခာက္က်ပ္တန္၊ ၁၀ က်ပ္တန္၊ ၂၅ က်ပ္တန္ ႏွိပ္တံဆိပ္ေခါင္းအတုမ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ႏွိပ္ ေရာင္းခ် လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အား ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

အဆိုပါ တံဆိပ္ေခါင္းအတုမ်ားျဖင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ခ်ဳပ္ဆိုထား သည့္ အေၾကာင္းအရာကိစၥအတြက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မျပဳႏုိင္၍ နစ္နာမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကို ျပင္ပေဈးကြက္တြင္ အလြယ္၀ယ္ယူျခင္းမျပဳဘဲ မိမိတုိ႔ႏွင့္ နီးစပ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမႉး႐ံုး မ်ားတြင္ မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ကိစၥ၊ ခ်ဳပ္ဆိုမည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအမ်ဳိးအစားတုိ႔ကို မွန္ကန္စြာ တင္ျပ ၾကလ်က္ ထိုက္သင့္သည့္ တံဆိပ္ခြန္ကို ကပ္ႏွိပ္ရ မည့္ တံဆိပ္ေခါင္းအမ်ဳိးအစား မွန္ကန္စြာျဖင့္ ကပ္ႏွိပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

မည္သူမဆို တံဆိပ္ေခါင္းေရာင္းခ်သူအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း မခံရပါလ်က္ တံဆိပ္ေခါင္းေရာင္းခ် လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ တံဆိပ္ေခါင္း တစ္စံု တစ္ရာကို ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ လက္၀ယ္ထားရွိပါက ေျခာက္လအထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ က်ပ္ ၅၀၀ အထိျဖစ္ေစ စီရင္ျခင္းခံထိုက္ေစရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၉ တြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၅ တြင္ တံဆိပ္ ေခါင္းအတုျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္၊ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိ၊ ထုိ႔ျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၂၅၆ တြင္ တံဆိပ္ေခါင္းအတု ျပဳလုပ္သည့္ ကိရိယာ၊ သို႔မဟုတ္ ၀တၳဳပစၥည္းကို လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း၊ ပုဒ္မ ၂၅၇ တြင္ တံဆိပ္ ေခါင္းအတုျပဳလုပ္သည့္ ကိရိယာကို ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ပုဒ္မ ၂၅၈ တြင္ တံဆိပ္ ေခါင္းအတုေရာင္းခ်ျခင္း၊ ပုဒ္မ ၂၅၉ တြင္ တံဆိပ္ ေခါင္းအတုကို လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း တုိ႔အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္အထိ၊ ထုိ႔ျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၂၆၀ တြင္ တံဆိပ္ေခါင္း အတုမွန္း သိလ်က္ႏွင့္ အစစ္အမွန္ အေနျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ခုနစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္၊ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္၊ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ ႏွစ္ရပ္စလံုး ခ်မွတ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း သိရွိမွတ္သား ၾကႏုိင္ပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ႐ံုးမ်ားတြင္ မိမိအမွန္တကယ္ အသံုးျပဳလိုေသာ ကိစၥရပ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေရ အတြက္ကို တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားအေပၚတြင္ ပါရွိေသာ သတ္မွတ္တန္ဖိုးမ်ားအတုိင္း ေငြအပိုမေပးရဘဲ လြယ္လင့္တကူ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ေရး အတြက္ စီမံထားရွိသည္ဟု ေမးျမန္းသိရွိရပါေၾကာင္း အသိေပးေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ခြန္ျမတ္ေအာင္ေက်ာ္

ျမန္မာတိုင္း(မ္)မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s