အစၥလာမ့္တံခြန္ မွ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေရး သေဘာထားမူမ်ား …

အစၥလာမ့္တံခြန္
THE BANNER OF ISLAM
ပညာေရးအလွဴဒါနေကာ္မတီ
အမွတ္(၂၄၉)၊ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမၾကီး၊ကခ်ီးယားမွတ္တိုင္အနီး၊သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ဖုန္း-564905၊564906၊563954
(ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေရးသေဘာထားမူမ်ား)
၁။ေငြေၾကးမျပည့္စုံမႈေၾကာင့္တကၠသိုလ္ပညာဆက္လက္ဆည္းပူရန္အခက္အခဲရွိသူမ်ားအားအစၥလာမ့္တံခြန္ကပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးခ်ီးျမွင့္ျခင္းအစီအစဥ္ကို
အလွဴေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္ရ်္အရထိုက္ဆုံးေက်ာင္းသား/သူမ်ားကိုစနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ျပီးနွစ္စဥ္ခ်ီးျမွင့္လ်က္ရွိပါသည္။
၂။ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္ေအာက္ပါမူမ်ားအေပၚအေျခခံရ်္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ပါသည္။
(က)ဆငး္ရဲနြမ္းပါးသျဖင့္တကၠသိုလ္ပညာဆက္လက္ဆည္းပူ၇န္အခက္အခဲ၇ွိသူျဖစ္ျခင္း။
(ခ)ဆင္းရဲနြမ္းပါးသည့္အေျခအေနခ်င္းတူလွ်င္ပညာထူခၽြန္သူျဖစ္ျခင္း
၃။ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးခ်ီးျမွင့္ျခင္းအစီအစဥ္ျပဳလုပ္ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား-
(က)ပညာတတ္လူငယ္မ်ားတိုးတက္မ်ားျပားလာေစရန္
(ခ)ပညာရင့္သန္သည့္အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းေပၚထြန္းလာေစရန္
(ဂ)လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကိုေစတနာ့၀န္ထမ္းတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လိုသည့္အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္စိတ္ဓာတ္မ်ားေပၚထြန္းလာေစရန္
၄။ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရ၇ွိသူမ်ားလိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
(က)ေလွ်ာက္ထားသူသည္ဇကာသ္ရယူခံစားခြင့္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
(ခ)ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးကိုစာေမးပြဲက်ရႈံးျခင္းမ၇ွိလွ်င္ဘြဲ႕ရသည္အထိခ်ီးျမွင့္သြားမည္။
(ဂ)စာေမးပြဲက်ရႈံးလွ်င္ေထာက္ပ့ံေၾကးရပ္ဆိုင္းခံရမည္။
(ဃ)က်၇ႈံးသည့္အတန္းကိုမိမိဘာသာတက္ေရာက္ျပီးေအာင္ျမင္ပါကျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။
(င)အက်င့္စာ၇ိတၱပ်က္ျပားမႈမ်ားရွိေၾကာင္းသိရလွ်င္ေထာက္ပ့ံေၾကးရပ္ဆိုင္းခံရမည္။
(စ)အကယ္ရ်္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆက္လက္ေပးရန္မလိုအပ္ေတာ့သည့္အေျခအေနေတြ႕ရွိပါက၇ပ္ဆိုင္းခံရမည္။
(ဆ)လက္ခံရရွိေသာေထာက္ပံ့ေၾကးေငြအားပညာေရးကိစၥမွအပအျခားကိစၥမ်ားတြင္သုံးစြဲျခင္းမျပဳရ။
(ဇ)ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိသူသည္ပညာေရးအလွဴဒါနေကာ္မတီကျပဳလုပ္သည့္အစီအစဥ္မ်ားသို႕မပ်က္မကြက္တက္ေရာက္ရမည္။
(စ်)အစၥလာမ့္အသိပညာတိုးတက္ျမင့္မားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္တက္အားသေရြ႕ပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
(ည)မိမိျပည့္စုံလာသည့္အခါမိမိနွင့္ဘ၀တူညီေနာင္မ်ား၏ပညာေရးတိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ျပန္လည္အကူအညီေပးရမည္။
(ဋ)အျခားေသာလူပုဂၢိဳလ္(သို႕မဟုတ္)အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိေနပါကမပ်က္မကြက္ေဖာ္ျပရမည္။ေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲရယူေနေၾကာင္း
သိရွိရပါကေထာက္ပံ့ေၾကးရပ္ဆိုင္းခံရမည္။
(ဌ)ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးယးသူမ်ားအတြက္ျပဠာန္းထားေသာခံ၀န္ခ်က္ကိုလိုက္နာရမည္။
၅။ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္သတ္မွတ္ထားေသာေလွ်ာက္လႊာပုံစံကိုအစၥလာမ့္တံခြန္ပညာေရးအလွဴဒါနေကာ္မတီမွအခမဲ့ရယူျဖည့္စြတ္ျပီး
(၁) တကၠသိုလ္ ၀င္တန္း ေအာင္အမွတ္စာရင္း(၂)ယခုနွစ္ေက်ာင္းအပ္ေငြသြင္းေျပစာ(၃)နိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား/မွတ္ပုံတင္မိတၳဴ(၄)သန္းေခါင္စာရင္း
မိတၳဴနွင့္(၅) အစၥလာမ့္ဘာသာေရး အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ေထာက္ခံစာမူရင္း တို႕ကိုပူးတြဲေပးပို႕ရမည္။အစၥလာမ့္ တံခြန္ပညာေရးအလွဴဒါနေကာ္မတီကလို
အပ္သလိုစိစစ္ ေရြးခ်ယ္ျပီးေလွ်ာက္ ထားသူထံဆက္သြယ္မည္ျဖစ္ ပါသည္။
အစၥလာမ့္တံခြန္ပညာေရးအလွဴဒါနေကာ္မတီ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s