အေမရိကန္မွ ေဒၚလာ ၄.၂ သန္းရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ထပ္မံကူညီ

အေမရိကန္မွ ေဒၚလာ ၄.၂ သန္းရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ထပ္မံကူညီ

ေက်ာ္စြာ၀င္း
RB News
30.1.2013
ရန္ကုန္ ။ ။ အေမရိကန္ျ ပည္ေထာင္စုမွ ရခုိင္ျပည္ နယ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၄.၂သန္းတန္ ဖုိး ရွိ လူသားခ်င္း စာနာေသာ အေရးေပၚ အေထာက္ အပံ့မ်ား ထပ္မံေပး အပ္လုိက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ အေမရိကန္ သံရုံးမွ ယေန႔ထုတ္ျပန္  ေၾကညာလုိက္သည္။
ယခု အေထာက္ အပံ့မ်ားကုိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ တကာဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ေအဂ်င္စီ(USAID) မွေထာက္ ပံ့ ေပးျခင္း ျဖစ္  ၿပီး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စ၍ ရခုိင္ျပည္ နယ္ရွိ ဒုကၡသည္ မ်ား အတြက္ ေဒၚလာ ၇.၂၈ သန္းေထာက္ ပံ့ ၿပီးျဖစ္  ေၾကာင္း အဆုိပါေၾက ညာတြင္ ထည့္သြင္း  ေဖာ္ျပထားသည္။
ယခု အေထာက္အပံ့ မ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လႏွင့္ေအာက္တုိဘာလ မ်ားတြင္ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာအၾကမ္း ဖက္မႈ မ်ားေၾကာင့္အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရေသာ ဒုကၡသည္ ၁၁၅၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔အတြက္ ႏွစ္လခြဲ အခ်ိန္ကာလ ထိအစား အေသာက္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ျပဳ လုပ္ႏုိင္ေရး၊ မိသားစု ၂၀၀၀ ခန္႔အတြက္ အေျခခံအိမ္ေထာင္ သုံးပစၥည္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္ မ်ားအတြက္ တစ္ကုိယ္ေရး  သန္႔ရွင္းေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းစြာသုံးစြဲႏုိင္ရန္ ပညာေပးေရး တုိ႔တြင္ အသုံး ျပဳရန္ျဖစ္သည္။
အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ တကာဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ေအဂ်င္စီ (USAID) ၏ဌာနခြဲ မ်ားျဖစ္ေသာ  ႏုိင္ ငံျခားေဘး ဒုကၡေထာက္ပံ့ေရး (OFDA) ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက ္စားနပ္ရိကၡာ (FFP) တုိ႔မွ ကုလသမ ဂၢကမာၻ႕စားနပ္ ရိကၡာအဖြဲ႔ (WFP) ႏွင့္ Save the Children စသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ေထာက္ ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ သည္။ အေထာက္အပံ့ မ်ားအားလုံးကုိ လူမ်ဳိးမခြဲျခားဘဲ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ ခြဲျခားမ ဆက္ဆံေရး အပါအ၀င္၊ အၾကမ္းဖက္ မႈေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ ဘ၀ေရာက္ေနရ သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိေလး စားမႈထားၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းျဖင့္ကူညီ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔အေမရိကန္ သံရုံးမွ ထုတ္ျပန္ ေသာ ေၾက ညာ ခ်က္ တြင္ေရး သားေဖာ္ျပထားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s