ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသိထုိက္ေသာသမုိင္းျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား (အပုိင္း ၄)

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသိထုိက္ေသာသမုိင္းျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား (အပုိင္း ၄)

မဟာမင္းခန္႔
RB News

ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ရၿပီး  ေနာက္ပုိင္း ဒီမုိကေရစီ အစုိးေခတ္တြင္ အမ်ဳိးသား အခြင့္ အေရးမ်ားကုိ အထုိက္အေလ်ာက္ ရရိွခံစား ခဲ့ရသည္။
(၁) ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသားမ်ားအား ၁၉၅၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းသား (ျမန္မာႏုိင္ငံသား) အျဖစ္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံု တင္ကဒ္ျပားမ်ားထုတ္ေပးခဲ့သည္။
(၂) ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ (၂၅) ရက္ေန႕ ည (၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္ ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ဦးႏု၏ အသံလႊင့္ မိန္႕ခြန္းတြင္ `ေမာင္းေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ လူမ်ားစု အျဖစ္ေန ထုိင္လွ်က္ ရိွေသာ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားသည္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသား မ်ားျဖစ္ၾကသည္´ ဟု ရုိဟင္ဂ်ာဟူုေသာနာမည္အားတရား၀င္ ျမန္မာသိ၊ကမၻာသိအသိအမွတ္ျပဳကာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
(၃) ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သူ ဦးဘေဆြ၏ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀ဘၤာလ (၃၊ ၄)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္းေတာ လူထု အစည္းအေ၀းမ်ား၌ ေဟာေျပာခဲ့ေသာ မိန္႕ခြန္း မွာ “ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ ရွမ္း၊ မြန္၊ ခ်င္း၊ ရခုိင္မ်ားကဲ့သုိ႕ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု တစ္စု ျဖစ္သည္´´ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
(၄) ႏုိင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး ေၾကျငာခ်က္ ရက္စဲြ (၂၀-၁၁-၆၁) ရက္ေန႕တြင္ ေမယုေဒသ အတြင္းေနထုိင္ၾကသူ မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ပါရိွသည္။
(၅) ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၅) ရက္ေန႕မွစ၍ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ျမန္မာ့အသံ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး မ်ား ဘာသာ စကား အစီအစဥ္တြင္ (၁၀)မိနစ္က်စီ တစ္ပတ္လွ်င္ (၃)ႀကိမ္၊ ညေန ၅း၃၀နာရီတြင္ရုိဟင္ဂ်ာ ဘာသာ စကားျဖင့္ အသံလႊင့္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။
(၆)စာေပဗိမာန္ထုတ္၊ ျမန္မာ့ စြယ္စံုက်မ္း၊အတဲြ(၉)၊ စာမ်က္ႏွာ(၈၉၉၀)တြင္ ရခုိင္တုိင္း ေၿမာက္ ပုိင္း ေမယု ခရုိင္ တြင္ လူဦးေရ (၅၀၀၀၀၀)ငါးသိန္းခန္႕ ရိွၿပီး၊ (၇၅%)သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး မ်ားျဖစ္ၾက သည္ဟူ၍ အက်ယ္တစ္ ၀န္း  ေရးသား  ေဖၚျပထားသည္။
(၇) ကာကြယ္ေရး႒ါနမွ ထုတ္ေ၀ေသာ တပ္မေတာ္ေခတ္ေရး စာေစာင္ အတဲြ(၁၂)၊ အမွတ္(၆)၊ (၁၈-၇-၆၁) ႏွင့္ (၈-၈-၆၁) ေန႔ထုတ္ အတဲြ (၁၂)၊ အမွတ္ (၉)တုိ႕တြင္ `ေမယုခရုိင္၊ ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ အေနာက္ေျမာက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အမ်ားစုအားျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားေန ထုိင္ၾကၿပီး၊ လူနည္း စုအားျဖင့္ ရခုိင္၊ ဒုိင္းနက္၊ ျမဴခမီ စေသာ လူနည္းစုမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနထုိင္ၾကသည့္ ခရုိင္ေဒသ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္´ ဟူ၍ ေဖၚျပပါရိွသည္။
(၈) ယခင္ဒု-ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး၏ (၈-၇-၆၁) ခုႏွစ္ မူဂ်ာဟစ္မ်ား အလင္း ၀င္ေသာ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႕ခြန္း၌ “ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ ဒီခရုိင္မွာ ေနထုိင္ တဲ့လူေတြကုိ ရုိဟင္ဂ်ာလုိ႕ေခၚပါတယ္။ ေမယုခရုိင္၏ အေနာက္ဘက္တြင္ ပါကစၥတန္ (ယခုဘဂၤ လားေဒရ္ွ႕) ရိွၿပီး မြတ္ဆလင္ မ်ားေနၾကပါတယ္။ အေနာက္ဘက္ မွာေနသူမ်ားကုိ ပါကစၥတန္ ဟုေခၚၿပီး၊ အေရွ႕ဘက္ျမန္ မာျပည္ မွာ ရိွသူမ်ားကုိ ရုိဟင္ဂ်ာလုိ႕ေခၚတယ္။ ျမန္မာ၊ ပါကစၥတန္ နယ္စပ္ တစ္ခု တည္းမွာသာ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိး တုိင္းျပည္ျခား၍ ေနၾကသည္မဟုတ္၊ တရုတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ နယ္စပ္ တြင္လည္း ဤသုိ႕ လူမ်ဳိး ခ်င္း ဆက္စပ္ေနၾက သည္။ ဥပမာ- ကခ်င္မွာ လီဆူး၊ အီေကာ၊ လ၀ စသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားရိုသလုိ တရုတ္ျပည္ တြင္လည္း ၄င္းလူမ်ဳိးမ်ားရိွသည္။ ထုိနည္းတူ ျမန္မာျပည္တြင္းရိွ ရွမ္းလူမ်ဳိး မ်ားရိွသလုိ တရုတ္ျပည္ တြင္လည္း `တုိင္´ဆုိေသာ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားရိွၾကပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ မြန္၊ ကရင္၊ မေလးရိွ သလုိ ယုိးဒယားဘက္တြင္လည္း ထုိလူမ်ဳိးမ်ားရိွၾကပါသည္။ အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္ တြင္ လည္း ခ်င္း၊ လီေရွာ၊ နာဂလူမ်ဳိးမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ရိွသကဲ့သုိ႕ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွလည္း ရိွၾကသည္။ အဲဒီေတာ့ ဒီေန႕ အခ်ိန္က စၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာခ်င္ တယ္။ ေမယု ခရုိင္ ကုိ  ျပည္ေထာင္ စုထဲမွာ ရိွတဲ့ လူနည္းစု တစ္စုလုိပဲ သေဘာထားမယ္။ အဲဒီေတာ့ အရင္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕မွားခဲ့တာ ေတြ ေတြ႕ရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႕ အားလံုးေမ့ ၾက၊ ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ခင္ဗ်ား တုိ႕ ေမယု ခရုိင္က လူေတြဟာ တုိ႕ဗမာျပည္ေထာင္ စုသား၊ တုိ႕ ဗမာျပည္ ေထာင္စုထဲက လူမ်ဳိးစု တစ္စုလုိ႕ သေဘာ ထားၾကပါ။….´´ စသည္ျဖင့္ အက်ယ္ တ၀င့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
(၉) ျပည္ေထာင္စု ဆုိရွယ္လစ္ သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ပညာေရး၀န္ႀကီး႒ါနမွ (၁၉၇၈) ခုႏွစ္ ထုတ္ ျမန္ မာႏုိင္ငံအထက္တန္း ပထ၀ီ၀င္ဖတ္စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၈၆)တြင္ တုိင္းရင္း သား လူမ်ဳိး မ်ား ျပန္႕ႏွံ႕ေန ထုိင္ၾကပံုကုိ ျပရာတြင္ ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပုိင္းေဒသကုိ `ရုိဟင္ဂ်ာ´မ်ားေနထုိင္ ရာေဒသ အျဖစ္ ျပသထား သည္။
(၁၀) ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားလူမ်ဳိးအလုိက္ အသင္းအဖဲြ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရိွခဲ့ရာ ၁၉၅၉-၆၀ စာသင္ႏွစ္အတြက္ စာအမွတ္ ၁၁၃/၅၉၊ ေန႕စဲြ- ဒီဇဘၤာလ (၃) ရက္၊ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၀-၆၁ ခုႏွစ္အတြက္ စာအမွတ္ RG-7/60, ေန႔စဲြ- ၁၉၆၀ခုႏွစ္၊ စက္တဘၤာ (၁၇) ရက္ေန႕စဲြျဖင့္ လည္းေကာင္း မွတ္ပံုတင္၍ ရုိဟင္ဂ်ာေက်ာင္းသားသမဂၢအသင္းကုိ ဖဲြ႕စည္းခြင့္ ရရိွခဲ့သည္။
(၁၁) ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ရုိဟင္ဂ်ာရုိးရာယဥ္ေက်းမႈျပပဲြကုိ သိမ္ျဖဴ အား ကစားျပိဳင္၀င္း အတြင္း က်င္းပေပးခဲ့ရာ ရုိဟင္ဂ်ာယဥ္ေက်းမႈျပပဲြတစ္ခုျဖစ္ေသာ `က်င္´ပဲြ ကုိ ျပ သခြင့္ ရရိွခဲ့သည္။
ဦးေန၀င္း အစုိးရ လက္ထက္မွ စ၍ ရခုိင္အစြန္းေရာက္မ်ားႏွင့္ အစုိးရမွအာဏာရိွသူမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွျဖင့္ နည္းမ်ဳိးစံုသံုးကာ ခုိး၀င္လာသူမ်ားျဖစ္ေအာင္စီမံကိန္းခ်မွတ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ လာခဲ့ရာ `န၀တ´ ႏွင့္ `နအဖ´ စစ္အစုိးရ၏ လက္ ထက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ ေက်ာ္ သံလက္ သီးေအာက္ တြင္ နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ အရိွန္အဟုန္ျပင္းစြာ ႏိွပ္စက္ကလူျပဳ လူ႕အခြင့္အေရး ေျမာက္ျမားစြာ ခ်ဳိးေဖာက္ႏိွပ္ စက္ၾကသျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ အလြန္ဒုကၡ ေရာက္ေနၾကသည္ကုိ ကမၻာက ပါ ေတြ႕ေနရသည္။ သုိ႕ေသာ္ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားသည္ မေန႔ တစ္ေန႔ကမွ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏုိင္ငံမွ ခုိး၀င္လာေသာ ဘဂၤလီမ်ား မဟုတ္ ေၾကာင္းကုိ သမုိင္းက သက္ ေသထူေနေပသည္။
ရုိဟင္ဂ်ာ ဘာသာစကားသည္ `အာေရဗ်စကား၊ ပါရွန္းစကား၊ အု(ရ္)ဒူစကား၊ ဘဂၤလီစကားႏွင့္ ရခုိင္ ဘာသာစကား´တုိ႕ အားေပါင္းစပ္ျဖစ္ေပၚ လာေသာ စကားရပ္ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႕ ေရာေႏွာေပါင္း စပ္ေပၚ ထြန္းလာေသာ စကားျဖစ္ရျခင္းမွာ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႕သည္ နယ္စပ္ေဒသမွ တုိင္းရင္းသား မ်ား ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္ သည္။ နယ္စပ္ေဒသေန ရုိဟင္ဂ်ာကဲ့သုိ႕ အျခား နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တုိင္း ရင္း သား မ်ားစြာတုိ႕သည္လည္း ထုိနည္း အတုိင္းပင္ တစ္ဘက္ႏုိင္ငံမွ ကူးလူးေပၚထြန္း လာေသာ အေရာ အေႏွာဘာသာ စကားမ်ားကုိ ယေန႕ျမန္မာ တုိင္းရင္းသား မ်ားေနထုိင္ရာ(နယ္စပ္)တုိ႕တြင္ အထင္ အ ရွားေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာ ဘာသာစကားသည္ အျခားျမန္မာ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ လံုး၀ျခားနားေနသည္မွာ အေၾကာင္းရိွသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႕သည္ ၄င္းတို႕၏ဘုိးဘြားဘီဘင္မ်ားသည္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ မ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေန႕စဥ္ဘ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ဘာသာတရား၏ အဆံုး အမေအာက္တြင္ တည္ရိွေနသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ လူမႈ ဘ၀ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အစၥလာ့မ္ ထံုးထမ္းစဥ္လာအရ က်င့္သံုးေနရသည္က တစ္ေၾကာင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႕၏ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာ အရပ္ရပ္တြင္ `အရဗီ´စာေပ၏ အခန္းက႑သည္ အလြန္ သက္၀င္ လွ်က္ရိွသည္။ လြန္ေလၿပီးေသာ ရာစုႏွစ္ မ်ားစြာကတည္းကပင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ကဗ်ာဆရာ မ်ားႏွင့္ စာေရး ဆရာတုိ႕သည္ အလြန္ထင္ ရွားေက်ာ္ေစာစြာ တည္ရိွခဲ့ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာစာေပ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကုိ ေျပာင္ေျမာက္ေအာင္ ေရးသား ထြန္းကားႏုိင္ခဲ့သည္။ `အရဗီ´ အကၡရာျဖင့္ ေရး သားေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႕၏ စာေပ အေရး အသားသည္ “အရဗီ၊ ပါရွန္း၊ အူရ္ဒူ´´ ဘာသာ စာေပတုိ႕ႏွင့္ စကား လံုးအသံုး အႏႈန္းေရြး ခ်ယ္မႈအရာတြင္ အထုိက္ အေလ်ာက္ သက္ေရာက္မႈရိွသျဖင့္ “အရဗီ၊ ပါရွန္း၊ အူရ္ဒူ´´ စာေပတစ္ခု ခုကုိ ဖတ္တတ္သူ မည္သူမဆုိ `ရုိဟင္ဂ်ာ´စာေပကုိ လြယ္လင့္တကူ ဖတ္ရႈႏုိင္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s