“ေကာင္းရာကုိညႊန္ၾကား၍ မေကာင္းရာကုိတားျမစ္ျခင္း”

“ေကာင္းရာကုိညႊန္ၾကား၍ မေကာင္းရာကုိတားျမစ္ျခင္း”
“အသင္တုိ႔တြင္ အၾကင္က့ဲသုိ႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရွိရေပမည္။ ထုိအဖြဲ႔အစည္းသည္ လူသားတုိ႔အား ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းဘက္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚၾကရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာမ်ားကုိ ညႊန္ၾကားၾကရမည္။ ၄င္းျပင္ ထုိအဖြဲ႔အစည္းသည္ မေကာင္းမႈမ်ားမွ ျမစ္တားၾကရမည္။ ဤသုိ႔ေသာ သူမ်ားသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။” ကုရ္အာန္ (၃း၁ဝ၄)
“အုိ-မြတ္စ္လင္မ္အေပါင္းတုိ႔ အသင္တုိ႔သည္ လူခပ္သိမ္းတုိ႔အဖုိ႔ ထြက္ေပၚလာၾကကုန္ေသာ အေကာင္းဆုံး အြမၼသ္ အစုအေဝးျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းကား အသင္တုိ႔သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာကိစၥမ်ားကုိ ညႊန္ၾကားၾကသည့္အျပင္ စက္ဆုတ္ရြံရွာဖြယ္ရာမ်ားမွလည္း တားျမစ္ၾကကုန္၏။ ထုိ႔ျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိလည္း အီမာန္ ယုံၾကည္ခ့ဲၾကကုန္၏။” ကုရ္အာန္ (၃း၁၁ဝ)
“အသင္တုိ႔အနက္ မည္သူမဆုိ စက္ဆုတ္ရြံရွာဖြယ္အမႈျပဳသည္ကုိ ျမင္ရလွ်င္ ထုိအမႈကုိ မိမိ၏လက္ျဖင့္ ျပဳျပင္ေလာ့။ ထုိသုိ႔လက္ျဖင့္ မျပဳျပင္ႏုိင္လွ်င္ မိမိ၏ႏႈတ္လွ်ာျဖင့္ျပဳျပင္ေလာ့။ ထုိသုိ႔ႏႈတ္လွ်ာျဖင့္ မျပဳျပင္ႏုိင္ပါလွ်င္ ႏွလုံးသားျဖင့္ျပဳျပင္ေလာ့။ ဤသည္ အားအနည္းဆုံး ယုံၾကည္မႈျဖစ္သည္။” (မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း)
ႏွလုံးသားျဖင့္ ျပဳျပင္ျခင္းဟူသည္ မိမိျမင္ေတြ႔ရေသာ စက္ဆုတ္ဖြယ္မေကာင္းမႈကုိ ရြံရွာဖြယ္အျဖစ္ ႏွလုံးသား၌ခံယူရမည္ကုိဆုိလုိသည္။
“အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးအား ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကုိ ေမွာက္လွန္ဖ်က္စီးပစ္ရန္ ညႊန္ၾကားေတာ္မူရာ ထုိေကာင္းကင္တမန္က “အရွင္ျမတ္၏ကၽြန္ သူေတာ္ေကာင္းတစ္ဦးသည္ ထုိၿမိဳ႕၍ရွိ ပါသည္။ ထုိသူသည္ မ်က္စိတစ္မွိတ္ခန္႔မွ်ပင္ အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ကုိ ဖီဆန္ျခင္းမျပဳပါ”ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။ထုိအခါအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က “ထုိသူအပါအဝင္ အားလုံးကုိ ေမွာက္လွန္ဖ်က္စီး ပစ္ေလာ့။ အေၾကာင္း ကား သူသည္ လူတုိ႔ မေကာင္းမႈက်ဴးလြန္ေနၾကသည္ကုိ တားျမစ္ရန္မဆုိထားဘိ၊ မ်က္ႏွာအမူအရာပင္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”
(သြိဗ္ရာနီက်မ္း)
“အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လူတစ္စု၏ မေကာင္းမႈက်ဴးလြန္မႈေၾကာင့္ အားလုံးကုိ ဖ်က္စီးပစ္ေတာ္မူမည္ကားမဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္ စက္ဆုတ္ရြံရွာဖြယ္ မေကာင္းမႈကုိ အထင္အရွားက်ဴးလြန္ေနပါလ်က္၊ ထုိမေကာင္းမႈျပဳသူကုိ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း မျပဳလွ်င္ ထုိဒဏ္ကုိ အားလုံးခံၾကရေပမည္။” (မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း)
ေမာင္လာနာအဗ္ဒုရ္ရဟီမ္ ျမင့္လြင္(က်ဳံဒုိး)ေရး “အီမာန္ယုံၾကည္မႈ အရိပ္ေအာက္၌ ဘဝကုိတည္ေဆာက္ျခင္း”စာအုပ္မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s