ျမန္မာဆိုရွယ္လစ္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္ ဦးေန၀င္း၏ သမိုင္း

ျမန္မာဆိုရွယ္လစ္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္ ဦးေန၀င္း၏ သမိုင္း

ဦးေနဝင္းသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂) ၇က္ေန ့တြင္ တိုင္းျပည္အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီး ၁၉၈၁-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၉-ရက္ေန႔အထိ ႏိူင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ငယ္စဥ္ဘ၀

သခင္႐ႈေမာင္၊ (ခ) ဗိုလ္ေနဝင္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕ အနီးရွိ ေပါင္းတလည္ၿမိဳ႕၌ ၆ ဇူလိုင္ ၁၉၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသည္။ ငယ္နာမည္ ရႈေမာင္ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ကျပားစပ္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၁၉၂၉ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ တြင္ ဇီ၀ဗေဒ ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ကို႐ႈေမာင္သည္ ဂ်ပ္ဆင္ ေကာလိပ္တြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၃၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘြဲ႕မရဘဲ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ရၿပီး၊ ယခင္ခ်ာခ်ီလမ္း (ယခု ကိုယ့္မင္းကိုယ္ခ်င္းလမ္း) ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆင္ေျခဖုံး ရပ္ကြက္ စာတုိက္ခြဲတခုတြင္ အငယ္တန္းစာေရးေလး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ စာတိုက္စာေရး၊ ထုိ႔ေနာက္ သခင္ဗစိန္၊ သခင္ထြန္းအုပ္တုိ႔၏ ေနာက္လုိက္ ဘဝမွ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ ျဖစ္လာၿပီး၊ သခင္ ရႈေမာင္ မွ ဗိုလ္ေန၀င္း ဟုအမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ အထိ ဗမာ့အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္၏ စစ္ဦးစီးမွဴး ျဖစ္သည္။ ဗမာ့အမ်ဳိးသား တက္မေတာ္ တြင္ Commander အျဖစ္ျဖင့္ ဂ်ပန္မ်ား ႏွင့္ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ ပါတီတို့ကို ေခ်မႈန္းခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ေအာက္တိုဘာလ ဖဆပလ ႏွစ္ခ်မ္းကြဲခ်ိန္တြင္ ဦးေန၀င္းသည္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ အျဖစ္ျဖင့္ အာဏာသိမ္းယူကာ ၁၉၆၀ ဧၿပီလတြင္ အနိုင္ရ ပါတီ ျဖစ္ေသာ သန္႔ရွင္းဖဆပလ ကို အာဏာလႊဲ ေျပာင္းေပးခဲ့သည္။
၁၉၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ကျပားျဖစ္သူ ငယ္နာမည္ ႐ႈေမာင္ (ေခၚ) ဦးေနဝင္းသည္ ဦးႏုထက္ ၄ ႏွစ္ငယ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထက္ ၅ ႏွစ္ႀကီးသူ ျဖစ္သည္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရး ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ႏိုင္ငံေရးကုိ ေဇာက္ခ်လုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္မွ ႏႈတ္ထြက္သြားေသာ အခါ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစု ေသနာပတိခ်ဳပ္ ‘ေလာဒ့္လူးဝစ္ ေမာင့္ဘက္တန္’ အား ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သစ္တြင္ ျမန္မာတို႔ဘက္မွ ထိပ္တန္း ရာထူး ေနရာအတြက္ ဗိုလ္လကၤ်ာကို ေထာက္ခံ အမည္ ေပးခဲ့သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းကို မဟုတ္ခဲ့ေခ်။ တခ်ိန္တည္း၌ပင္ ဗိုလ္လက်္ာ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေနရာကို ယူရန္အတြက္ အၿမဲတမ္း ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ အဆင့္အျမင့္ဆံုး ကရင္ အရာရွိ ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာၾကာဒိုး ကို ခန္႔အပ္ရန္ စဥ္းစားေပးေစလိုေၾကာင္း ေမတၲာ ရပ္ခံခဲ့ေလသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ပင္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ဦးေနဝင္းသည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ေနာက္ပိုင္းက်မွသာ ယွဥ္ၿပိင္သူမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ ဖယ္ရွားၿပီး ထိပ္ပိုင္းေနရာသို႔ မရမေန စတင္ တက္လွမ္းလာႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁ ၾသဂုတ္လ ၁၉၄၈ တြင္ ေနဝင္းအား ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒု-ေသနာပတိ (တပ္ေပါင္းစု) အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၃ ၾသဂုတ္တြင္ ‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္’ အဆင့္သို႔ ရာထူး တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ ၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၄၉ တြင္မွ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး၊ ၃ မတ္မွာမွ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္ ရာထူး ရခဲ့သည္။ ၁ ဇန္နဝါရီ ၁၉၅၆ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူး တုိးျမႇင့္ေပးျခင္း ခံရသည္။
ထို႔အျပင္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္မ်ား ေတာခိုသြားၿပီး အမွတ္ (၁) ႏွင့္ အမွတ္ (၃) ဗမာ့ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ပုန္ကန္ထၾကြသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ အမွတ္ (၄) ဗမာ့ လက္နက္ကိုင္တပ္သည္ အစိုးရ အတြက္ တခုတည္းေသာ မီွခိုအားထားရာ အဓိကမ႑ိဳင္ ႀကီးျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးကို တျပည္လံုး ျဖန္႔က်က္ထားႏုိင္ရန္ အတြက္ ဦးတင္ထြဋ္၏ ျပည္ေထာင္စု အရန္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ တပ္ဖြဲ႕ အသစ္မ်ားကို ထူေထာင္ခဲ့ရသည္။
ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ အထိ တပ္မေတာ္၏ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ကာ၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အထိ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ အထိ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံ သမၼတ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အထိ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၿပိဳင္ဝံ့သူမရွိ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဥကၠ႒ ရာထူးမွ ေနာက္ဆုံး ႏုတ္ထြက္သည့္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္ေန႔ တုိင္ေအာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း၏ (၂၆) ႏွစ္တာ အာဏာရွင္ အုပ္စုိးမုိးမႈ ကာလ အတြင္း ပထမဆုံးမွ ေနာက္ဆုံးအထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းသည္ မည္သုိ႔ေသာ ၿပိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈကုိမွ် လက္သင့္ မခံခဲ့ေခ်။ သူ အာဏာရယူၿပီး မၾကာမီပင္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားက အနည္းငယ္မွ် ဆန္႔က်င္မႈ ျပဳရာတြင္ သူ၏ အမိန္႔အာဏာကုိ သူက ေၾကညာျပခဲ့သည္။ သူ၏ လက္မ႐ြံ႕ စစ္ဗိုလ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိန္လြင္က သူ၏ အမိန္႔ (တပ္မေတာ္ကုိ ထိလာရင္ ဓားဓားခ်င္း၊ လွံလွံခ်င္း ရင္ဆုိင္မယ္) အတုိင္း လက္နက္မဲ့ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားကုိ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ သတ္ျဖတ္ ပစ္ခဲ့သည္။ အမွန္မွာမူ သူ႔ကုိ ထိလာလွ်င္ တုံ႔ျပန္ လက္စားေခ်ရန္ ဆုိလုိရင္း ျဖစ္သည္။ ဇူလုိင္လတြင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေသာ အခါတြင္လည္း “တႏုိင္ငံလံုးက လူထုေတြကိုေျပာမယ္၊ ဆူဆူပူပူ လုပ္လို႔ ရွိရင္ေတာ့ စစ္တပ္ ဆိုတာ ပစ္ရင္ မွန္ေအာင္ပစ္တယ္” ဟု အားကုိးရာမဲ့ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအား ႀကိမ္းဝါး၍ စစ္တပ္အား လမ္းၫႊန္ သြားခဲ့ေသးသည္။ ေနာက္ ၂ လ အတြင္းတြင္ ‘သတ္မေတာ္’ အျဖစ္ သူေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သည္ မိမိတုိ႔ ေသြးရင္းသားရင္း ျပည္သူမ်ားကုိ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ မညႇာမတာ သတ္ျဖတ္ပစ္ၿပီး သူ႔ မိန္႔ၾကားခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။
အာဏာရွင္က သူ၏ မဆလ ဥကၠ႒ ရာထူးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စန္းယု ႏုတ္ထြက္ေပးထားေသာ သမၼတ ရာထူးတုိ႔ကုိ သူ၏ အရင္းႏွီးဆုံး ျခံေပါက္မ်ား ျဖစ္သည့္ ပထမဦးစြာ စိန္လြင္ (၂၀ ရက္ သက္တမ္း) ႏွင့္ ထုိ႔ေနာက္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ (၃၀ ရက္ သက္တမ္း) တုိ႔ထံ မသိၿမဲ မသိဘာသာျဖင့္ လက္လႊဲေပးခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ားက အုံ႔ကလာရာတြင္ ေနဝင္းကုိယ္တုိင္ တပ္မေတာ္၏ ထိပ္ပုိင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားကုိ ဆင့္ေခၚၿပီး အျမင့္ဆုံး ရာထူးရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ကုိ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ အာဏာသိမ္းခုိင္းၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး ေကာင္စီ (ယခု နအဖ – ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းထား) ကုိ ဖြဲ႕စည္းေစခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္ရသည္။
႐ႈေမာင္သည္ အငယ္တန္း စာေရးေလး အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ဖက္ ေဒၚတင္တင္ကုိ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္လည္တြင္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး သား ၂ ဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။ သူတုိ႔ ကြဲၿပီးေနာက္ မနာလို ဝန္တုိၿပီး ေဒါသႏွင့္ အာဃာတတရား ႀကီးမားလွသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း အျဖစ္ မစၥစ္ ေကတီေတာင္ႀကီး (ခ) ေကတီဘသန္း (ခ) ခင္ေမသန္းကုိ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ သူ႔တြင္ သမီး သုံးဦး ပါရွိလာခဲ့ၿပီး ေနဝင္းႏွင့္ သမီး ၂ ေယာက္၊ သား ၁ ေယာက္ ရရွိခဲ့သည္။ သူသည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္လည္တြင္ ေဒၚၾကာဆန္ဟု ေခၚေသာ ရခုိင္ အမ်ဳိးသမီး တဦးကုိ ဇနီးမယား ျပဳခဲ့သည္ဟု ေကာလာဟလ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္မွ ဘုရင္ မင္းတုန္းမင္း၏ ျမစ္ေတာ္သူ ဂြၽန္႐ုိ႔စ္ ဘယ္လာမီ (June Rose Bellamy) (ခ) ရတနာနတ္မယ္ကုိ ၁၉၇၅/၇၆ ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္ လက္ထပ္ခဲ့ျပန္သည္။ ယင္းအိမ္ေထာင္မွာလည္း ေခတၲမွ်သာ ခံၿပီး အိမ္တြင္း ရန္ျဖစ္မႈ အတြင္း ေဆးလိပ္ျပာ ဖန္ခြက္ျဖင့္ ပစ္ေပါက္မႈနဲ႔ အဆုံးသတ္ သြားခဲ့သည္။ မည္သူက စပစ္ေပါက္သည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းျပန္႔ပြားမႈ အတြင္း ဝိဝါဒ ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံး သိရွိရသည့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈမွာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ သမုိင္းဌာနမွ သုေတသန ကထိက ေဒၚနီနီျမင့္ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ သူ႔ႏွင့္ ကြဲၿပီး ျပန္လည္ လက္ထပ္ျပန္သည့္ အတြက္ ယင္းကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ဟု တြက္လွ်င္ စုစုေပါင္း (၆) ႀကိမ္ ရွိသည္။
၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔၌ ေနဝင္း၏ ၾကာျမင့္လွေသာ တဦးတည္း စစ္အာဏာရွင္ အုပ္စုိးမႈသည္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ အၿပီးတုိင္ လုံးဝဥႆံု ၿပိဳက် ပ်က္ဆီးသြားခဲ့ၿပီး၊ သူ႔မိသားစုသည္လည္း အလားတူ က်ဆုံး သြားရေတာ့သည္။ သူ၏ အခ်စ္ဆုံး သမီး ခင္စႏၵာဝင္း၏ ေယာက်္ား ေအးေဇာ္ဝင္းႏွင့္ သူတုိ႔၏ သားသုံးဦး ျဖစ္သူ ေအးေနဝင္း၊ ေက်ာ္ေနဝင္း၊ ဇြဲေနဝင္းတုိ႔မွာ မေအာင္ျမင္ေသာ အာဏာသိမ္းရန္ ၾကံစည္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး ခံခဲ့ၾကရသည္။ ထုိအမႈတြင္ ခင္စႏၵာဝင္းလည္း အတြင္းက်က် ပါဝင္ ပတ္သက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း အစြပ္စြဲခံရေသာ ေယာက်္ား ၄ ဦးကုိသာ ေထာင္ထဲ ဆြဲသြင္းခဲ့ၿပီး စႏၵာဝင္းႏွင့္ သူ႔၏ အေဖ အာဏာရွင္အုိႀကီးကို အိမ္တြင္း အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ခံခဲ့ၾကရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာကုိသိမ္းရန္ ပူးေပါင္း ၾကံစည္မႈျဖင့္ တရားစြဲခံရသူ ၄ ဦးကုိ ၉ လၾကာ ႏုိင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈျဖင့္ စစ္ေဆး တရားစီရင္ကာ ေသဒဏ္ အျပစ္ ေပးခဲ့သည္။ သူတုိ႔အား စီရင္မည့္ရက္ကုိ မသတ္မွတ္ေသးေသာ္လည္း၊ သူတုိ႔မွာ ေသဒဏ္က်ခံရန္ ေထာင္တြင္း တေနရာတြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အာဏာရွင္အုိႀကီးမွွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ေနစဥ္ ၂၀၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေနအိမ္တြင္ပင္ ေသဆံုးသြားသည္။

အာဏာသိမ္းျခင္း

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အမည္တြင္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ဦးေဆာင္ေသာ ဖဆပလ အစိုးရထံမွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂) ၇က္ေန ့မွာ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ကာလ

ျမန္မာနိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ၁၉၅၈ မွ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္အထိ ၎၊ ၁၉၆၂ မွ ၁၉၈၈ အထိ ႏိူင္ငံေတာ္သမၼတ၊ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဥကၠဌ၊ႏိူင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠဌ တာ၀န္မ်ား ကိုထမ္းေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ကို ဖဲြစည္း တည္ေထာင္ ခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၆၂ တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အာဏာရလာကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေသြးေျမမက် ေတာ္လွန္ေရးဟု ကမာၻမီဒီယာမ်ားမွ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတေဟာင္း စဝ္ေရႊသိုက္‎ ၏သားငယ္မွာ စစ္သားတစ္ဦး၏ ေသနတ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂-တြင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပၾကရာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတစ္ရာေက်ာ္မွ် ပစ္ခတ္ခံရကာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦး လည္းပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ထိုေန႔ညေန ၈ နာရီ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္္ႀကီးေန၀င္းသည္ “ဆူပူလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္တန္႔ ျခင္းမရွိပါက ဓါးကိုဓါးျဖင့္ ေသာ္၎၊ ၊ လွံကိုလွံျဖင့္ ေသာ္၎ တုန္ျပန္မည္”ဟု ၅-မိနစ္ၾကာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၂၆ႏွစ္ၾကာ ၊ ၁၉၈၈ တြင္ ဦးေန၀င္းမေက်ာင္းသားသမၼက အေဆာက္အဦးကို မိုင္းခြဲရန္ ေစခိုင္းသူမွာ သူမဟုတ္ရပါေၾကာင္း ၊ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးသာ တရားခံျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဦးေနဝင္း ဓါတ္ပံု

ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္

ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ဆိုသည္မွာ ဦးေန၀င္းမွ ေရးဆြဲထားေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဦးေန၀င္းသည္ “ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ကိုတည္ေထာင္ကာ တစ္ပါတီစနစ္ျဖင့္ ၁၉၆၂ မွ ၁၉၈၈ အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ထိုအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ျခင္း အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို စစ္တပ္ျဖင့္ ေခ်မႈန္းခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ မတ္လ ၂ ရက္ေန့တြင္ “ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္” အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိန္၀င္းသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၈၁-ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစန္းယုသည္ သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၈၈-ခုႏွစ္အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းသည္ ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္း၏ မိသားစုဘ၀

အိမ္ေထာင္ငါးဆက္က်ခဲ့သည္။

 • ပထမဆုံး ေဒၚတင္တင္ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ကာ ဦးေငြစိုး ကို ေမြးဖြားခဲ့သည္။
 • ဒုတိယ ေဒၚခင္ေမသန္း ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ကာ ေဒၚေၾကးမုံ၀င္း ၊ ေဒၚစႏၵာ၀င္း တို့ကို ေမြးဖြားခဲ့သည္။
 • ေဒၚခင္ေမသန္း ၁၉၇၂-ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ ေသာအခါ ေဒၚနီနီျမင့္ (တကၠသိုလ္ဆရာမ)ႏွင့္ လက္ဆက္ခဲ့သည္။
 • ထို့ေနာက္ ရတနာနတ္မယ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့သည္။
 • ေနာက္ဆုံး ေဒၚနီနီျမင့္ ႏွင့္ ျပန္လည္အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ကြယ္လြန္ျခင္း

၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၅) ရက္ေန ့မနက္ ၇ နာရီခြဲခန္႔အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္း(ျငိမ္း) ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ အသက္(၉၂)ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အစိုးရသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္း(ျငိမ္း)၏ စ်ာပနကို သမီးျဖစ္သူ ေဒၚစႏၵာဝင္းႏွင့္ လူ (၂၅) ေယာက္ခန္႔သာ လိုက္ပါ ပို႔ေဆာင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ မီးသၿဂၤဳိဟ္ၿပီး အ႐ိုးျပာကို ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း ေမွ်ာခဲ့သည္။

သံေဝဂရဖြယ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္း(ျငိမ္း)၏ စ်ာပနကို ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့ထံုးစံ အရ ခုႏွစ္ရက္(ရက္သတၱ တစ္ပါတ္) ထားရွိ ခြင့္မရရွိခဲ့ေပ။ ေသဆံုသည္႔ ေန႔ ေန႔တြင္းျခင္းပင္ သျဂိဳလ္ခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ျဖစ္ျပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူး ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္း(ျငိမ္း) သည္ သူ၏စ်ာပနကို တပ္မေတာ္စစ္သခ်ိဳင္း (မဂၤလာဒံု) ၌ စစ္အခမ္းအနားျဖင့္ က်င္းပခြင့္လည္း မရရွိခဲ့ေပ။ အဆိုးဝါးဆံုးမွာ အထိမ္းအမွတ္ အုတ္ဂူ ျပဳလုပ္ခြင့္မရရွိဘဲ မီးသျဂိဳလ္ျပီး အရိုးျပာမ်ား ကို ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းသို႔ ေမ်ာခ်ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

ထင္ရွားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

 • ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ဆူပူေသာင္းၾကမ္းမႈ႔ ကိုေအာင္ျမင္ျခင္း၊
 • ကူမင္တန္တရုတ္ျဖဴတို႔၏ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈ႔ကိုေအာင္ျမင္ျခင္း၊
 • ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကိုထူေထာင္ျခင္း၊
 • ပုဂၢလိကပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုျပည္သူပိုင္သိမ္းယူျခင္း၊
 • မဟာ၀ိဇယ်ေစတီေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ျခင္း၊
 • ႏိူင္ငံေတာ္မွလွည့္လွယ္သံုးစြဲေနေသာေငြေၾကးမ်ားကို တရားမ၀င္ေငြစကၠဴမ်ားအျဖစ္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေၾကျငာခဲ့ျခင္း၊
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s