ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးၿခင္း

ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးၿခင္း
Tuesday, February 05, 2013

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး

( အမိန္႔အမွတ္၊ ၆ / ၂၀၁၃)

၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ ၿပာသိုလၿပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္

(၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္)

ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးၿခင္း

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခဲြ (က)နွင့္ ပုဒ္မခဲြ(ဃ)၊ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ)၊ ပုဒ္မခဲြငယ္(၉)တို႔ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ယွဉ္တဲြပါ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား အၿဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုက္သည္-

(၁) ဦးေအာင္ထူး
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

(၂) ဦးသန္းထြန္းေအာင္
သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန

(၃) ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္း
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(၄)ေဒါက္တာေဇာ္မင္းေအာင္
သိပၸံနွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန

(၅)ေဒါက္တာတင္ေရႊ
ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန

(ပံု) သိန္းစိန္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္

Popular Myanmar News Journal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s