ဘာသာသာသနာဆုိင္ရာျပစ္မႈမ်ား ပုဒ္မ ၂၉၅-က။ ။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ (ယခင္ ရာဇသတ္ႀကီး)
အခန္း ၁၅
ဘာသာသာသနာဆုိင္ရာျပစ္မႈမ်ား
ပုဒ္မ ၂၉၅-က။ ။

လူတစားကုိးကြယ္သၫ္႔ ဘာသာ သာသနာကိုျဖစ္ေစ၊ ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈကုိျဖစ္ေစ၊ ေစာ္ကားျခင္းျဖင္႔၊ ထုိလူတစား၏ ကုိးကြယ္ရာဘာသာေရး စိတ္ဓာတ္ကုိ နာၾကည္းေစရန္ ႀကံ႐ြယ္၍ မသမာစိတ္ျဖင္႔ တမင္က်ဴးလြန္ေသာျပဳလုပ္မႈမ်ား။

ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ လူတစား၏ ဘာသာေရးစိတ္ကုိ နာၾကည္းေစ ရန္ တမင္မသမာေသာအႀကံျဖင္႔ မည္သူမဆုိ၊ စကားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ ထင္႐ွားေသာ ပံုသ႑ာန္ျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ ထုိလူတစားကုိးကြယ္ သၫ္႔ဘာသာသာသနာကုိေသာ္၄င္း၊ ဘာသာ သာသနာေရးယံုၾကည္မႈကုိေသာ္၄င္း၊ ေစာ္ကားလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေစာ္ကားရန္အား ထုတ္လွ်င္၊ ထုိသူကုိ ႏွစ္ႏွစ္ထိေထာင္ဒဏ္ တမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ ေငြ ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရ မည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s