လင္ခန္းမယားခန္းျပတ္စဲမွူဥပေဒ

လင္ခန္းမယားခန္းျပတ္စဲမွူဥပေဒ

အစၥလာမ္႔အေျခခံဥပေဒတြင္၊က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္ လူသား တစ္ရပ္လံုးအတြက္အေျခ ခံဥပေဒျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒ အား ေရးဆြဲျပဌာန္းသူမွာ တုႏႈိင္းမဲ့ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ပင္ျဖစ္ သည္။      တ မန္ေတာ္သည္ ဗ်ာဒိတ္ကုရ္အာန္ကို ခ်ေပးျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္တ မန္ေတာ္သည္ ကုရ္အာန္၏အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျမဴမႈံမွ်ဆန္႔က်င္ပိုင္ခြင့္မရွိေပ။ ထိုဥပေဒ အတိုင္းသာဘဝ တည္ေဆာက္ခ႔ဲျခင္း၊ ထိုဥပေဒအတိုင္းသာ လူသားတစ္ရပ္လံုး ကို ပို႔ခ် ခ႔ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိဥပေဒႏွင္႔ ဆန္႔က်င္၍ေဟာေျပာ ပုိ႔ခ်ခ႔ဲျခင္းအလ်င္းမရွိခ႔ဲေပ။က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္(ရး၂၀၃) က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ လင္ႏွင့္ မယား ျပတ္စဲမႈႈႈႈႈ ဥပေဒကို စူရာတြလာက္ဟူ၍ ကုရ္အာန္ ပါက႑ ၁၁၄-ခု အနက္ သီးျခားက႑ တစ္ရပ္ျပဌာန္းထားျပီးျဖစ္သည္။ ထို ဥပေဒ၌ ၊
(၁) လင္ႏွင့္မယားကြာ႐ွင္းလိုပါကခံုသမာဓိထားရမည္။ ၄း၃၅
(၂)ကြာ႐ွင္းရာ၌ ေစာင့္ဆိုင္းကာလကိုေရတြက္ႏိုင္ရန္ ရာသီပန္းပြင့္ျပီး ျပန္လည္သန္႔႐ွင္းခ်ိန္္၌သာ ကြာ႐ွင္း ျပတ္စဲရမည္။ ၆၅း၁
(၃) တြြလာသ္တစ္ၾကိမ္ေပးျပီး ေစာင့္ဆိုင္းကာလသည္ ရာသီပန္းပြင့္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ရာသီ သံုးခါပြင့္သည္အထိ ေစာင္႔ဆုိင္း ရမည္။၂း၂၂၈
(၄) တြလာသ္တစ္ၾကိမ္ေပးျပီး ေစာင့္ဆိုင္းကာလသည္ ရာသီပန္းမပြင့္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သံုး လထိ ေစာင္႔ဆုိင္းရမည္။၆၅း၄
(၅) တြလာသ္တစ္ၾကိမ္ ေပးျပီးေစာင့္ဆိုင္းကာလသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကေလး ေမြးျပီးအထိ ေစာင္႔ဆုိင္းရမည္။၆၅း၄
(၆) ကြာ႐ွင္းခံရေသာဇနီးက အိမ္မွဆင္းမသြားရ လင္ေယာက်္ားကလည္း ဇနီးအားအိမ္မွႏွင္မခ်ရ ၆၅း၁
(၇) ကြာ႐ွင္းျပီး ေစာင့္ဆိုင္းကာလအတြင္း လင္ႏွင့္မယားအတူေနရမည္။ အတူေနစဥ္ျပန္လည္ေပါင္းႏိုင္ ေရးကို ႏွစ္ဦးစလံုးကဖန္တီးရမည္။ ထိုကဲ့သို႔ဖန္တီးရာ၌ လင္ေယာက်္ား တြင္သာပို ၍အခြင့္အေရး႐ွိ သည္။ ၂း၂၂၈
(၈)ထိုသံုးလအတူေနစဥ္အတြင္း ႏွစ္ဦးစလံုးတြင္ ျပန္ေပါင္းလိုစိတ္မ႐ွိေတာ့ပါက ဒုတိယ(တြလာသ္)ကြာ ရွင္းျပတ္စဲမႈကုိ ေက်ညာရမည္။ ဒုတိယေစာင့္ဆိုင္းကာလ(၃)လ ထပ္မံေစာင့္ဆိုင္း ရမည္။ စုစုေပါင္း (၆) လအတြင္း ျပန္ေပါင္းလိုပါက ျပန္ေပါင္းႏိုင္သည္။ မေပါင္းလိုေတာ့ပါက စြန္႔လြတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၂း၂၂၉
(၉) အျပီးစြန္႔လြတ္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုးတြလာသ္ေပး၍ စြန္႔လြတ္ရမည္။ ထိုေနာက္ဆံုးတြလာသ္ေပးျပီး လင္ႏွင့္မယားစပ္ၾကား လံုးဝျပန္ေပါင္း၍မရႏိုင္ေတာ့ေပ။ အကယ္၍ ထိုအမ်ိဳးသ မီးအေနျဖင့္ ေနာက္ အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ ေနာက္အိမ္ေထာင္ႏွင့္ကြဲသြားပါက (သို႔မဟုတ္) ခင္ပြန္းေသဆံုးသြားပါက ႏွစ္ဦးသေဘာ တူျပန္လည္၍ ထိမ္းျမားခြင့္ျပဳထားသည္။ ၂း၂၃၀ (၁၀) တြလာသ္ႏွင့္စပ္လ်င္း၍ ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမတို႔ ႏွစ္ဦးစလံုးတို႔သည္ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ား႐ွိ သည္။ ၂း၂၂၉ ဤသည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္က ျပဌာန္းထားေသာ အျမဲတန္း လန္းဆန္း သစ္လြင္ေနသည့္ လင္ခန္းမယား ခန္းျပတ္စဲေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ လင္ႏွင့္မယားစပ္ၾကား ေတာ္႐ံုတန္႐ံု ကိစၥၾကီး ငယ္မ်ားကုိအေျခခံ၍ ကြာ႐ွင္းျပတ္စဲၾကမည္ကို မလိုလားေသာကုရ္အာန္၏ျပတ္ စဲမႈဥပေဒျဖစ္သည္။
အကယ္၍တစ္ဦးႏွင့္တစ္ ဦးကြာ႐ွင္းျပီးပါကေစာင့္ဆိုင္းကာလအိမ္ တြင္ အတူေနစဥ္ (၆) လအတြင္းႏွစ္ဦးစလံုးအဖို႔ ျပန္ေပါင္းလိုစိတ္ မ႐ွိေတာ့ပါက ေသြးေအး စြာျဖင္႔ လမ္းခြဲျခင္းသာျဖစ္သည္ အကယ္၍ သံေယာဇဥ္႐ွိေနေသးပါက အျပီးအျပတ္ သြလာသ္ဟုေခၚေသာ(၃) ၾကိမ္ ၊ေျမာက္ သြလာသ္ မတိုင္ခင္(၆)လအ တြင္းျပန္ လည္ ၍ေျပလည္ သြားၾကမည္သာျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔အျပီးအျပတ္ကြာ႐ွင္းျပီးပါ က သားသမီး မ်ားကို လင္ေယာက်္ား ကတာ ဝန္ယူရ မည္။
ကုရ္အာန္ပါတြလာသ္ ဥပေဒအတိုင္း ကိုမြတ္စလင္မ္မ်ား၊ မြတ္စလင္မ္ႏိုင္ငံမ်ား ထက္ပိုမို၍ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ဥပေဒျပဌာန္း၍ တိက်စြာ လိုက္ နာသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ သုိ႔ရာ တြင္မြတ္စလင္မ္အမ်ားစု သိထားေသာလက္ေတြ႕က်င့္သံုးေနသည္႔ ဥပေဒမ်ား တြင္ ေယာက်္ားမ်ား ကသာတြလာသ္ ေပးပိုင္ ခြင့္႐ွိ၏။ထိုကဲ့သို႔လင္ေယာက်္ားက တြ လာသ္ေပးရာတြင္လည္း ခံုသမာဓိမလို၊ အစ္ဒသ္ေစာင့္ဆိုင္းကာလမလို လင္ ေယာက်္ား ကေဒါသျဖစ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အရက္မူး၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၾကည္စယ္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊တစ္ၾကိမ္တစ္ခါ တည္း သံုးတြလာသ္ ဟု ဆို႐ံုျဖင့္ တြလာသ္အထေျမာက္ သည္။
ဤသည္ မြတ္စလင္မ္အမ်ားစု လက္ေတြ႕လိုက္နာက်င့္သံုးလ်က္႐ွိေသာလင္ခန္းမယား ခန္းျပတ္စဲသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔စိတ္လိုက္မာန္ပါ လင္ေယာက်္ား၏ႏႈတ္ထြက္ စကားတစ္ လံုးထဲႏွင့္လင္ႏွင့္ မယားစပ္ၾကား လံုးဝဥႆံုျပတ္စဲခဲ့ၾကရ သည္။ ထိုကဲ့ သို႕ေစာင့္ဆိုင္းကာလမ႐ွိဘဲဲ ျပတ္စဲခဲ့ၾကသည့္အတြက္စိတ္ဆိုးေျပသြားေသာအခ်ိန္မ်ား ၌ လင္ႏွင့္မယားစပ္ၾကား သံေယာဇဥ္မျပတ္ဘဲဲ ျပန္လည္ေပါင္းရန္ နည္းလမ္းရွာၾကသည္။ ထိုအခါ လက္႐ွိ မြတ္စလင္မ္မ်ား၏ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေနေသာ ဥပေဒအရ(ကုရ္အာန္ပါ ဥပေဒကိုဆိုျခင္းမဟုတ္၊)ထိုလင္ႏွင့္ မယားျပန္လည ္ေပါင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ထိုဇနီးအား အျခား အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္ေခတၱ (ေနကာ)ဖတ္ေစျပီး ထိုအမ်ိဳးသားကျပန္လည္ကြာရွင္း ခဲ႔ သည္႔ အခါတြင္ မွ၎တို႔ ႏွစ္ဦးျပန္ေပါင္း ထုတ္ ၾကသည္။
ကုရ္အာန္တြင္ (ဖတြလ္ေလကူးဟြႏၷေလအစ္ဒေသဟင္းန) (အစ္ဒသ္ရက္ကိုေရတြက္ႏိုင္ သည္႔အခ်ိန္ကာလ၌သာ အသင္တို႔တြလာသ္ေပးၾက)ဟု လက္ဦးမဆြကပင္မိန္႔ဆုိထားျပီး ၊ျဖစ္သည္။ ကုရ္အာန္အရ လင္ ႏွင့္မယားစပ္ၾကား “အစ္ဒတ္”ဟူေသာေစာင့္ဆိုင္းကာလ ကို လံုးဝအေျခခံ၍ ျပဌာန္း ထားေသာ ဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ျပတ္စဲရာ၌ လင္ႏွင့္မ ယားႏွစ္ဦးစလံုးက သေဘာ တူကြာ႐ွင္းျပတ္စဲလိုပါကလည္း (၆) လဟူေသာတြ လာသ္ႏွစ္ ၾကိမ္၏ ေစာင့္ဆိုင္းကာလမျပီးမခ်င္း လံုးဝဥႆံုကြာ႐ွင္းျပတ္စဲမႈ အထမျဖစ္ ေပ။
ထိုကဲ့သို႔ကြာ႐ွင္းရာ၌လည္း ႏႈတ္မွထြက္ေသာ (တြလာသ္)၏ အၾကိမ္ေပၚတြင္မူတည္၍ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမဟုတ္ေပ။ ေစာင့္ဆိုင္းကာလကို အေျခခံထားေသာ ဥပေဒသာျဖစ္သည္။ (တြလာသ္)တစ္ၾကိမ္၏ ေစာင့္ဆိုင္းကာလ (၃)လမျပည့္မီအလ်င္ အျခား(တြလာသ္)ဟူေသာေဝါဟာရကို မည္မွ်ပင္ေပးေစကာမူ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ ေစာင့္ဆိုင္းကာလအတြင္း တစ္ၾကိမ္သာအထေျမာက္မည္။
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ပါ တြလာသ္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူတစ္ဦးအား ၎တတ္သိေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ဖတ္ခိုင္းျခင္းျဖင့္ ထိုသူသည္အထက္မွ ေဖာ္ျပ ထားေသာ ကုရ္ အာန္ဆိုင္ရာတြလာသ္ ဥပေဒကို တထိုင္တည္း နားလည္ သေဘာေပါက္ သြားမည္သာျဖစ္သည္။
ေရတိမ္နစ္ခ႔ဲၾကရေသာ မြတ္စလင္မ္ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ား
ထိုသို႔ လင္ေယာက္်ား၏ ႏႈတ္ထြက္စကားကို အေျခခံ၍မဟာဖို၀ါဒျဖင့္ႏုိင္လိုမင္းထက္ျပဳ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈမ်ားေၾကာင္႔ မ်ားစြာေသာဇနီးေမာင္ႏွံတုိ႔သည္ မျပတ္စဲသင္႔ဘဲ ျပတ္စဲၾကရ သည္႔အေျခ အေနသုိ႔ေရာက္ရွိၾကရေလသည္။ သုံး(တြလားက္)ဟူ၍တစ္ၾကိမ္တည္း ကုိ (တြလာက္)ေပးျခင္းခံရေသာ ဇနီးသည္ေစာင္႔ဆုိင္းကာလ (၃)လအ တြင္း၊ ဇနီးအျဖစ္ တရား၀င္ရွိေနေသး သည္။ အ ခ်ိန္မေရြးျပန္လည္ေပါင္း ပိုင္ခြင္႔ရွိေနေသးသည္။ ထုိတရား ၀င္ရွိေနေသးေသာ ဇနီးအားခင္ပြန္းက တစ္စိမ္းေယာက္်ားတစ္ဦးႏွင္႔ေခတၱအငွား(ေန ကာဟ္)ဖတ္ေပးေတာ႔မွသာ လင္ႏွင္႔မယား စပ္ၾကား လုံး၀ဥႆုံကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္း အျဖစ္ သုိ႔ေရာက္ရွိသြားေတာ႔သည္။
အဘယ္ၾကာင္႔ဆုိေသာ္ ကုရ္အာန္အရ အိမ္ေထာင္သည္အမ်ိဳးသမီး(၀ါ)လင္ရွိမယားအား (ေနကာဟ္)ျပဳခြင္႔မရွိေပ။(၄း၂၄) ထုိနည္းတူစြာ ကုရ္အာန္အရ(ေနကာဟ္)ဟူသည္ေသ တစ္ဖန္သက္ တစ္ဆုံးရုိးေျမက်ေပါင္းသင္းမည္ဟု အရွင္႔အားတုိင္တည္၍ ခုံသမာဓိေရွ႔တြင္ သစၥာဆုိျခင္းျဖစ္ သည္။ကုရ္အာန္(၄း၂၁)ကေခတၱလင္မယားအျဖစ္ေပါင္းသင္းျပီးျပန္ လည္ကြာရွင္းေပး ရသည္ကုိ (ေနကာဟ္) ဟုမ ေခၚေပ။
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ေစာင္႔ဆုိင္း ကာလမရွိေသာလင္ႏွင္႔ မယားကြာရွင္းမွဳအမ်ိဳးအ စားႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ(ေနကာဟ္)ဖတ္ျပီး လင္ႏွင္႔မယား ကုိယ္လက္ႏွီးေႏွာမွဳမျပဳမီ ကြာ ရွင္းျပတ္ စဲျခင္း။ (၃၃း ၄၉) အျခားတစ္မ်ိဳးမွာ – ဇနီးမယားသည္ အျခားေယာက္်ားတစ္ဦးႏွင္႔ ေဖါက္ျပန္ေနသည္ ကုိ သက္ေသ (၄) ဦးေသာ္လည္းေကာင္း (သုိ႔မဟုတ္)လင္ေယာက္်ားက ကုိယ္တုိင္ျမင္ေတြ႔ ပါက ေစာင္႔ ဆုိင္းကာလမလုိအပ္ ဘဲ ခ်က္ျခင္းျပတ္စဲ သြားသည္။ (၂၄း၆) ေဖၚျပပါကုရ္အာန္ႏွင္႔ဆန္႔က်င္ေသာ ကြာရွင္းျပတ္စဲမွဳမ်ားသည္ အစၥလာမ့္မတိုင္မီ အမိုက္ေခတ္အရဗ္မ်ား ၏ ဥပေဒမ်ား သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုရ္အာန္၏ က႑ ၅၈-တြင္ ေဖၚျပ ထားေပသည္။
ကုရ္အာန္မွက႑-၅၈ကုိ “အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ေစာဒကက႑” ဟုေခၚဆိုေပသည္။ ေရွး အရဗ္႐ုိးရာယဥ္ ေက်းမႈအရမိမိ၏ဇနီး ကိုမေပါင္းလိုေသာ လင္ေယာက္်ားက အသင္မ ၏ ေက်ာ႐ုိး သည္ ငါ႔မိခင္၏ေက်ာ ႐ုိးႏွင့္တူသည္ (သို႔မဟုတ္)အသင္မသည္ငါ၏အေမႏွင့္ တူသည္ဟုဆုိ႐ံုမွ်ျဖင့္ လင္ခန္းမယားခန္းျပတ္ စဲၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေျပာဆုိ၍ ျပတ္ စဲျခင္းျဖင့္ဇနီးမယား အား မည္သည့္နစ္နာေၾကးမွ်ေပးရန္မလိုေပ။
အစၥလာမ္သာသနာကို လက္ခံၿပီးမွေရွးအရဗ္႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈအတုိင္း ခင္ပြန္းျဖစ္သူက မိမိ၏ဇနီးကိုေျပာဆုိျပတ္ စဲျခင္းခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္(ဆြ)အား ေစာဒကတက္၍ေမး ခြန္းေမး လာသည့္အေပၚ က်ေရာက္လာသည့္ က႑ျဖစ္သည္။ ၅၈း၁ (ဧကန္စင္စစ္ တုႏိႈင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာ အရွင္သည္ အၾကင္မိန္းမ၏ေျပာဆုိမႈကို ၾကားေတာ္မူခဲ့ေလ သည္။ ထိုမိန္းမသည္ မိမိ၏လင္ေယာက္်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသင္ႏွင့္ ျငင္း ခံုေျပာ ဆို ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိ သည့္အျပင္ မေက်နပ္ေၾကာင္းငါအရွင့္ထံေတာ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေလွ်ာက္ထားတုိင္တန္းလ်က္ ရွိခဲ့၏။ ၎ ျပင္ ထာ၀ရအရွင္သည္ အႂကြင္းမဲ့ သိေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္၏။)
၅၈း၂ (အသင္တို႔အနက္ အၾကင္သူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ဇနီးမိန္းမမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္၏မိခင္ကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္အေပၚ၌ “ဟရာမ္” ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိျပဳ လုပ္ေလ့ရွိသည္။ (ဤသည္ကို “ဇိဟာရ္ ”ျပဳ ျခင္း)ဟုေခၚသည္။ ထို ဇနီးမိန္းမမ်ားမွာ ၎တို႔၏ မိခင္မ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ၎တု႔ိအားေမြးဖြားခဲ့ၾကေသာ မိန္းမမ်ားသာလွ်င္ ၎တို႔၏ မိခင္မ်ားျဖစ္ ၾက ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ဧ ကန္မလြဲ ထို (ဇီဟာရ္) ျပဳလုပ္ၾကေသာ ထိုသူတုိ႔သည္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာစကားကိုလည္းေကာင္း၊ မုသား စကားကုိလည္းေကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္မွာ အမွန္ျဖစ္ ၏။ သို႔တေစလည္း ဧကန္ဖန္ ဆင္း ရွင္သည္ အလြန္တရာ ခြင့္လႊတ္ေသာအရွင္ ျဖစ္၏။)
၅၈း၃ (စင္စစ္မွာကား အၾကင္သူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဇနီးမ်ားႏွင့္ (ဇီဟာရ္) ျပဳလုပ္ၾက၏။ ထို႔ေနာက္၎တ႔ုိ သည္ ေျပာဆိုခဲ့သည္မ်ားမွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း လိုက္ၾက၏။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ၎တို႔ ဇနီး (ေမာင္ႏွံ)ႏွစ္ဦးကို ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာ ထိေတြ႕ျခင္းမျပဳမီ ကၽြန္တစ္ေယာက္ကို သူေကာင္းျပဳ ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ အသင္တို႔အား ဆံုးမျခင္းကိုခံရျခင္းျဖစ္သည္။ စင္စစ္ တုႏိႈင္းမဲ့ကိုး ကြယ္ရာအရွင္သည္ အသင္တို႔၏ ျပဳမူ ခ်က္မ်ားကို အႂကြင္းမဲ့သိေသာ အရွင္ျဖစ္သည္။) ၅၈း၄ (သို႔ရာတြင္မည္သူမဆို (ကၽြန္တစ္ေယာက္ကို) မရခဲ့လွ်င္ ထိုဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာ ျခင္းမျပဳမီ ႏွစ္လတုိင္တိုင္ တစ္ဆက္တည္း “ဆြီယာမ္” ဥပုသ္တည္ေဆာက္ ရမည္ ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သူမဆို ဥပုသ္တည္ေဆာက္ျခင္းကို မတတ္စြမ္းႏိုင္လွ်င္ သူဆင္းရဲေျခာက္ဆယ္အား ထမင္းႏွစ္နပ္ ေကၽြးေမြးၿပီးမွသာ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာၾက ရမည္ ျဖစ္ သည္။ ထိုအမိန္႔ပညတ္ခ်က္သည္ ကား အသင္တို႔သည္ တုႏိႈင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာ အရွင္အားလည္းေကာင္း၊ ထိုအရွင္၏ နဗီတမန္ေတာ္အား လည္းေကာင္း သက္၀င္ယံုၾကည္အ့ံေသာ ငွာ ျဖစ္ေပ သည္။ စင္စစ္ဤသည္ တုႏိႈင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာအရွင္၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုအမိန္႔ကို ေသြဖည္ၾကကုန္ေသာ သူတို႔ ၌ နာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျပစ္ ဒဏ္သည္ ရွိေပသတည္း။)
၅၈း၁-မွ-၄ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အမိုက္ေခတ္အရဗ္မ်ား၏ ဇနီးမယားမ်ားအေပၚ တစ္ဖက္ သတ္အႏိုင္က်င့္ ေသာဓေလ့စ႐ုိက္ဥပေဒမ်ားကိုပယ္ဖ်က္၍ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္က အမ်ိဳး သမီးမ်ား၏ ဘ၀ကိုအမ်ိဳးသား မ်ားႏွင္႔ တန္းတူ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကုိ အေျခမခံေသာ မြတ္စလင္(မ္)မ်ား၏ ေရွ႔ေဆာင္ လမ္းျပမ်ား ေခတ္တုိ႔တြင္ ဇနီးမယားမ်ားအေပၚ တစ္ဖက္ သတ္အႏိုင္က်င့္ေသာ ဓေလ့စ ႐ုိက္မ်ား ကုိ္ မိရိုးဖလာႀကိဳက္ အရာင္ခ်ယ္္သ၍ အစၥလာမ့္ဥပေဒအသြင္ျဖင္႔ျပဌာန္းခ႔ဲၾက သည္။ ၄င္းတုိ႔၏အေရာင္ဆိုး ႏိုင္အားေၾကာင့္ ကုရ္အာန္၏သက္တမ္း၁၄၀၀က်ာ္ေရာက္ ရွိလာေသာ အခါ၌ အစၥ လာမ႔္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ားသည္ အစၥလာမ့္မတိုင္မီ အရဗ္မ်ား၏ေခတ္ကာလကဲ့သို႔ အႏွိမ္ခံဘ၀သို႔ ျပန္ လည္ေရာက္ ရွိခဲ့ရေၾကာင္းကို ၀မ္းနည္း စြာေတြ႕ျမင္ရေပသည္။
မြတ္စလင္မ္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ္အမ်ားစုကို ေ႐ွ႕ေဆာင္လ်က္႐ွိၾကသည္႔ မ်ားစြာေသာ ကဝိအေက်ာ္အေမာ္မ်ားသည္ပင္လ်င္ကုရ္အာန္ကို ခ်ဥ္းကပ္ရာ၌ ကုရ္အာန္၏ မူဝါဒမ်ား အားျဖင့္ ခ်ဥ္း ကပ္ႏိုင္မႈမ႐ွိၾက ေပ။ မြတ္စလင္မ္ျဖစ္ေစ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူျဖစ္ေစ၊ မည္ မွ်ပင္ၾကီးမားေသာ ကဝိအေက်ာ္ အေမာ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးမ်ားပင္ ျဖစ္ေနေစကာမူ ကုရ္ အာန္ကိုခ်ဥ္းကပ္ရာ၌ ကုရ္ အာန္တြင္တည္႐ွိေနေသာ မူဝါဒအတိုင္းခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္မွသာ လွ်င္ ကုရ္အာန္ကထိုခ်ဥ္းကပ္သူအား ကုရ္္အာန္၏အသိကိုေပးမည္ဟူ၍လက္ဦးမဆြက ပင္ ၅၆း၇၉တြင္(ကုရ္အာန္သည္ အျဖဴေရာင္ သက္သက္႐ွိ သူတို႔ မွအပအျခားသူမ်ားကို အက်ိဳး သက္ေရာက္ေစ မည္မဟုတ္)ဟူ၍ ျပဌာန္းထားျပီးျဖစ္သည္။
မည္သူ မဆုိ႐ိုး ရာစြဲ၊ေက်ာင္းေတာ္ဝါဒစြဲ၊ ဂိုဏ္းဂနဝါဒစြဲမ်ား႐ွိေနသမွ် ကုရ္အာန္ပါဥပေဒျပ ဌာန္းခ်က္မ်ားကိုျပကတိအ႐ွိအတိုင္း ျမင္ႏိုင္မည္  မဟုတ္ေပ။ ကုရ္အာန္သည္အျဖဴ ထည္ သက္ သက္ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ အ ျဖဴထည္႐ွိသူမ်ားကိုသာ လမ္းညႊန္မည္။ ထိုအျဖဴထည္ ကုရ္ အာန္ကို မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းေတာ္ဝါဒ လမ္းစဥ္မ်ား ၊ဂိုဏ္းဂဏဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား ဆရာသမား ဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား ဟူေသာ ေရာင္စံုမ်က္မွန္မ်ားအားျဖင့္ ၾကည့္မည္ ဆိုပါက ပကတိအ႐ွိ တရား အျဖဴထည္အတိုင္းျမင္ႏိုင္ မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔ေသာအေၾကာင္း မ်ားေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာသနာဝင္ မြတ္စလင္မ္ မ်ားအတြင္း ကုရ္အာန္က အတိအက် အေသအျခာ တြ လာသ္ႏွင့္စပ္လ်င္းျပီး က႑၁၁၄-ခု အနက္တြလာသ္က႑ဟူ၍သီးျခား က႑တစ္ခု ၊ျပ႒ာန္းထား သည္႔အျပင္ မ်ားစြာေသာ က႑မ်ား တြင္လည္း (တြလာသ္)ဆုိင္ရာ ဥပေဒ မ်ားစြာကုိ ေဖၚျပထားျပီး ျဖစ္သည္။
ကုရ္အာန္၏ျပဌာန္းခ်က္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္ေသာ လူေရးဥပေဒမ်ားက မြတ္စ လင္မ္မ်ားအေပၚသို႔ လႊမ္းမိုးထားျပီးျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင္႔ မ်ားစြာေသာမြတ္စလင္မ္ ဇနီး ေမာင္ႏွံတို႔ သည္ ေရတိမ္နစ္ခဲ့ၾကရေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔မျဖစ္သင့္ေသာကိစၥ ရပ္မ်ားျဖစ္ၾကရျခင္းမွာ အစၥလာမ္ သာသနာ သည္ ကုရ္အာန္က အထပ္ထပ္တားျမစ္ ထားျပီးျဖစ္ေသာ ေရွး က်မ္းဂန္ရမ်ားနည္း တူ သာသနာပိုင္ဝါဒ ထူေထာင္ျခင္း၊ဂိုဏ္းဂဏ ဝါဒမ်ား တည္ ေထာင္ျခင္း၊ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းဂန္ကုရ္အာန္၏အလြန္ လူေရးက်မ္းမ်ားလူေရး အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ကုရ္အာန္ထက္ ပိုမိုေလ႔လာလုိက္ စားျခင္း ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။
ဦးစုိးလြင္ (ျငိမ္းခ်မ္းလ်ပ္စစ္)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s