ဟာဂ်္အေၾကာင္း

ဟာဂ်္အေၾကာင္း

Allah, the Almighty, says: [Surely! Those who disbelieved in Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) We shall burn them in Fire. As often as their skins are roasted through, We shall change them for other skins that they may taste the punishment. Truly, Allah is Ever Most Powerful, All¬Wise.] Allah, the Almighty, says: [Surely! Those who disbelieved in Our Ayat (pro ofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) We shall burn them in Fire. As often as their skins are roasted through, We shall change them for other skins that they may taste the punishment. Truly, Allah is Ever Most Powerful, All¬Wise.] (Quran An-Nisa’: 56)
Referring to the dwellers of the Fire, Almighty Allah also says: [… and be given, to drink, boiling water, so that it cuts up their intestines?] (Quran Muhammad: 15) The Scientific Fact: Before the age of scientific discovery, it was commonly believed that the whole human body could feel pain. It was not until the role of nerve endings in the skin were discovered, that people learned about the existence of certain nerve endings which transmit feelings of pain to the brain. The skin is associated with sensitivity because it contains the majority of nerve endings. According to Dr. Head’s classification of the skin’s sensitivity, there are two groups of feelings: 1) Epictritic which senses light things, like a light touch or a slight change in temperature; and 2) Protopathic which feels pain and considerable change in temperature. Each of these categories uses certain nerve cells in addition to other receptors for sensing any environmental change.

These receptors can be categorized into four kinds: 1) Exteroceptors which are concerned with the faculty of sense and touch and which contain meissners and merkels corpuscles, 2) Krause End Bulbes which are concerned with coldness, 3) Ruffini Cylinders which are concerned with heat and 4) Nerve Endings that can transmit any feeling of physical pain. The skin is considered the part of the body that is rich with such nerve endings that transmit heat and pain. Anatomists have proved that people whose skin has been completely burnt cannot feel pain because their nerve endings are damaged. This is different from a person who has a second-degree burn, for he will experience severe pain as his nerve endings are not damaged, but are rather, uncovered. Anatomists have also proved that the small intestines do not have any receptors. However, receptors can be found between the peritoneum and the outer layer of the intestines. This area contains a lot of small bodies known as pacini. The size of the peritoneum is 20,400 cubic centimeters, which makes it equal to the size of the outer layer of the skin. Also, the receptors of the intestines are similar to those in the skin. Facets of Scientific Inimitability: A) Almighty Allah explains to us in the first verse that the skin is the part of the body that will receive the punishment, i.e. there is a connection between the skin and the sensation of pain. The verse also tells us that when the skin is burnt (i.e. in the Fire), man can no longer feel the pain of the punishment and so his burnt skin is replaced with new fresh skin where the nerve endings are functioning properly and can transmit the feeling of pain. In this way, a disbeliever will suffer due to his denial of Allah’s signs. Modern science has shown us that the majority of nerve endings are found in the skin. Prior to the invention of microscopes and the progress made in the field of anatomy, no human being could have any knowledge about this scientific fact related by the Ever-Glorious Qur’an fourteen centuries ago. This is a miracle and a great sign of Allah. The Qur’an threatens the disbelievers in the second verse that their intestines will be severed. The secret behind this threat has been solved only recently when scientists discovered that the intestines are not affected by heat. However, if they are severed, the boiling water will flow out to the place between the peritoneum and the outer layer of the intestines. This place contains a lot of nerve endings that transmit the feeling of pain to the brain and thus man will experience severe pain. These facts show the miraculous scientific nature of the Ever-Glorious Qur’an which related these facts to mankind a long time before modern science was able to give any information about them Imaan — with စင္စစ္ဧကန္ အၾကင္သူတို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားကို မယုံမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကကုန္၏။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔အား မၾကာျမင့္မီ(ငရဲ)မီးထဲသို႔ ထည့္သြင္းေတာ္မူအံ့၊ ထိုသူတို႔၏ အေရျပားသည္ ကၽြမ္း ေလာင္၍သြားတိုင္း ထိုသူတို႔သည္ ျပစ္ဒဏ္(၏အရသာ)ကို (အၿမဲမျပတ္)ျမည္းစမ္းၾကရန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၄င္းတို႔အား (ကၽြမ္းေလာင္ခဲ့ေသာ) ထို အေရျပား ၏အစား အျခား(အသစ္ျဖစ္ေသာ) အေရျပားကို လဲလွယ္၍ေပးေတာ္မူအ့ံ။ ဧကန္စင္စစ္ “အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို) က်ိဳး ေၾကာင္းျပ ဆင္ျခင္တုံဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။ (ကုရ္အာန္ ၄း၅၆) “မုႆကီ” သူေတာ္စင္မ်ားကို ကတိ ေပးျခင္း ကို ခံၾကရေသာ “ဂ်ႏၷသ္”သုခဘုံ၏ အေျခအေနမွာ (ဤသို႔ျဖစ္၏။) ယင္း“ဂ်ႏၷသ္”သုခဘုံ၌ အနံ႔အရသာ မပ်က္ေသာ ေရေခ်ာင္းမ်ား သည္၄င္း၊ အရသာ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမရွိေသာ ႏို႔ေခ်ာင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေသာက္သုံးသူတို႔အဖို႔ အထူးအနံ႔ အရသာေကာင္းေသာ ယမကာ ေခ်ာင္း မ်ား သည္၄င္း၊ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ ပ်ားရည္ေခ်ာင္းမ်ားသည္၄င္း ရွိၾကေပသည္။ ထိုမွတပါး ၄င္းတို႔အဖို႔ ယင္း“ဂ်ႏၷသ္” သုခဘုံ၌ သစ္သီး ဝလံမ်ိဳးစုံတို႔သည္လည္းရွိေပမည္။ ထိုမွတပါး ထိုသူတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ သည္လည္း ရွိေပမည္။ (သို႔ျဖစ္ေပရာ ထိုသူတို႔သည္) အၾကင္သူတို႔ကဲ့သို႔ (ျဖစ္ႏိုင္ပါၾကပါမည္ေလာ။) ထိုသူတို႔သည္ မီးထဲ၌ အၿမဲထာဝရ ေနထိုင္ၾက အံ့ေသာ သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ထိုမွတပါး ၄င္းတို႔သည္ က်ိဳက္က်ိဳက္ဆူပြက္လ်က္ရွိေသာေရ တိုက္ေကၽြးျခင္းကို ခံၾကရမည္ ျဖစ္ေပရာ ထိုေရမွာ မူကား ၄င္းတို႔၏ အူသိမ္၊ အူမ မ်ားကို အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ေစအ့ံသတည္း။ (၄၇း၁၅)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s