အလႅာဟ္ႏွင့္သက္သလကၡဏာေတာ္မ်ား

အလႅာဟ္ႏွင့္သက္သလကၡဏာေတာ္မ်ား

အလႅာဟ္ႏွင့္သက္သလကၡဏာေတာ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္ တတိယအႀကိမ္
ပထမအႀကိမ္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ အုပ္ေရ (၃၀၀၀) ဒုတိယအႀကိမ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အုပ္ေရ (၃၀၀၀)
တတိယအႀကိမ္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ဟစ္ဂ်ရီ ၁၄၁၃ ခုႏွစ္၊ ဂ်မာဒီအာခိရ္လ အုပ္ေရ ႏွစ္ေထာင္ တန္ဖိုး……………
ဘာသာေရးဆိုင္ရာစာမူခြင့္ျပဳခ်က္ (၇/၉၂) (၁) မ်က္ႏွာဖုံးခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ (၄၂/၉၂) (၁၁) မ်က္ႏွာဖုံးဒီဇုိင္း အာဒမ္ခ်စ္ စာအုပ္ခ်ဳပ္ ျမတ္
ထုတ္ေဝသူ ဦးေက်ာ္ေဝ (မေကြး) (၀၉၂၈) စာေပသစ္ စာေပတိုက္ ၁၅၄/၄၅ လမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ့
ပုံႏွိပ္သူ ဦးဝင္းၿမိဳင္ (၀၂၄၈၆) သဒိၶၿမိဳင္ ပုံႏွိပ္တိုက္ ၁၁၃/၃၄ လမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ့။
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာ ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ႀကီး သီရိပ်ံခ်ီ အလ္ဟာဂ်္ မုဖတ္ေစရြလ္ကုရ္အာန္ အလႅာမဟ္ဃာဇီ မုဟမၼဒ္ဟာရွင္မ္၏ အမွာစာ
ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္ ျပဳစုထားေသာ “အလႅာဟ္ႏွင့္ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ား” စာအုပ္ကို ေလ့လာခြင့္ရပါသည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းလာ အာယာသ္ေတာ္(အမိန္႔ေတာ္)မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္သည္ ရြတ္ဖတ္ရန္သာမဟုတ္၊ ေလ့လာရန္၊ ဆည္းပူးရန္၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ရန္၊ သုံးသပ္ရန္၊ ထြင္းေဖာက္ သိျမင္ရန္၊ စာေတြ႔လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကို ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ (၄၇း၂၄)တြင္ ညႊန္ၾကားထားေတာ္မူသည္။
ဤသည္ကိုပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္သည္ မိမိစာအုပ္တြင္ သမိုင္း၊ သိပၸံ၊ ရႈေထာင့္စုံမွ ေလ့လာဆည္းပူး၍ တင္ျပထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အလႅာဟ္၏ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားကို သိပၸံနည္းက်က် တင္ျပထားသည္မွာ အမွန္တရားကို လိုလားသူမ်ား အဖို႔ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းလွေပသည္။
သိပၸံထြန္းကားေနေသာ ဤသည့္ေခတ္မ်ိဳးတြင္ သိပၸံႏွင့္ယွဥ္၍ တင္ျပထားေသာ ဤစာအုပ္ေပၚထြက္လာသည့္ အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္အားလည္း ေက်းဇူးတင္မိပါသည္။ ဤသို႔ေသာ အသိပညာေပးစာအုပ္မ်ား ျပဳစုထုတ္ေဝႏိုင္ရန္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါသည္
ဃာဇီမုဟမၼဒ္ ဟာရွင္မ္ (၂၁.၈.၈၇)
စာေရးသူ၏ အမွာစာ
လူသားတိုင္းသည္ ေအာင္ျမင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဘဝကို ရလိုၾက၏။ သို႔ေသာ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လူသားတို႔ဆုံးရႈံးေနၾကရသနည္း။ ဤစာအုပ္တြင္ အစၥလာမ္ေခၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သာသနာက ျပဆိုသည့္ ဆုံးရႈံးရမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္ၿငိမ္ခ်မ္းမႈ၏ ေသာ့ခ်က္ကို တင္ျပထားပါသည္။
မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဖန္ဆင္းခံ လူသားတို႔အတြက္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို ခ်ေပးထားေပသည္။ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ ေဒသနာေတာ္တို႔သည္ မည္သည့္အခါမွ် ေျပာင္းလဲမႈမရွိသည့္ အလ္ဟတ္က္ေခၚ သစၥာတရားမ်ားပင္တည္း။ သို႔ေသာ္ လူသားတို႔၏ အေတြးအေခၚ ဆင္ျခင္တုံတရားတို႔သည္ကား ေခတ္ကာလ၊ အခ်ိန္အခါ၊ အေျခအေနကိုလိုက္၍ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေပသည္။ လူသားဟူသည္ ၿပီးျပည့္စုံသည္ မဟုတ္ေခ်တကား။
ဤစာအုပ္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံမွ ခ်ေပးေတာ္မူေသာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ အာယာသ္ေတာ္အခ်ိဳ႔ကို ယေန႔ေခတ္ လူသားတို႔၏ အာကာသ၊ ႏ်ဴကလီးယား၊ ကြန္ျပဴတာ၊ သမိုင္းစေသာ သိပၸံ၊ ဝိဇၨာ ပညာရပ္တို႔ျဖင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာတင္ျပထားေပရာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ လူသားတို႔ အသိပညာတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် စာေရးသူ ယခုတင္ျပေသာ အခ်က္မ်ားသည္ အားနည္းေကာင္း နည္းသြားေပမည္။ သို႔ေသာ္ နိစၥထာဝရ ၿပီးျပည့္စုံေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ကမူ ေခတ္တိုင္းရွိ ဖန္ဆင္းခံ လူသားတို႔ကို ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ (အလ္ဟတ္က္)အား ဆန္းစစ္ေလ့လာၾကရန္ ဖိတ္ေခၚထားေပသည္။
ေသာ့ရွိပါလ်က္ မဖြင့္သူအတြက္ ကုသရန္ ေဆးမရွိေတာ့ၿပီ…။ ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္ (၇.၄.၈၇)

စာရႈသူမ်ားသို႔
ဤစာအုပ္တြင္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၏ အာယာသ္ေတာ္မ်ားကိုေဖာ္ျပရာ၌…. … ဥပမာ-ကုရ္အာန္(၁း၂) ဟူသည္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၏ စူရဟ္က႑ အမွတ္(၁)၊ အာယာသ္ေတာ္အမွတ္(၂) ကို ဆိုလိုသည္။ …ဥပမာ-(၁၀း၁၁-၁၅) ဟူသည္….
စူရဟ္က႑အမွတ္ (၁၀)၊ အာယာသ္ေတာ္အမွတ္(၁၁ မွ ၁၅)ကို ဆိုလိုသည္။ …ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္မွ သက္ဆိုင္ရာ အာယာသ္ေတာ္မ်ား၏ တိုက္ရုိက္ ျမန္မာဘာသာျပန္ကို “….” အဖြင့္အပိတ္ ေကာ္မာမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းထား၍ အဆုံးတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အာယာသ္ေတာ္နံပါတ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ …တိုက္ရုိက္ ဘာသာျပန္မဟုတ္ဘဲ ရည္ရြယ္ခ်က္သက္သက္သာ ျဖစ္ပါက အဖြင့္အပိတ္ ေကာ္မာမပါဘဲ အဆုံးတြင္ ရည္ညြန္းလိုေသာ အာယာသ္နံပါတ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
…မုစ္လင္မ္ စာရႈသူမ်ားအေနႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္၏ နာမေတာ္၊ အျခား တမန္ေတာ္မ်ား၏ နာမေတာ္မ်ား၊ ဆြလာဟာဘဟ္၊ ဆြဟာဘဟ္မႀကီးမ်ား၏ နာမေတာ္မ်ားကို ဖတ္တိုင္း သက္ဆိုင္ရာ နည္းအတိုင္း ေမတၱာပို႔ၾကပါကုန္။ …မည္သူမဆို ဤစာအုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႀကံျပဳ၊ ေဝဖန္၊ ေဆြးေႏြးစရာမ်ားရွိလ်င္ ေအာက္ပါ လိပ္စာမ်ားအတိုင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္
ၿၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္ အမွတ္ ၂၃၊ ၁၃၉ လမ္း မအူကုန္းရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ့ ။
ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္ ျမတ္-စာေပလုပ္ငန္း၊ အမွတ္-၂၁၁၊ ၃၂ လမ္း (အထက္)ရန္ကုန္ၿမိဳ့

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s