အလႅာဟ္ႏွင့္သက္ေသ

အလႅာဟ္ႏွင့္သက္ေသ

လူသား၏ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေသာ လြတ္လပ္စြာ ျပဳပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဒုကၡတရား လူသားသည္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ျပဳပိုင္ခြင့္ကို အမွန္တကယ္ရထားေသာ္လည္း ဖန္ဆင္းခံ၏ သဘာဝအရ အကန္႔အသတ္တြင္းမွသာ ျဖစ္သည္။ စၾကဝဠာ ေလာကခပ္သိမ္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အလႅာဟ္၏ စီမံကိန္းကို အလႅာဟ္၏ တရားမွ်တမႈ၊ ကရုဏာေတာ္၊ အၾကြင္းမဲ့သိေတာ္မူေသာ ဉာဏ္ေတာ္၊ ဘုန္းေတာ္တို႔ျဖင့္ ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ လူသား၏ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ျပဳပိုင္ခြင့္သည္ အလႅာဟ္၏ စီမံကိန္းကိုကား ဖ်က္ဆီးႏိုင္စြမ္း မရွိ၊ အလႅာဟ္၏ စီမံကိန္းအတြင္း၌သာ လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထား၍ စမ္းသပ္ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏။ လူသားသည္ လူ႔ေလာက မေရာက္မီ မိမိ၏မိဘ၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ႏိုင္ငံ၊ အသားအေရာင္၊ က်ား/မ ႏွင့္ သေႏၶတည္ရမည့္အခ်ိန္ စသည္တို႔ကို မေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေခ်။ အလႅာဟ္ပို႔သည့္ သားအိမ္သို႔သာ သတ္မွတ္ခ်ိန္၌ ဝင္ၾကရသည္။ ေသဆုံးခ်ိန္ကို စကၠန္႔မွ်ပင္ ေနာက္ေရြ႔၍ မရေခ်။ ထို႔အတူ အသက္ရွင္စဥ္ ကာလတြင္ သုခ,မ်ား ခံစားရသလို ဒုကၡမ်ားလည္း ႀကဳံၾကရ၏။ (ကုရ္အာန္ ၅၂း၃၅-၃၆။ ၃း၆။ ၂၈း၆၈) လူသားတို႔ထံ က်ေရာက္ေသာ ဒုကၡမ်ားတြင္ အေၾကာင္းမ်ားရွိေပသည္။ ပထမအခ်က္မွာ လူသားကိုယ္တိုင္က မွားယြင္းသည့္အတြက္ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ဒုကၡခံစားရျခင္း ျဖစ္သည္။ “စင္စစ္ဧကန္ အလႅာဟ္သည္ (မိမိ၏) ကၽြန္မ်ားအေပၚ မတရား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေတာ္မူေသာ အရွင္မဟုတ္ေပ” (ကုရ္အာန္ ၃း၁၈၂) “စင္စစ္ေသာဝ္ကား အသင္တို႔၌ သက္ေရာက္ေလ့ရွိေသာ ေဘးဒုကၡဟူသေရြ႔သည္ အသင္တို႔၏ လက္မ်ား၊ ဆည္းပူးခဲ့ၾကေသာ အျပဳအမူတို႔ေၾကာင့္ပင္ သက္ေရာက္ခဲ့သည္သာ၊ ထိုမွတစ္ပါး အလႅာဟ္သည္ မ်ားစြာေသာ ျပစ္မႈမ်ားကိုကား ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူ၏” (ကုရ္အာန္ ၄၂း၃၀) ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတိုင္းသည္ မိမိထံ ဒုကၡ သက္ေရာက္လာတိုင္း မိမိသည္ သဘာဝႏွင့္အညီ ခ်ေပးထားေသာ အလႅာဟ္၏ လမ္းညႊန္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အရာကို ျပဳသည့္အတြက္ ဒုကၡရျခင္းသာျဖစ္၍ အျမန္ဆုံး ျပဳျပင္ရေပမည္။ အလႅာဟ္ထံမွ ခြင့္လႊတ္မႈကို ေတာင္းပန္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အလႅာဟ္၏ စမ္းသပ္မႈႏွင့္ဒုကၡတရား ဒုကၡမ်ား က်ေရာက္ျခင္း၏ အျခားတစ္ခ်က္မွာ အလႅာဟ္၏ စီမံကိန္းအရ အလႅာဟ္ကို ယုံၾကည္သူတို႔အား စမ္းသပ္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ “ငါအရွင္ျမတ္သည္ မွတ္တမ္းစာအုပ္ေတာ္ႀကီးတြင္ ယင္း ေဘးဒုကၡကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္း မခံရမီကပင္ (ေရးသားထားျခင္း) မရွိဘဲလ်က္ မည္သည့္ေဘးဒုကၡမွ်ပင္ ကမာၻႃဂိုဟ္၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔၏ ကိုယ္၌ေသာ္ လည္းေကာင္း က်ေရာက္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေပ၊ ဧကန္အမွန္ ဤသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၌ လြယ္ကူလွေပသည္။ (ဤသည္ကို သိေလာ့) သို႔မွသာ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ထံမွ လြတ္သြားေသာ အရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပူေဆြးျခင္းရွိၾကမည္လည္း မဟုတ္၊ မိမိတို႔အား ထိုအရွင္ျမတ္က ခ်ီးျမင့္ေပးသနားေတာ္မူေသာအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (အလြန္အမင္း) ဝမ္းေျမာက္ ေမာ္ၾကြားျခင္းျပဳၾကမည္လည္း မဟုတ္ေခ်။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္သည္ မည္သည့္ မာနေထာင္လႊားသူ၊ ဂုဏ္ေမာက္သူကိုမွ် ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေပ” (ကုရ္အာန္ ၅၇း၂၂) “ထို႔ျပင္ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္၏ လမ္းေတာ္တြင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသူတို႔ကို သူေသမ်ား ဟူ၍ မေျပာဆိုၾကကုန္လင့္၊ အလွ်င္းမဟုတ္။ စင္စစ္ ထိုသူတို႔သည္ အလႅာဟ္၏ ထံေတာ္တြင္ ရွင္လ်က္ပင္ ရွိၾက၏။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ (ထိုအေၾကာင္းကို) ေတြးဆဆင္ျခင္ သိျမင္ႏိုင္စြမ္း မရွိေခ်။ ထို႔ျပင္ မလြဲ ဧကန္ ငါအရ်င္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ကို တစ္စုံတစ္ခုေသာ ေၾကာက္ရြံ႔ စိုးရိမ္ေစျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ငတ္မြတ္ေစျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ဆုံးပါးေစျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္ဆုံးရႈံးေစျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (ႀကိဳးပမ္းမႈ၏) သီးႏွံမ်ား ဆုံးရႈံးေစျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စမ္းသပ္ေတာ္မူအ့ံ၊ သို႔ရာတြင္ (ထိုစမ္းသပ္မႈမ်ား၌) ဆြဘရ္-ၾကံ့ခိုင္မႈတရား ထားရွိသူတို႔အား ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ မဂၤလာ သတင္းကိုေပးေလာ့၊ ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔ အေပၚ၌ ေဘးအႏၱရာယ္ တစ္စုံတစ္ရာ က်ေရာက္လာေသာ အခါ ‘ဧကန္ အမွန္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အလႅာဟ္၏ အဖို႔သာ ျဖစ္၍ မုခ်ဧကန္ ထိုအရွင္ျမတ္အထံေတာ္သို႔သာ ျပန္သြားၾကရမည့္သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾက၏’ဟု ဆိုေလ့ရွိၾကကုန္၏” (ကုရ္အာန္ ၂း၁၅၅-၁၅၆)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s