ဘူးသီးေတာင္အက်ဥ္းေထာင္တြင္းရုိဟင္ဂ်ာအက်ဥ္းသားမ်ားကုိလူမဆန္စြာႏွိပ္စက္မႈမ်ား

Maung Hla Shwe shared Shwe Zin‘s photo.

ဘူးသီးေတာင္အက်ဥ္းေထာင္တြင္းရုိဟင္ဂ်ာအက်ဥ္းသားမ်ားကုိလူမဆန္စြာႏွိပ္စက္မႈမ်ား

Friday, February 08, 2013 QS_Madani,ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဇြန္လဆန္းတြင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အျပစ္မဲ့ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္အမ်ားအျပားကုိ သက္ႀကီး၊ ကေလးပါမက်န္ ဖမ္းဆီး၍ အက်ဥ္းခ်ခဲ့ သည္။ ထုိသုိ႔ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားထဲမွ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သူ (၃) ဦးသည္ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၅၀ စီေပး ၍လြန္ခဲ့သည့္ရက္ပုိင္း အတြင္းလြတ္ ေျမာက္ လာခဲ့သည္။

လြတ္ေျမာက္လာသူ (၃) ဦးမွ ေထာင္တြင္းအေတြ႔အႀကဳံမ်ားကုိ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမတရားသျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား၏ဆႏၵအရ RB News သုိ႔ ၎တုိ႔ခံစားေနရသည့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈအေသး စိတ္ကုိစာေရးသား၍ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

အဆုိပါစာတြင္ေရးသားထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွစ၍ ယေန႔ထိဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားအားအသက္အာမခံခ်က္ကင္းမဲ့သည့္အထိ လူမဆန္ေသာရက္စက္ရမ္းကားမႈ၊ ရုိက္ႏွက္ သတ္ျဖတ္မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာပ်က္ေအာင္ျပဳလုပ္မႈမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္နယ္အစုိးရရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားမွ –

(၁) အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအားမသကၤာဟုအ ေၾကာင္းျပဖမ္းဆီးၿပီး၊ ႀကဳိးျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း၊ အ၀တ္တစ္စုံတစ္ရာ၀တ္ ခြင့္မျပဳဘဲ ၀တ္လစ္စလစ္ထား ျခင္း

(၂) အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ေခၚယူသြားစဥ္ ေခါင္းငုံ႔၊ ေခါင္းခ်ထားခုိင္းၿပီး လည္ကုတ္ေပၚတြင္ေျချဖင့္ဖိထား ျခင္း

(၃) အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းကာလရွည္ၾကာစြာ ၀တ္လစ္စလစ္ထားျခင္း၊ ေရခ်ဳိးရန္လုိအပ္လွ်င္လည္း ၀တ္လစ္စလစ္ျဖင့္ေခၚယူသြား၍၊ ၀တ္လစ္စလစ္ျဖင့္သာျပန္လည္၍ အက်ဥ္း ေထာင္ အတြင္းရွိအ ေဆာင္သုိ႔အုပ္စုလုိက္ျပန္လည္ေခၚယူလာျခင္း

(၄) အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းသြားလာစဥ္တြင္လည္းေကာင္း၊ အေဆာင္တြင္းထားရွိစဥ္တြင္လည္း ေကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္အက်ဥ္းသားမ်ား၏အရွက္အဂၤါကုိတုတ္ျဖင့္ရုိက္ျခင္း၊ အက်ဥ္း သား အခ်င္း ခ်င္းအား ရုိက္ႏွက္၍ကုိင္တြယ္ေစျခင္း၊ ႀကဳိးျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္၍ ေရာင္ရမ္းလာသည့္အထိထားျခင္း၊

(၅) အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေခါင္းငုံ႔၊ ေခါင္းခ်ခုိင္းၿပီး၊ ေက်ာကုန္းေပၚတက္ထုိင္၍ တူျဖင့္ေခါင္း ကုိထုျခင္း၊ ရခုိင္အက်ဥ္းသားမ်ားကုိေခၚယူ၍ ေျခ၊လက္မ်ားအား တုတ္၊ တူ၊ သံႀကဳိး မ်ားျဖင့္ရုိက္ႏွက္ ေစျခင္း

(၆) ေျခ၊ လက္၊ နား၊ ႏွာေခါင္းမ်ားျဖတ္ၿပီး၊ ဦးေခါင္းတြင္ႀကီးမားသည့္ဒဏ္ရာရသည့္အထိနာက်င္ ေအာင္ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

(၇) ၀မ္း၊ ရင္ဘတ္၊ ႏွလုံးသားႏွင့္ဦးေႏွာက္အတြင္း အတြင္းေၾကဒဏ္ရာရသည့္အထိရုိက္ႏွက္ျခင္း

(၈) မုတ္ဆိတ္ႏွင့္ႏႈတ္ခမ္းေမႊးမ်ားကုိ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရခုိင္အက်ဥ္းသားမ်ားကနာက်င္ ေအာင္ႏႈတ္ျခင္း၊ ထုိ႔အျပင္မိမိတုိ႔၏ခႏၶာကုိယ္မွအေမႊးမ်ားကုိႏႈတ္ခုိင္းျခင္း

(၉) ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ မီးစြဲေနသည့္မီးေသြးမ်ားျဖင့္တုိ႔ျခင္း၊ အရွက္အဂၤါမ်ားကုိမီးရွဴိ႕ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖင့္တုိ႔ျခင္း၊ ေရပူေလာင္းခ်ျခင္း

(၁၀) ကာလအတန္ၾကာ စားနပ္ရိကၡာျဖတ္ေတာက္ထားသည့္အျပင္ ကာလအတန္ၾကာမွေရခ်ဳိးခြင့္ျပဳ ျခင္း၊ ေရခ်ဳိးခြင့္ျပဳလွ်င္လည္း ေရကုိလုံေလာက္စြာသုံးစြဲခြင့္မျပဳျခင္း၊ ေသာက္ေရ ကုိ လည္းအခ်ိန္အကန္႔ အသတ္ျဖင့္သာေသာက္ခြင့္ျပဳျခင္း

(၁၁) အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ညဘက္အိပ္စက္ခြင့္မျပဳျခင္း၊ အိပ္ငုိက္လွ်င္တာ၀န္ခံမွ ေသလုေမွ်ာပါး ရုိက္ႏွက္ျခင္း

(၁၂) နမားဇ္၀တ္ျပဳခြင့္မေပးျခင္း၊ ဥပုသ္ေစာင့္ခြင့္မေပးျခင္း၊ ၀ူဇူ (ေျခလက္မ်က္ႏွာသန္႔စင္ျခင္း) ခြင့္မ ျပဳျခင္း

(၁၃) လည္ပင္းႏွင့္လည္ကုတ္ေပၚတြင္တြန္တုံးမ်ားတင္၍ လယ္ထြန္ျခင္း

(၁၄) တြားသြားေစ၍ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားမွ စီးနင္းေပ်ာ္ပါးျခင္း

(၁၅) သံမႈိရုိက္ထားသည့္ပ်ဥ္ျပားမ်ားႏွင့္ မီးစြဲေနသည့္မီးေသြးမ်ားအေပၚလမ္းေလွ်ာက္ေစျခင္း

(၁၆) လဲေလ်ာင္းေစၿပီး၊ ရင္ဘတ္ေပၚတြင္ေက်ာက္တုံးအေလးမ်ားတင္ထားျခင္း

(၁၇) ကပ္ေက်း၊ အပ္၊ ဓါး၊ ပလပ္ယာတုိ႔ျဖင့္ခႏၶာကုိယ္အသားအေရကြာသည့္အထိ သနားညွာတာစိတ္ ကင္းမဲ့စြာဆြဲငင္ယူျခင္း၊ လွ်ာႏွင့္မ်က္စိမ်ားနာက်င္သည့္အထိထုိးဆိတ္ျခင္း၊

(၁၈) လူမဆန္စြာရုိက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ က်င္ႀကီး/က်င္ငယ္စြန္႔မိလွ်င္ အက်ဥ္းသား၏လက္ျဖင့္ကုိယ္တုိင္ ကုိင္ေစၿပီး အတင္းအဓမၼရုိက္ႏွက္၍စားေသာက္ေစျခင္း

(၁၉) အက်ဥ္းသားမ်ား၏ခႏၶာကုိယ္ေပၚသုိ႔ ခါခ်ဥ္အုံၾကဲခ်ၿပီး ကုိက္ေစျခင္း

(၂၀) အက်ဥ္းသားမ်ား၏ခႏၶာကုိယ္ေပၚသုိ႔ ထမင္း၊ ဟင္းမ်ားၾကဲခ်ၿပီး ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ားအားေခၚ ေဆာင္လာၿပီး စားေစၿပီး၊ အက်ဥ္းသားမ်ားအားကုိက္ေစျခင္း

(၂၁) တရားရုံးသုိ႔ေခၚေဆာင္သြားစဥ္၊ လူႀကီးလူငယ္မ်ားအားလုံးကုိတင္းက်ပ္စြာခ်ည္ေႏွာင္၍တရားရုံး တြင္ပင္မၾကာခဏရုိက္ႏွက္ျခင္း

(၂၂) အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားမွ သြားရင္းလာရင္း တိရိစာၦန္မ်ားကုိေခၚသကဲ့သုိ႔အမႈအရာ၊ စကား မ်ားျဖင့္ေခၚ၍၊ အေကာင္ဟုလည္းေကာင္း၊ ႏြားကုလားမ်ားဟုလည္းေကာင္း စသျဖင့္ ဆဲဆုိျခင္း

(၂၃) အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းႏွင့္အျပင္တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိလက္၊ ေျခ၊ လည္ပင္း၊ ခါးမ်ားကုိႀကဳိး ျဖင့္တင္းက်ပ္စြာခ်ည္ေႏွာင္၍ ခႏၶာကုိယ္၏အဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ားအားလုံးကုိ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရ သည့္အထိရုိက္ႏွက္ျခင္း

(၂၄) အက်ဥ္းသားမ်ားမမာမက်န္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေဆး၀ါးကုသမႈလုံး၀ျပဳလုပ္မေပးျခင္း

(၂၅) အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤဟမ်ားလာေရာက္ေတြ႔ဆုံခြင့္ေတာင္းလွ်င္လုံး၀မေပးျခင္း၊ ေဆး၀ါး၊ အစားအေသာက္၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေငြေၾကး၊ အ၀တ္အထည္မ်ား ကိုလည္း ေပးခြင့္မျပဳျခင္း

(၂၆) အက်ဥ္းသားမ်ားကုိအတင္းအဓမၼမုဒိန္းက်င့္သည့္အျပင္ သုတ္ရည္မ်ားကုိပါးစပ္တြင္းသုိ႔အတင္း ထည့္၍မ်ဳိခ်ေစျခင္း

(၂၇) အထက္ပါအတုိင္း သန္စြမ္းသူ၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ေျခက်ဳိး၊ လက္က်ဳိး၊ နားပင္း၊ ရူးသြတ္၊ သက္ႀကီး၊ သက္ငယ္မက်န္ထုိနည္းတူစြာျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၈) “ေမာင္မင္းတုိ႔အလႅာဟ္အႀကီးမားဆုံးျဖစ္တယ္လုိ႔ေမာင္မင္းတုိ႔ေျပာတယ္မဟုတ္လား။ အခုမင္း တုိ႔အလႅာဟ္မင္းတုိ႔ကုိကယ္ဖုိ႔ေခၚလုိက္” ဟုေျပာဆုိ၍ဘာသာေရးကုိ ေစာ္ ကားျခင္း

(၂၉) အထက္ပါကဲ့သုိ႔နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ရက္စက္ရမ္းကားျခင္းေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ေျမာက္မ်ားစြာ ေသေၾကခဲ့ရသည္။ ထုိသုိ႔ေသဆုံးခဲ့ရသူမ်ား၏အေလာင္းမ်ားကုိ မိသားစုမ်ား သုိ႔ျပန္ လည္ေပးျခင္းမျပဳ လုပ္ဘဲ၊ ၎တုိ႔သေဘာအတုိင္းမည္ကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္သည္ကုိမသိရွိရျခင္း၊ ေသဆုံးသူကုိအစၥလာမ္ဘာသာ ထုံးထမ္းစဥ္လာအတုိင္းသၿဂဳိဟ္ ခြင့္မ ရျခင္း

ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားကုိ အျပစ္တစ္စုံတစ္ရာမရွိဘဲ၊ သက္ေသအေထာက္အထားမရွိဘဲ၊ ဖမ္းဆီး၍ ရခုိင္လူမ်ဳိးအားသက္ေသအျဖစ္ေခၚယူၿပီး ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရသူမ်ား မွာမေရ မတြက္ႏုိင္ ေအာင္ရွိေနပါသည္။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ားထဲမွာ ေငြေၾကးသိန္းေပါင္းမ်ားစြာေပး၍လြတ္ေျမာက္လာ ခဲ့သူမ်ားရွိေသာ္လည္းလြန္စြာနည္းပါးပါ သည္။ အမ်ား စုမွာေငြ ေၾကး မတတ္ ႏုိင္ သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အထက္ပါအတုိင္းညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေပါင္းစုံကုိခံစားေနၾကရပါသည္။

ထုိသုိ႔ဖမ္းဆီးခံရၿပီး၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမည္ကုိစုိးရိမ္၍ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔၊ ႏုိင္ ငံျခားသုိ႔အၿပီးအပုိင္ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားလည္းအမ်ားအျပားရွိေနသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s