ဘူးသီးေတာင္အက်ဥ္းေထာင္တြင္းရုိဟင္ဂ်ာ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိလူမဆန္စြာႏွိပ္စက္မႈမ်ား …

ဘူးသီးေတာင္အက်ဥ္းေထာင္တြင္းရုိဟင္ဂ်ာအက်ဥ္းသားမ်ားကုိလူမဆန္စြာႏွိပ္စက္မႈမ်ား

QS Madani

RB News
9.2.2013
ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဇြန္ လဆန္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အျပစ္မဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ အမ်ားအျပားကုိ သက္ႀကီး၊ ကေလး ပါမက်န္ ဖမ္းဆီး၍ အက်ဥ္း ခ်ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ဖမ္းဆီး ခံရ သူမ်ားထဲမွ ေငြေၾကး တတ္ႏုိင္သူ (၃) ဦး သည္ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၅၀ စီေပး ၍ လြန္ခဲ့ သည့္ ရက္ပုိင္း အတြင္း လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့သည္။
လြတ္ေျမာက္ လာသူ (၃) ဦးမွ ေထာင္တြင္း အေတြ ႔အႀကဳံမ်ားကုိ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္း မတရားသျဖင့္ အက်ဥ္း က် ခံေနရသူ မ်ား၏ ဆႏၵအရ RB News သုိ႔ ၎တုိ ႔ခံစားေနရသည့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ အေသး စိတ္ကုိ စာေရးသား ၍ေပး ပုိ႔ခဲ့သည္။
အဆုိပါစာတြင္ေရး သားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မွာေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွစ၍ ယေန႔ထိ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္း ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ား အား အသက္ အာမခံခ်က္ ကင္းမဲ့ သည့္အထိ လူမဆန္ေသာ ရက္စက္ ရမ္းကားမႈ၊ ရုိက္ႏွက္ သတ္ျဖတ္မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာ ပ်က္ေအာင္ျပဳလုပ္မႈမ်ား 
ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္နယ္ အစုိးရ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားမွ –
(၁)အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားတြင္ပါ၀င္ ပတ္သက္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားအား မသကၤာဟု အ ေၾကာင္းျပ ဖမ္းဆီးၿပီး၊ ႀကဳိးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း၊ အ၀တ္တစ္ စုံတစ္ရာ ၀တ္ခြင့္မျပဳဘဲ ၀တ္လစ္စလစ္ ထား ျခင္း
(၂) အက်ဥ္းေထာင္သုိ ႔ေခၚယူသြားစဥ္ ေခါင္းငုံ႔၊ ေခါင္းခ်ထားခုိင္းၿပီးလည္ကုတ္ေပၚတြင္ေျချဖင့္ဖိထား ျခင္း
(၃) အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းကာလရွည္ၾကာစြာ ၀တ္လစ္စလစ္ ထားျခင္း၊ ေရခ်ဳိးရန္လုိအပ္လွ်င္လည္း ၀တ္လစ္ စလစ္ျဖင့္ေခၚ ယူသြား၍၊ ၀တ္လစ္စလစ္ျဖင့္ သာျပန္လည္၍ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္း ရွိ အ ေဆာင္ သုိ႔အုပ္စု လုိက္ျပန္လည္ေခၚ ယူလာျခင္း
(၄) အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း သြားလာစဥ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အေဆာင္တြင္း ထားရွိစဥ္တြင္ လည္း ေကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ အက်ဥ္းသား မ်ား၏ အရွက္ အဂၤါကုိ တုတ္ျဖင့္ရုိက္ျခင္း၊ အက်ဥ္း သား အခ်င္း ခ်င္းအား ရုိက္ႏွက္၍ ကုိင္တြယ္ေစျခင္း၊ ႀကဳိးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ ၍ ေရာင္ရမ္း လာသည့္ အထိ ထားျခင္း၊
(၅) အက်ဥ္းေထာင္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေခါင္းငုံ႔၊ ေခါင္းခ်ခုိင္းၿပီး၊ ေက်ာကုန္းေပၚတက္ထုိင္၍ တူျဖင့္ေခါင္း ကုိထုျခင္း၊ ရခုိင္အက်ဥ္းသား မ်ားကုိေခၚယူ၍ ေျခ၊လက္မ်ားအားတုတ္၊တူ၊သံႀကဳိးမ်ားျဖင့္ရုိက္ႏွက္ ေစျခင္း
(၆) ေျခ၊ လက္၊နား၊ ႏွာေခါင္း မ်ားျဖတ္ၿပီး၊ ဦးေခါင္းတြင္ႀကီးမားသည့္ ဒဏ္ရာရသည့္ အထိ နာက်င္ ေအာင္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း
(၇) ၀မ္း၊ ရင္ဘတ္၊ ႏွလုံးသားႏွင့္ ဦးေႏွာက္ အတြင္း အတြင္းေၾကဒဏ္ရာ ရသည့္အထိ ရုိက္ႏွက္ျခင္း
(၈) မုတ္ဆိတ္ႏွင့္ႏႈတ္ ခမ္းေမႊးမ်ားကုိ အက်ဥ္းေထာင္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရခုိင္အက်ဥ္းသား မ်ားကနာ က်င္ ေအာင္ႏႈတ္ျခင္း၊ ထုိ႔ အျပင္ မိမိတုိ႔၏ ခႏၶာကုိယ္မွ အေမႊးမ်ားကုိႏႈ တ္ခုိင္းျခင္း
(၉) ခႏၶာ ကုိယ္အစိတ္အပုိင္း မ်ားကုိ မီးစြဲေနသည့္ မီးေသြးမ်ားျဖင့္ တုိ႔ျခင္း၊ အရွက္အဂၤါမ်ား ကုိ မီးရွဴိ႕ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ အားျဖင့္တုိ႔ျခင္း၊ ေရပူေလာင္းခ်ျခင္း
(၁၀)ကာလအတန္ၾကာစားနပ္ရိကၡာျဖတ္ေတာက္ထားသည့္အျပင္ကာလအတန္ၾကာမွေရခ်ဳိးခြင့္ျပဳ ျခင္း၊ ေရ ခ်ဳိးခြင့္ျပဳလွ်င္ လည္း ေရကုိလုံေလာက္စြာသုံးစြဲခြင့္မျပဳျခင္း၊ ေသာက္ေရကုိလည္းအခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ သာေသာက္ခြင့္ျပဳျခင္း
(၁၁) အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ညဘက္အိပ္စက္ခြင့္မျပဳျခင္း၊ အိပ္ငုိက္လွ်င္တာ၀န္ခံမွ ေသလုေမွ်ာပါး ရုိက္ႏွက္ျခင္း
(၁၂) နမားဇ္၀တ္ျပဳခြင့္မေပးျခင္း၊ ဥပုသ္ေစာင့္ခြင့္မေပးျခင္း၊၀ူဇူ(ေျခလက္မ်က္ႏွာသန္႔စင္ျခင္း)ခြင့္မ ျပဳျခင္း
(၁၃) လည္ပင္းႏွင့္လည္ကုတ္ေပၚတြင္တြန္တုံးမ်ားတင္၍ လယ္ထြန္ျခင္း
(၁၄) တြားသြားေစ၍ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားမွ စီးနင္းေပ်ာ္ပါးျခင္း
(၁၅) သံမႈိရုိက္ထားသည့္ပ်ဥ္ျပားမ်ားႏွင့္ မီးစြဲေနသည့္မီးေသြးမ်ားအေပၚလမ္းေလွ်ာက္ေစျခင္း
(၁၆) လဲေလ်ာင္းေစၿပီး၊ ရင္ဘတ္ေပၚတြင္ေက်ာက္တုံးအေလးမ်ားတင္ထားျခင္း
(၁၇) ကပ္ေက်း၊ အပ္၊ ဓါး၊ ပလပ္ယာတုိ႔ျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္အသား အေရကြာ သည့္အထိ သနားညွာတာစိတ္ ကင္းမဲ့စြာ ဆြဲငင္ယူျခင္း၊ လွ်ာႏွင့္မ်က္စိမ်ား နာက်င္သည့္အထိ ထုိးဆိတ္ျခင္း၊
(၁၈) လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ က်င္ႀကီး/က်င္ငယ္စြန္႔မိလွ်င္ အက်ဥ္းသား၏ လက္ျဖင့္ကုိယ္တုိင္ ကုိင္ေစၿပီး အတင္းအဓမၼရုိက္ႏွက္၍ စားေသာက္ေစျခင္း
(၁၉) အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ခႏၶာကုိယ္ေပၚသုိ႔ ခါခ်ဥ္အုံၾကဲခ်ၿပီး ကုိက္ေစျခင္း
(၂၀) အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ခႏၶာကုိယ္ေပၚသုိ႔ ထမင္း၊ဟင္းမ်ားၾကဲခ်ၿပီး ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ားအားေခၚ ေဆာင္ လာၿပီး စားေစၿပီး၊ အက်ဥ္းသားမ်ားအားကုိက္ေစျခင္း
(၂၁) တရားရုံးသုိ႔ေခၚေဆာင္သြားစဥ္၊ လူႀကီးလူငယ္မ်ားအားလုံးကုိတင္းက်ပ္စြာခ်ည္ေႏွာင္၍တရားရုံး တြင္ ပင္ မၾကာ ခဏရုိက္ႏွက္ျခင္း
(၂၂) အက်ဥ္းေထာင္၀န္ ထမ္းမ်ားမွ သြားရင္းလာရင္း တိရိစာၦန္မ်ား ကုိေခၚသကဲ့သုိ႔အမႈအရာ၊ စကား မ်ားျဖင့္ေခၚ၍၊ အေကာင္ဟု လည္းေကာင္း၊ ႏြားကုလားမ်ားဟု လည္းေကာင္း စသျဖင့္ဆဲဆုိျခင္း
(၂၃)အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းႏွင့္ အျပင္တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လက္၊ ေျခ၊လည္ပင္း၊ ခါးမ်ားကုိႀကဳိး ျဖင့္ တင္း က်ပ္စြာ ခ်ည္ေႏွာင္၍ ခႏၶာကုိယ္၏ အဂၤါ အစိတ္ အပုိင္းမ်ား အားလုံးကုိ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရ သည့္ အထိ ရုိက္ႏွက္ျခင္း
(၂၄) အက်ဥ္းသားမ်ားမမာမက်န္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေဆး၀ါးကုသမႈလုံး၀ျပဳလုပ္မေပးျခင္း
(၂၅) အက်ဥ္းသား မ်ား၏ ေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤဟမ်ား လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခြင့္ေတာင္း လွ်င္လုံး၀ မေပးျခင္း၊ ေဆး၀ါး၊ အစားအေသာက္၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေငြေၾကး၊အ၀တ္အထည္မ်ားကိုလည္းေပးခြင့္မျပဳျခင္း
(၂၆) အက်ဥ္းသား မ်ားကုိ အတင္း အဓမၼမုဒိန္း က်င့္သည့္အျပင္ သုတ္ရည္ မ်ားကုိ ပါးစပ္တြင္းသုိ႔အတင္း ထည့္ ၍ မ်ဳိ ခ်ေစျခင္း
(၂၇) အထက္ပါ အတုိင္း သန္စြမ္းသူ၊ မသန္စြမ္း သူမ်ားႏွင့္ ေျခက်ဳိး၊ လက္က်ဳိး၊ နားပင္း၊ ရူးသြတ္၊ သက္ႀကီး၊ သက္ငယ္ မက်န္ ထုိနည္း တူစြာျပဳလုပ္ျခင္း
(၂၈) “ေမာင္မင္းတုိ႔ အလႅာဟ္အႀကီးမား ဆုံးျဖစ္တယ္လုိ ႔ေမာင္မင္းတုိ ႔ေျပာတယ္မ ဟုတ္လား။ အခုမင္း တုိ႔အလႅာဟ္မင္းတုိ႔ကုိကယ္ဖုိ႔ေခၚလုိက္” ဟုေျပာဆုိ၍ဘာသာေရးကုိေစာ္ကားျခင္း
(၂၉) အထက္ပါ ကဲ့သုိ႔နည္း မ်ဳိးစုံျဖင့္ ရက္စက္ ရမ္းကားျခင္းေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ေျမာက္ မ်ား စြာ ေသေၾက ခဲ့ရသည္။ ထုိသုိ႔ေသဆုံး ခဲ့ရသူမ်ား၏ အေလာင္းမ်ားကုိ မိသားစုမ်ား သုိ ႔ျပန္လည္ေပးျခင္း မျပဳ လုပ္ဘဲ၊ ၎တုိ႔ သေဘာ အတုိင္း မည္ကဲ့သုိ ႔ျပဳလုပ္ သည္ကုိ မသိရွိ ရျခင္း၊ ေသဆုံး သူကုိ အစၥလာမ္ ဘာသာ ထုံး ထမ္း စဥ္လာအတုိင္း သၿဂဳိဟ္ ခြင့္မရျခင္း
ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားကုိ အျပစ္တစ္စုံ တစ္ရာမရွိဘဲ၊ သက္ေသ အေထာက္ အထားမရွိဘဲ၊ ဖမ္းဆီး၍ ရခုိင္ လူမ်ဳိးအား သက္ေသ အျဖစ္ေခၚ ယူၿပီး ႏွစ္ရွည္ေထာင္ ဒဏ္ခ်မွတ္ခံ ရသူမ်ားမွာမေရ မ တြက္ႏုိင္ ေအာင္ရွိေနပါသည္။ ေငြေၾကးခ်မ္း သာသူ မ်ားထဲမွာ ေငြေၾကးသိန္းေပါင္း မ်ားစြာေပး ၍ လြတ္ေျမာက္လာ ခဲ့သူမ်ားရွိေသာ္လည္း လြန္စြာနည္းပါးပါသည္။ အမ်ားစုမွာေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္သူ မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္း အထက္ပါ အတုိင္း ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေပါင္း စုံကုိခံ စားေနၾက ရပါသည္။
ထုိသုိ႔ ဖမ္းဆီး ခံရၿပီး၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္ စက္ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္၍ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေန သူမ်ားရွိ သကဲ့သုိ႔၊ ႏုိင္ ငံျခားသုိ႔အၿပီး အပုိင္ထြက္ေျပး သြားသူမ်ား လည္းအမ်ား အျပား ရွိေနသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s