သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ထံသုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ထံသုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ဦးသိန္းစိန္
သမၼတႀကီး
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ အေျခခံၿပီး ရခုိင္-ရုိဟင္ဂ်ာ အတူတကြေနထုိင္ေရးႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား မွ်တစြာ အတူေနရာခ်ထားရာတြင္ ဟန္႔တားမႈမ်ားကုိ တားဆီးေခ်မႈန္းေရး တင္ျပျခင္း 
(၁) ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းေရးတြင္ အေနာက္သား ရခုိင္တုိ႔၏ အၾကမ္းဖက္ မႈေၾကာင့္ႏုိင္ငံတ ကာ အလယ္တြင္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈကုိ ဟန္႔တားမႈျဖစ္ေစေသာ မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒ ဆန္မႈကုိ ခြင့္မ လႊတ္ ႏုိင္ေသာ က်ဴးလြန္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္ေက်ာက္ တင္ပါ၏။
(၂) ထုိနည္းတူ သမုိင္း ေၾကာင္းအရ အတူတကြ  နိုင္ငံေတာ္ တာ၀န္ကုိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ လာခဲ့ေသာ ရခုိင္- ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔၏ တန္းတူ ညီမွ်ေသာ လူ႔အခြင့္ အေရးမ်ားကုိ စစ္အာဏာရွင္ မဆလပါ တီေခါင္းေဆာင္ ေန၀င္း မွဦးေဆာင္၍ ဘဂၤလားႏုိင္ငံသား ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ေမာင္အားျပည္နယ္ တာ၀န္ခန္႔ၿပီး ရခုိင္လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒျဖင့္ ေသြးခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သလုိ ယခုတဖန္ အေနာက္သား ရခုိင္ အုပ္ စုေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္ ေသာ  ေအးေမာင္ တုိ႔ကလည္း အၾကမ္း ဖက္မႈ တစ္ခု ဆင္ၿပီးေသြးခဲြေန သည္ မွာ ထင္ ရွားေန ပါ သည္။
(၃) ယခု တဖန္ျပည္နယ္တြင္ ေသြးခြဲမႈနည္း လမ္းသစ္ တစ္ခ်ဳိ႕က်င့္သုံးလ်က္ရွိ ရာႏုိင္ငံေတာ္မွ အသိအ မွတ္ျပဳေစ လုိပါသည္။
(က) ရခုိင္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အတူတကြ မေနထုိင္လုိေၾကာင္း ရာဇသံျဖင့္ေဒသ ခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အား ၿခိမ္း ေျခာက္ျခင္း
(ခ) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသား ရခုိင္ႏွင့္မ်ဳိးႏြယ္စု မ်ားကုိ ဥပေဒမဲ့ ဖိတ္ေခၚ၍ အခမဲ့ေနအိမ္ႏွင့္ လယ္ယာေျမ မ်ားေထာက္ပံ့ ကာလက္ရွိ ဒုကၡသည္အား မငဲ့ညွာျခင္း
(ဂ) အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ဒုကၡသည္ ရခုိင္အုပ္စုမ်ားအား ခြဲထုတ္၍ ဆတ္ရုိးက်ေခ်ာင္းေဘး စက္မႈဇုံတြင္ေန အိမ္ေပါင္း ၆၉၉ အိမ္ေဆာက္ေပးေနျခင္း
(ဃ) လူမ်ဳိးခြဲျခား စစ္တမ္းေကာက္ျခင္းႏွင့္ လူမ်ဳိးမွန္အား တင္ျပျခင္းကုိ ဖီဆန္၍ အတင္း ဘဂၤလီ ဟုေရး မွတ္ျခင္း၊ မရလွ်င္ မတရားႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေငြညွစ္ျခင္း၊ သည္းမခံႏုိင္လွ်င္ တုိင္းတပါးသုိ႔ ထြက္ေျပးရန္ ဖန္ တီးေပးျခင္း တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။
(င) ရခုိင္ အၾကမ္းဖက္အေရးသည္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈဟု မယူဘဲ လူမ်ဳိးစု မ်ားႏုိင္ငံသားျဖစ္တည္ေရး၊ မတည္ေရး ဟူေသာ မွားယြင္းေသာ ယူဆခ်က္ျဖင့္ေလွ်ာက္ လွမ္းၿပီးေဒသ လုံၿခဳံေရးကုိ ထိပါးေနျခင္း
(၄) ရုိဟင္ဂ်ာသည္ ဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္ အညီတရား ၀င္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ လင့္ကစား လ၀က၀န္ႀကီးမွ ရိုဟင္ဂ်ာ သည္ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ေသာ္ လည္းႏုိင္ငံမဲ့ မျဖစ္ေစ လုိေသာေၾကာင့္ႏုိင္ငံ တြင္းေနထုိင္ခြင့္ေပး ထား ျခင္း ဟူေသာဥပေဒ မဲ့ေျပာဆုိေနျခင္း စသည္တုိ႔သည္ ဥပေဒေၾကာင္း အရအႏၱရာယ္ဆုိးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ရမည္ ျဖစ္ သည္။
(၅) ထုိ႔ေၾကာင့္ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ဒီမုိကေရစီဖြံ႔ၿဖဳိးေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ ဦးထိပ္ထားလ်က္ ရခုိင္ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ပါ၀င္ဆက္ႏြယ္လ်က္ ရွိေသာ ထိပ္တန္း (၁၀) ဦးကုိ အမႈတြဲျဖင့္ မွတ္ တမ္းတင္ ထားပါသည္။
(က) အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔
(ခ) အေနာက္သား ရခုိင္ေဒါက္တာေအးေမာင္ (ျပည္နယ္ခြဲထြက္ေရးေျမေပၚေခါင္းေဆာင္)
(ဂ) ဗုိလ္မွဴးႀကီးထြန္းျမတ္ႏုိင္ (စစ္ဦးစီး) ရခုိင္သူပုန္အဖြဲ႔ – ျပည္နယ္ခြဲထြက္ေရးေျမေအာက္ေခါင္းေဆာင္
(ဃ) မွဴးေဇာ္ (ခ) ဦးေဇာ္ေဌး (သမၼတရုံး) – သတင္းလိမ္ညာလွည့္စားမႈ
(င) ဦးခင္ရီ (လ၀က၀န္ႀကီး) – မဆလဥပေဒျဖင့္ဒီမုိကေရစီလူ႔အခြင့္အေရးကုိခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း
(စ) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌး (နယ္စပ္ေဒသေရးရာ၀န္ႀကီး) – လူမ်ဳိးစုခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း
(ဆ) ဦး၀င္းၿမဳိင္ (ရခုိင္ျပည္နယ္ရုံး) – သတင္းလိမ္ညာလွည့္စားမႈ
(ဇ) ေမာင္ေတာနစကမွဴး (ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္ႏုိင္) – ေသြးစုတ္ေငြညွစ္ႏွိပ္စက္ျခင္း (ယခုေထာင္က်ၿပီ)
(ဈ) ကုိကိုႀကီး (၈၈ ေက်ာင္းသားအမည္ခံ) – သမုိင္းမသိ၊ လူမ်ဳိးမသိဘက္လုိက္ျခင္း
(ည) ဦးညီပု (RNDP ေက်ာက္နီေမာ္တာ၀န္ခံ) – ၁၀ ေလာင္းၿပဳိင္သတ္ျဖတ္မႈဖန္တီးျခင္း
စသည္တုိ႔ကုိပထမအသုတ္အျဖစ္အေရးယူေခ်မႈန္းရမည္ျဖစ္သည္။
(၆) တဖန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  ေၿပာခဲ့သည့္ အတုိင္း ရခုိင္-ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ အေရး ကုိ ဥပေဒ ေၾကာင္းေပၚ အေျခခံ၍ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္မႈ ကုိ နားလည္မႈ ရယူၿပီး၊ ေသနတ္က်ည္ ဆံမ်ားျဖင့္ ဘက္လို္က္မႈမ်ားေရွာင္လႊဲၿပီး ကုိင္တြယ္လုိပါေၾကာင္း ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ ထားေသာ ရခုိင္အေရး ဖုိရမ္တြင္လည္း ရခုိင္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ပါတီေခါင္းေဆာင္  မ်ားႏွင့္  ျမန္မာမြတ္စလင္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားပူးတြဲ ပါ၀င္ေစၿပီး၊ တရား ဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ ဒုကၡသည္ ဘ၀မွ ကယ္ဆင္ေရး၊ သူ႔ေျမ၊ သူ႔ အိမ္သုိ႔ ဦးစားေပး ကာႏွစ္ဖက္နားလည္မႈျဖင့္ လုံၿခဳံမႈရွိေသာျပည္နယ္ သစ္ႀကီး ကုိ ဖန္တီးႏုိင္မည္ဟုယုံ ၾကည္ ပါ သည္။
(၇)တဖန္ႏုိင္ငံေတာ္သည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အစုိးရ အဆက္ဆက္၏ မွတ္တမ္း ဆင္ခဲ့ ေသာတုိင္း ရင္းသားအရးကုိ အစဥ္ေလးစား က်င့္သုံးေရးႏွင့္ ယခု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ သြင္း ေနေသာ  ေအး ေမာင္၏ တင္ျပခ်က္တြင္ ယခင္အစုိးက မွားခဲ့ပါသည္။ နယ္စပ္မွာ တံခါးမရွိ၊ ဓါး မရွိ ဟူ၍ စြပ္စြဲမႈကုိ နား ေယာင္လြဲ မွားမႈမွေရွာင္လြဲေစၿပီး၊ ယေန႔ နယ္စပ္တံခါးမွ ဘဂၤလား ရခုိင္မ်ား ဥပေဒ မဲ့ မည္သုိ႔ေဖာက္ထြင္း ၀င္လာေန သည္ကုိဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ဟူသမွ်ခ်ိတ္ပိတ္သလုိ အႏၱရာယ္ႀကီး ပင္ေတြ႔ျမင္ရသည္။
ဤသုိ ႔ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေစတနာျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းေပၚ မူတည္၍ ရခုိင္-ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔၏ အေရးကုိေျဖရွင္းရာ တြင္ ဦးစြာ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ သူ႔အိမ္၊ သူ႔ေျမေနရာခ်ထား ေပးႏုိင္မွ သာနားလည္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈ ရွိေအာင္ ဖန္တီး မည္ဟု ယုံၾကည္မိ ပါ သည္။ ေနရာ ခ်ထားေပးျခင္း ၾကန္႔ၾကာေနမႈသည္ျပႆနာ အားမီးေမႊး သလုိအားျပင္း လာၿပီး ၂၀၁၃ တြင္ ထပ္မံစုိးရိမ္ေနကာ အနီးကပ္ ရန္သူအား ရွာေဖြတားဆီးေခ် မႈန္းေရးႏွင့္ လက္နက္အား ကုိးပုဆိန္ရုိးမွ ကာကြယ္ေရးကုိ အေလးအနက္ ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။
သမၼတႀကီးက်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ။
ေလးစားစြာျဖင့္
ဇာနည္ေမာင္
National Foundation BKK
၂၀၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၁)
(စာေရးသားသူ၏အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s