အေျခခံပညာေရးစနစ္အား ၁၂ တန္းအထိ တိုးျမွင့္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ မွာၾကား

7Day News Journal
အေျခခံပညာေရးစနစ္အား ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၁၂ တန္းအထိ တိုးျမွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအား မွာၾကားထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ယေန႔ေျပာၾကားသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ဘြဲ႕ရ၍အလုပ္ခြင္၀င္သည္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာအား ကၽြမ္းက်င္စြာေျပာႏိုင္၍ အနိမ့္ဆံုးအာဆီယံအဆင့္တြင္ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ သည္ အထိေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္စီစဥ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတကေျပာသည္။

ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ စတင္ထြက္ခြာလာသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ကေလး-ဟားခါး ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ခရီးစဥ္တြင္ အထက္ပါအတုိင္းေျပာၾကားသြားျခင္းျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s