ျမန္္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာကုလလူ႕အခြင့္အေရးကုိယ္စားလွယ္မစၥတာ ကင္တာနား၏ ရခိုင္အေရးေျပာဆိုခ်က္၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ကုလသံတမန္ တုိက္တြန္း

 

ျမန္္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာကုလလူ႕အခြင့္အေရးကုိယ္စားလွယ္မစၥတာကင္တာနား၏ ရခိုင္အေရး
ေျပာဆိုခ်က္၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ကုလသံတမန္ တုိက္တြန္း

February 16, 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သည့္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းလူ႕အခြင့္အေရးတန္းတူညီမႈရွိေရး၊ ခြဲျခားမႈမရွိေစေရးအတြက္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ႏုိင္ငံသားဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္ရန္လည္း လႊတ္ေတာ္သုိ႔တုိက္တြန္းပါေၾကာင္း ျမန္မာႏိုိင္ငံဆုိင္ရာကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးကုိယ္စားလွယ္မစၥတာကင္တာနားက ေျပာဆုိလုိုက္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေသာ ကင္တာနားက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးစုပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ မလုံၿခဳံမႈမ်ား၊ စုိးရိမ္မႈမ်ား၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုအၾကား သံသယမ်ားျဖစ္ထြန္း ေနဆဲေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူဦးေရ ၁၂၀၀၀၀ နီးပါး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနရၿပီး ယင္းဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အစားအစား၊ အမုိးအကာ၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေရရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ယမန္ႏွစ္ၾသဂုတ္လလာေရာက္သည့္ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာအစုိးရကုိ တုိက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ မြတ္စလင္ ဘာသာ၀င္မ်ား ေနထုိင္ေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ လုံေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိသည့္အတြက္ စုိးရိမ္မိေၾကာင္း၊ ယခုအေျခအေနတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕မ်ား သည္ ရခိုင္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားေၾကာင့္ မြတ္စလင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမေပးႏုိင္ ေၾကာင္း၊   ထုိ႔အတြက္ ေၾကာင့္ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားက ယင္းသုိ႔ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ဖယ္ရွားေပးရန္ တုိက္တြန္းလုိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ေနထုိင္ေသာ သူမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ျပဳသင့္ ေၾကာင္း၊ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ေပၚစခန္းသည္ ေထာင္တခုကဲ့သုိ႔ျဖစ္ ေနၿပီး ေဒသခံလူမ်ားကုိ ကုန္သြယ္ခြင့္၊ ငါးဖမ္းခြင့္အပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ က်န္းမားေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရပုိင္ခြင့္မ်ားကို ခြင့္ျပဳသင့္သည္ဟု ၎က တုိက္တြန္းသည္။

လူမ်ဳိးစုႏွစ္စုအၾကား ယုံၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရရွိေစရန္ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားလုံေလာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမရွိေသးဘဲ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးခြဲျခားမႈမ်ားရွိေနသမွ် ကာလပတ္လုံး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္ေလးစားမႈမ်ားေပ်ာက္ဆုံးေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံသားတုိင္း ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးရရွိရန္အတြက္လည္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ လည္း လႊတ္ေတာ္ကုိ တုိက္တြန္းၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကိုလည္း အျခားႏုိင္ငံ သားမ်ားနည္းတူ တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး စစ္ေတြေထာင္တြင္အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ႏွင့္လည္းေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ေဒါက္တာထြန္းေအာင္သည္ အျမန္ဆုံးခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရ မည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာပါက ေဒါက္တာထြန္းေအာင္သည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုအၾကား ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ေပးမည့္ တံတားတခုသြယ္ျဖစ္လာႏိုိင္ေၾကာင္း ကင္တာနားက ဆုိသည္။

ဧရာ၀တီ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s