မႏၱေလးတြင္ တရားမ၀င္ ေနထုိင္သည့္ ျမန္မာ စကားမတတ္သူမ်ားကိစၥ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူၿပီ

မႏၱေလးတြင္ တရားမ၀င္ ေနထုိင္ၾကသူ အမ်ားစုသည္ တရုတ္အႏြယ္၀င္မ်ားျဖစ္သည္ဟု မႏၱေလးၿမိဳ႕ခံမ်ားက ဆုိသည္ (ဓာတ္ပုံ – ဧရာ၀တီ)