ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရး ေဆြးေႏြး

| February 18, 2013

ပဋိပကၡ ၿပီးခါစ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို ဤသို႔ေတြ႕ရသည္ (ဓာတ္ပံု – ခင္ၾသ / ဧရာဝတီ)